Intervenció en les alteracions del llenguatge escrit Codi:  20.828    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La lectura és una de les habilitats més importants per al desenvolupament dels humans doncs ens permet accedir a tota la informació que ha generat la nostra espècie. L'aprenentatge de la lectura i la seva automatització és un procés molt complex que requereix del treball coordinat de múltiples processos cognitius de manera simultània. En aproximadament un 5% dels nens, aquest procés no s'automatitza de la mateixa manera que als seus companys i la seva lectura és vacil·lant i amb errors. Aquests nens tenen gran dificultat per poder tenir una lectura fluida i que els permeti poder comprendre de manera global i precisa allò que llegeixen. Quan ens trobem davant d'un d'aquests nens hem de proporcionar-li uns suports suplementaris i personalitzats per ajudar-lo a poder assolir un nivell funcional de la lectura. L'assignatura Intervenció en les alteracions del llenguatge escrit se centra en analitzar  els processos implicats en el processament i l'aprenentatge de la lectura i en proporcionar les bases per a la conceptualització, avaluació i intervenció de la dislèxia i a els trastorns de la comprensió lectora. Aquest treball s'ha de basar en una pràctica que estigui basada en l'evidència. És a dir, ha d'estar fonamentada en estudis científics que hagin demostrat la seva efectivitat. A més a més, ha de ser una intervenció que s'adapti a les característiques de cada nen i que respongui a la intervenció, és a dir, que es reformuli i s'ajusti a les millores o resistències que el nen mostri en la seva evolució. Per poder plantejar un programa el més ajustat a les característiques de cada nen i que sigui el més efectiu possible, es repassen les diferents propostes que s'han plantejat per intervenir en la dislèxia en el nostre context.

Idioma de docència: Català

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria dins del pla d'estudis del Grau de logopèdia.

Amunt

En aquesta assignatura els coneixements previs que l'estudiantat ha de tenir són aquells conceptes bàsics relacionats amb l'adquisició i el desenvolupament del llenguatge, bases lingüístiques del llenguatge.

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori com a prova d'avaluació final.

Amunt

Competències
CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CT2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional.
CE5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
CE7 - Assessorar a famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.
CE11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
CE16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

Resultats d'aprenetatge

- Dissenya projectes d'intervenció logopèdica, seleccionant el model, els objectius, les tècniques i recursos adequats per a la intervenció logopèdica atenent els condicionants de cada un dels àmbits d'intervenció: educatiu, social i sanitari.

- Redacta informes d'intervenció amb la correcció formal pertinent adequant la informació necessària quan va dirigit a la pròpia família com a altres professionals implicats en el cas (foniatres, otorrinos, mestres, pediatres, etc.).

- Especifica de forma àmplia un conjunt de consells pràctics per a incitar la participació de la família en el tractament logopèdic.

- Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui i pertinent, la reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

La lectura i la comprensió lectora. 

1. Conceptes bàsics de la lectura

1.1 La descodificació

1.2 La comprensió lectora

1.3 La fluïdesa lectora

2. Processos cognitius que afecten a la lectura 

2.1 Atenció 

2.2 Memòria 

2.3 Funcions executives 

3. Models de processament lector 

4. La descodificació 

5. La comprensió de la lectura 

5.1 Models de comprensió lectora

5.2 El vocabulari

5.3 La interpretació d'estructures sintàctiques

5.4 Els connectors

5.5 El coneixement d'estructures textuals i gèneres literaris

5.6 Estratègies bàsiques de comprensió

5.7 Construcció d'inferències de diferents tipus

5.8 Estratègies de síntesi5.8 Estratègies metacognitives

Les alteracions de la lectura: La dislèxia i la hiperlexia (o la comprensió pobra) 

1. Els trastorns de la lectura.

2. Definició i fonaments de la dislèxia

2.1 Definició.

2.2 Bases biològiques de la dislèxia.

2.3 La influència de l'ambient en la dislèxia.

2.4 Aspectes emocionals de la dislèxia 

2.5 Prevalença

3. Classificació i subtipus de dislèxia

3.1 Dislèxia fonològica

3.2 Dislèxia de superfície.

3.3 Dislèxia mixta.

4. Hipòtesis explicatives de la dislèxia

4.1 Hipòtesi del dèficit fonològic

4.2 Hipòtesi del dèficit en els processos visoperceptius.

4.3 Hipòtesi del dèficit en la velocitat de processament.

4.4 Hipòtesi del dèficit en el processament temporal.

4.5 Hipòtesi del dèficit d'automatització

4.6 Hipòtesi del doble déficit

5. La hiperlexia.

6. Comorbiditats.

6.1 TEL dislèxia

6.2 Dislèxia i TDAH

6.3 Dislèxia i trastorns de l'escriptura.

6.4 Dislèxia i discalcúlia.

L'avaluacio i identificacion de les necessitats educatives especials dels nens amb dislèxia

1. Introducció

2. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació: CIE 10, DSM-IV, CIF3. L'avaluació i identificació dels problemes de la lectura

3.1 Generalitats de l'avaluació

3.2 L'entrevista inicial

3.3 L'avaluació de les habilitats relacionades amb la lectura 

3.4 Avaluació de la lectura

4. El diagnòstic de la dislèxia

Àmbits d'intervenció de les dificultats de la lectura  

1. La pràctica basada en l'evidència 

1.1. El What Works Clearinghouse

1.2. La Resposta a la intervenció (Response to intervention, RtI)

2. Mètodes d'intervenció de les dificultats de la lectura 

2.1 Mètodes amb efectivitat basada en l'evidència científica: Les intervencions fonològiques

2.2. Mètodes que no s'ha demostrat que siguin efectius

3. Components d'intervenció en la dislèxia

3.1 Consciència fonològica

3.2 Treball fonètic 

3.3 Fluïdesa

3.4 Vocabulari

3.5 Comprensió de textos

Programes d'intervenció de la dislèxia en espanyol 

1. Programes d'intervenció de la dislèxia en espanyol amb estudis  científics per analitzar els seus resultats.

1.1. Programes centrats en el treball de les habilitats fonològiques

1.2. Programes centrats en el treball de la correspondència grafema-fonema

1.3. Programes centrats en l'ensenyament de les habilitats fonològiques i les correspondències grafema-fonema

1.4 Programes centrats en l'exactitud, comprensió i velocitat lectora

2. Programes d'intervenció encara sense estudis científics dels seus resultats

2. 1 Programa Binding

2. 2 Programa Glifing

Nivells d'intervenció en dislèxia

1. Introducció 

2. IntervencióIntervenció dirigida al nen amb dislèxia

2.2 Intervenció dirigida a la família

2.3 Intervenció dirigida a l'escola

Materials per a treballar les dificultats dela lectura

1. Llibres per a dislèctics

1. 1 Llibres per explicar la dislèxia als nens

1.2 Llibres de lectura fàcil

2. Programes i aplicacions informàtiques (APP)

2.1 Dytective 

2.2 Piruletras  

2.3 Galexia

2.4 Ordena las sílabas

2.5 Ensenya'm a llegir

2.6 Sanapalabras

2.7 Palabras especiales (Special Words)

2.8 AbaPlanet

Amunt

PROESC Audiovisual
PROLEC - R Audiovisual
PECO (Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico) Audiovisual
EVALEC (bateria para evaluar la comprensión lectora) Audiovisual

Amunt

Asociación Dislexia y Familia (DISFAM) - UIB. Protocolos de Detección y Actuación de Dislexia (PRODISLEX)
Defior, S. "Cómo mejorar la lectura". En: Revista Mente y cerebro, N. 70, enero 2015. p. 16-23. ISSN 16950887
Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: una revisión. Juan C. Ripoll Salcedaa y Gerardo Aguado Alonso. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 2016, vol 36, iss. 2. p. 85-100. . ISSN 0214-4603
Montealegre, R., Forero, L.A. "Desarrollo de la lectoescrituraadquisición y dominio". En: Acta Colombiana de Psicología, 9(1). p. 25-40
López-Escribano, C. "Contribuciones de la neurociencia al diagnóstico y tratamiento educativo de la dislexia del desarrollo". En: Revista de neurología, 2007; 44 (3): 173-180.
Joyce Echegaray-Bengoa i Manuel Soriano-Ferrer. "Conocimientos de los maestros acerca de la dislexia del desarrollo: implicaciones educativas". En: Aula Abiertta, Volume 44, Issue 2, July-December 2016. p. 63-69.
F. Cuetos, P. Suárez-Coalla, M. I. Molina. "Test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura". En: Revista Pediatría de Atención Primaria, 2015, XVII (66). ISSN 11397632

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt