Intervenció en les disfuncions orofacials Codi:  20.826    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els objectius d'aquesta assignatura són promoure el raonament clínic de l'alumne davant de la diversitat de problemàtiques relacionades amb les disfuncions orofacials, oferir una visió detallada de la intervenció logopèdica en les disfuncions de la respiració, la deglució, la masticació, la succió i la parla; així com plantejar el treball més adient en la intervenció en alteracions específiques com les fisures labiopalatines, fre lingual i ortodòncia.

S'utilitzaran diverses estratègies per planificar la intervenció logopèdica en els trastorns analitzats, aportant informació sobre els aspectes que incideixen en les diferents alteracions i establint les línies bàsiques del tractament.

Així mateix, incidirà en l'elaboració de pautes i programes d'intervenció adaptats a les diferents problemàtiques i es potenciarà el coneixement dels recursos i les eines necessàries que permetin prendre decisions adequades i dur a terme una intervenció acurada i eficaç.

Idioma de docència: CatalàAmunt

L'assignatura d'Intervenció en les disfuncions orofacials pertany al conjunt d'assignatures obligatòries del Mòdul 4. La intervenció logopèdica. Concretament, a la matèria d'Intervenció en les alteracions específiques.

Amunt

Es recomana haver cursat l'assignatura d'Anatomia dels òrgans de la parla i l'audició i la de Disfuncions orofacials. 

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori com a prova d'avaluació final. 

Amunt

Competències

Competències generals i bàsiques

CG3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals

T2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional.

T3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació.

Competències específiques

CE5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

CE6 - Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.

CE7 - Assessorar a famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.

CE8 - Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració, execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i assistència logopèdica.

CE10 - Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

CE11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

CE12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

CE16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

E17 - Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

CE18 - Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.

CE19 - Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.

CE22 - Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

CE23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

 

Resultats d'aprenentatge

38. Dissenya projectes d'intervenció logopèdica, seleccionant el model, els objectius, les tècniques i recursos adequats per a la intervenció logopèdica atenent als condicionants de cada un dels àmbits d'intervenció: educatiu, social i sanitari.

91. Redacta informes d'intervenció amb la correcció formal pertinent adequant la informació necessària quan va dirigit a la pròpia família com a altres professionals implicats en el cas (foniatres, otorrinos, mestres, pediatres, etc.).

55. Especifica de forma àmplia un conjunt de consells pràctics per incitar la participació de la família en el tractament logopèdic.

78. Mostra habilitats per tractar pacients amb trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals i identifica les situacions que requereixen la derivació a altres professionals.

14. Argumenta sobre la importància i la influència de l'entorn social en la millora del tractament logopèdic de diferents casos pràctics.

68. Identifica i usa de forma correcta cadascun dels elements que determinen la qualitat i l'eficiència en l'emissió vocal: el timbre, l'entonació, la intensitat, l'expressivitat, l'articulació i la projecció com a model en la intervenció logopèdica.

8. Analitza les capacitats personals i professionals pròpies en relació a diferents àmbits de la pràctica professional.

58. Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats.

100. Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins el àmbit de la logopèdia.

89. Recopila i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui i pertinent, la reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

Bloc 1. Disfuncions orofacials innates i apreses

 1. El Procés de tractament

                  1.1. Consideracions generals

                           1.2. El procés de tractament

 1. Intervenció en les disfuncions orofacials de les funcions innates. Succió i Respiració

                            2.1. Sistema estomatognàtic

                            2.2. Succió

                            2.3. Respiració

 1. Intervenció en les disfuncions orofacials apreses. Deglució i masticació

                            3.1. Deglució

                            3.2. Masticació

Bloc 2.  Disfuncions orofacials i de la parla.

 1. Intervenció en les alteracions de la parla

                            4.1. La parla

                           4.2 Els trastorns de la parla

                           4.3. L'avaluació dels trastorns de la parla

                           4.4. La intervenció en els trastorns de la parla. Bases generals

                           4.5.  La intervenció logopèdica en alteracions primàries

 1. Intervenció en disfuncions orofacials específiques

                            5.1. Alteració del fre lingual

                            5.2. Fissura labiopalatina

                            5.3. Ortodòncia

Amunt

L'avaluació dels transtorns de la parla Web
El procés d'avaluació en motricitat orofacial Web

Amunt

MATERIALS

FORMAT

EL PROCÉS D'AVALUACIÓ EN MOTRICITAT OROFACIAL

Infografia

L'AVALUACIÓ EN LES TRASTORNS DE LA PARLA

Infografia

DISFUNCIONS OROFACIAL INNATES I APRESES. Mòdul 1.El procés de tractament

Audiollibre, ePub, Mobiepocket, Videollibre, html5,PDF.

DISFUNCIONS OROFACIAL INNATES I APRESES. Mòdul 2.Intervenció en les disfuncions orofacials innates. Succió i respiració.

Audiollibre, ePub, Mobiepocket, Videollibre, html5,PDF.

DISFUNCIONS OROFACIAL INNATES I APRESES. Mòdul 3.Intervenció en les disfuncions orofacials apreses. Deglució i Masticació.

Audiollibre, ePub, Mobiepocket, Videollibre, html5,PDF.

DISFUNCIONS OROFACIALS I DE LA PARLA Mòdul 1.Intervenció en les alteracions de la parla.

Audiollibre, ePub, Mobiepocket, Videollibre, html5,PDF.

DISFUNCIONS OROFACIALS I DE LA PARLA Mòdul 2. Intervenció en disfuncions orofacials específiques.

Audiollibre, ePub, Mobiepocket, Videollibre, html5,PDF.

Méndez Y, Araluce M, Zelenenko O. Lactancia materna en la prevención de anomalías dentomaxilofaciales .Acta odontológica venezolana, Vol. 41, Nº. 2, 2003,. ISSN 00016365

Web

 

Tratamiento de la deglución atípica

https://www.youtube.com/watch?v=TzEKOQ-Rfes 

Web

Logopedia en Odontologia

https://www.youtube.com/watch?v=kynbaiYQs9s&t=1203s 

Odontopediatría, ortodoncia y logopedia

https://www.youtube.com/watch?v=dx4u92bSBJk

Web

Deglución atípica: el logopeda y odontóloga estamos para ayudarte

https://www.youtube.com/watch?v=2Ecn0NuDrMs 

Vídeos para profesiones (Evaluación y tratamiento)/ Videos for professionals (Evaluation and treatment)

https://www.leadersproject.org/directorio-espanol-paladar-hendido/

Web

Maria Gabriela Sanchez. Como se ve una sesión Prompt

https://www.youtube.com/watch?v=c31nk0K3EjY

Web

TUTORIAL III: " Palabras para practicar la RR"

https://www.youtube.com/watch?v=WbwLAa26eeA&t=9s 

TUTORIAL IV: "Para ejercitar el sonido de la S"

https://www.youtube.com/watch?v=K-r_8KEsdhU&list=PL3kj1Ik9B_n1OybWSxXFdBqqxsGbRlAE9&index=1

Web

Juguemos a adivinar si suenan igual estas palabras.

https://www.youtube.com/watch?v=GlUMp46bNsE

Web

15 ejercicios para Hábito de Lengua en casa- Deglución Atípica https://www.youtube.com/watch?v=F_gWykeUxhE

Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt