Fonaments de la intervenció logopèdica Codi:  20.825    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Conèixer els fonaments de la intervenció logopèdica és clau per a que la posada en pràctica d'aquestes intervencions tingui resultats positius. L'organització d'un pla d'intervenció, la interpretació i redacció d'informes, les formes de comunicació amb la resta de professionals i agents implicats així com el coneixement dels  recursos i eines necessàries per al diagnòstic i la intervenció logopèdica permetran al professional de la logopèdia crear materials per a la seva pràctica diària i a reflexionar sobre la pròpia presa de decisions. Aquests coneixements sempre s'enfocaran amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones a les qui atén.

Aquesta assignatura té com a finalitat proporcionar al futur professional de la logopèdia una visió general de què és i què implica una intervenció logopèdica abans de centrar-se en els tractaments específics per a cada dificultat, patologia o trastorn. Amb aquesta assignatura es forma a l'estudiantat en les bases per a dissenyar i avaluar de forma crítica una intervenció logopèdica, així com en el coneixement de les tendències actuals de les intervencions i les eines bàsiques de les intervencions.

Amunt

L'assignatura Fonaments de la intervenció logopèdica és una assignatura que pertany a la matèria de Processos i instruments d'avaluació. Les assignatures que componen aquests matèria son:

 • L'avaluació i el diagnòstic
 • Pràctica basada en l'evidència
 • Fonaments de la intervenció en la logopèdia

L'assignatura Fonaments d'intervenció logopèdica està especialment relacionada amb l'assignatura L'avaluació i el diagnòstic ja que les dues parteixen d'una visió global dels processos d'avaluació, diagnòstic i intervenció logopèdica i es treballen aquests procediments de manera transversal als diferents àmbits de la logopèdia. Les dues assignatures serveixen com a base per a les assignatures centrades en dificultats, trastorns o patologies específiques que s'aniran cursant al llarg de la formació del Grau. 

Amunt

Tot i que no són indispensables uns coneixements previs concrets per a poder cursar l'assignatura, es recomana que les assignatures L'avaluació i el diagnòstic i Fonaments d'intervenció logopèdica es cursin de manera consecutiva donada la relació i la complementarietat entre elles, i per tal de poder-ne aprofitar i relacionar els continguts i competències treballades. 

Amunt

Des del Grau es recomana cursar de forma consecutiva les assignatures L'avaluació i el diagnòstic i Fonaments d'intervenció logopèdica donada la relació i la complementarietat entre elles. Es recomana cursar en primer lloc L'avaluació i el diagnòstic durant el primer semestre i en segon lloc Fonaments d'intervenció logopèdica durant el segon semestre.

Amunt

Competències generals (CG) i competències bàsiques (CB)

G3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

Competències transversals (CT)

CT6 - Fer servir diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Competències específiques (CE)

CE1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

CE5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

CE7 - Assessorar a famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.

CE11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

CE12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població. CE16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

CE18 - Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.

Resultats d'aprenentatge

- Explica la necessitat d'aplicar tractaments interdisciplinaris en pacients amb determinades alteracions logopèdiques de tipus secundari.

- Valora la utilitat de les guies clíniques sobre les alteracions de la logopèdia, i dels mètodes i instruments que es deriva de cadascuna d'elles.

- Redacta informes d'intervenció amb la correcció formal pertinent adequant la informació necessària quan va dirigit a la pròpia família com a altres professionals implicats en el cas (foniatres, otorinolaringòlegs , mestres, pediatres, etc.).

- Resol problemes i situacions pròpies de l'acompliment professional amb actituds emprenedores i innovadores.

- Elabora informes i documents escrits (principalment de caràcter tècnic) amb correcció ortogràfica i gramatical en català, castellà i anglès.

Amunt

1. Introducció a la intervenció logopèdica

La intervenció en la logopèdia

Àrees d'intervenció en logopèdia

Perfil professional del/la logopeda

2. Característiques de la intervenció logopèdica

Conceptes clau

El contínuum avaluació-intervenció

Característiques de la persona que rebrà la intervenció

3. Tipologies d'intervenció logopèdica

Tipologies d'intervenció logopèdica

Models, teories i corrents d'intervenció

4. El treball en equip en la intervenció logopèdica

El treball en equip en l'àmbit de la logopèdia

El paradigma de la feina en equip

El perfil del gestor de casos

5. Planificació de la intervenció logopèdica

Estructura del procés d'intervenció

Elements a tenir en compte per a la planificació de la intervenció

6. Les guies clíniques i els protocols d'intervenció

Les guies clíniques

Els protocols d'intervenció

7. Programes, tractaments i tècniques d'intervenció logopèdica amb evidència científica

8. Els informes d'intervenció logopèdica

Elaboració d'informes logopèdics d'intervenció

Tipus d'informes d'intervenció logopèdica segons el moment de la seva elaboració

Què és la LOPD. Aspectes legals que afecten l'informe logopèdic

Amunt

El treball en equip en la intervenció logopèdica Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Adquisició del llenguatge. Entrevista a Susan Ebbels Audiovisual
Intervenció en la disfàgia Audiovisual
Tractament en logopèdia. Dr. David Saldaña Audiovisual
Telepràctica en logopèdia: Avaluació Audiovisual
Animació Telepràctica: Tractament Audiovisual

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i recusos propis realitzats pel professorat de la universitat: els mòduls textuals didáctics associats a l'assignatura i l'enregistrament de casos pràctics i entrevistes. A més, es compta amb material extern a la universitat com ara articles científics i capítols de llibre. 

L'assignatura compta amb un Quizz creat adhoc a través de l'eina Moodle per a activar els coneixements previs de l'assignatura i per a comprovar l'aprenentatge un cop cursada.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt