Intervenció en els trastorns secundaris i SAAC Codi:  20.827    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La comunicació resulta efectiva quan la intenció i el significat que desitja transmetre un individu és entesa per una altra persona. Existeixen persones que tenen greus problemes per comunicar-se utilitzant la parla natural i les seves possibilitats d'interacció i relació amb les persones del seu entorn esdevé afectada. En aquests casos és essencial introduir la comunicació augmentativa i/o alternativa (CAA) a través dels sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació (SAAC) per a proporcionar un suport (visual, tàctil, etc.) a la llengua oral que la faci més accessible o bé per a substituir-la.

Aquesta assignatura té com a finalitat dotar al futur professional de la logopèdia del coneixement i les eines necessàries per aplicar un determinat SAAC en funció de les necessitats de la persona usuària a qui atén i dels contextos en què participa.

Amunt

L'assignatura Intervenció en els trastorns secundaris i SAAC forma part dels estudis del Grau de Logopèdia i n'és una de les assignatures bàsiques i obligatòries.

Forma part de la matèria Intervenció en els trastorns del desenvolupament, juntament amb les assignatures de Intervenció en la deficiència auditiva i Estimulació primerenca

Es tracta d'una assignatura de caràcter bàsic i d'oferta semestral (es cursa de febrer a juny).

En referència a la càrrega docent de l'assignatura, comprèn 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), aquest creditatge té una equivalència a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiantat.

Amunt

És aconsellable que l'estudiant tingui superades totes les assignatures de primer i segon curs, i especialment l'assignatura de Trastorns secundaris.

Amunt

Competències

Competències generals (CG) i competències bàsiques (CB)

G3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals (CT)

T2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional.

T3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació.

Competències específiques (CE)

E5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

E6 - Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.

E11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

E22 - Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

E23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Objectius

O1- Activar els coneixements o idees prèvies sobre la comunicació augmentativa i alternativa (CAA). (CB2)

O2 -Prendre consciència dels coneixements previs pertinents i disponibles, a partir del feedback aportat a l'activitat. (CB2)

O3 - Prendre un primer contacte amb la terminologia de l'àrea (CB2)

O4 - Conèixer què s'entén per comunicació, els principals tipus de comunicació que existeixen i els elements indispensables perquè la comunicació sigui possible (E5, E22, E23)

O5 -Conèixer què és la comunicació augmentativa i alternativa (CAA) i les seves principals funcions relacionades amb el tipus de població a la qual va dirigida. (T2, T3, E6, E22, E23)

O6 -Identificar els principals falsos mites amb relació a la comunicació augmentativa i alternativa (CAA). (CB2)

O7 - Saber classificar els tipus de CAA segons el tipus de suport.(E6, T2, E12, E23)

O8 - Conèixer les característiques principals dels sistemes de signes sense ajut i amb ajut. (E6, T2, E12, E23)

O9 - Conèixer els principals productes de suport per a la CAA. (CB2, CB3, T2, E6, E11, E22) 

O10 - Conèixer les persones candidates susceptibles a usar CAA durant diferents etapes de la seva vida. (E12, E22, E23)

O11- Saber relacionar i aplicar una tipologia de CAA amb les possibles persones candidates a usar-la (E6, E11, E22) 

O12 - Identificar les diferents formes d'interacció i d'indicació que presenta una persona usuària per a introduir el SAAC més adequat i adaptat a les seves necessitats específiques. (E11, E23)

O13 - Saber identificar les etapes en què es divideix un pla d'actuació per establir l'ús d'un sistema de CAA en una persona usuària. (E5, E23, E11)

O14 - Saber aplicar el propi coneixement sobre la CAA per a preguntar i esbrinar què se sap i quina concepció es té sobre aquesta a partir de l'experiència d'altres professionals.(G3, CB2, CB3, T2, T3, E22)

015 - Dissenyar un pla d'avaluació, disseny, intervenció i seguiment en diferents casos en els que s'apliqui la CAA amb les estratègies més adequades per millorar la competència comunicativa d'una persona usuària. (E5, E23, E11)

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció a la comunicació augmentativa i alternativa (CAA)

1. Què entenem per comunicació?

2. La comunicació augmentativa i alternativa (CAA)

Mòdul didàctic 2: La comunicació augmentativa i alternativa (CAA) sense ajuda

1. La comunicació augmentativa i alternativa (CAA) sense ajuda

Mòdul didàctic 3: La comunicació augmentativa i alternativa (CAA) amb ajuda

1. La comunicació augmentativa i alternativa (CAA) amb ajuda

2. Productes de suport per a la CAA

3. Formes d'indicació dels signes gràfics

4. Productes de suport per a facilitar l'accés als plafons de comunicació o als suports tecnològics

5. Productes de suport per al muntatge i la subjecció

Mòdul didàctic 4: Persones candidates o destinatàries a usar CAA

1. Persones candidates a usar CAA segons la funció que compleix la CAA

2. Persones candidates a usar CAA: temporalitat versus permanència

3. Persones candidates a usar CAA: trastorns congènits versus adquirits

4. Persones candidates a usar CAA: ús de la CAA segons l'etapa evolutiva

Mòdul didàctic 5: Estratègies d'avaluació, implementació, ús i seguiment de la CAA 

1. El pla d'actuació per establir l'ús d'un sistema de CAA

2. Etapes del procés d'establiment d'un sistema de CAA

Mòdul didàctic 6: La comunicació augmentativa i alternativa (CAA) des de l'experiència en primera persona.  El cas de la Mabel Maria Isabel Clavell García

1. Entrevista

Amunt

Entrevista experta Jordina Sánchez Amat: Llengua de signes i comunicació alternativa i augmentativa Audiovisual
Entrevista experta Marion Dohen: Comunicació multimodal, gestos i sistemas alternatius i augmentatius de la comunicació Audiovisual
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
La Comunicació augmentativa i alternativa (CAA) i les tecnologies de suport Audiovisual
Trastorns secundaris i CAA Web
Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i recusos propis realitzats pel professorat de la universitat: els mòduls textuals didàctics associats a l'assignatura i l'enregistrament d'entrevistes a professionals de l'àmbit i casos pràctics. A més, es compta amb material extern a la universitat, com ara articles científics, capítols de llibre, recursos per a la intervenció i una gran varietat de casos reals de persones usuàries de la CAA, així com de situacions d'intervenció.

L'assignatura compta amb un Quizz creat adhoc a través de l'eina Moodle per a activar els coneixements previs de l'assignatura i per a comprovar l'aprenentatge un cop cursada. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt