Ètica professional i legislació Codi:  20.830    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar coneixements teòrics i pràctics sobre els principals conceptes de la història de la bioètica moderna, així com saber relacionar-los amb la normativa existent. Vol incitar l'alumnat en la detecció i l'anàlisi dels principals problemes ètics que es poden donar en l'exercici de la logopèdia, atenent als drets i als deures tant del logopeda com de les persones ateses. També pretén que l'alumnat es formi en el debat ètic amb l'objectiu de capacitar, mitjançant el diàleg i l'argumentació, l'adopció raonada i consensuada de decisions compartides en l'exercici de la pràctica logopèdica.

Idioma de docència: català.

Amunt

L'assignatura d'Ètica professional i legislació pertany al conjunt d'assignatures obligatòries del Mòdul 4. La intervenció logopèdica. Concretament, a la matèria d'Ètica.

Amunt

L'ètica acompanya qualsevol decisió que hàgim de prendre en l'exercici de la nostra professió com a logopedes.

Amunt

No són necessaris coneixements previs. 

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori en línia com a prova d'avaluació final (PS). 

Model d'avaluació:

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC (70%) i la PS (30%).

Amunt

Competències generals, bàsiques i transversals

CG3. Interactuar amb d'altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions  interpersonals. 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants ( normalment dins la seva àrea d'estudi ) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 

GT3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que  permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació.

GT5 - Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social. 

Competències específiques

CE8. Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració i l'execució de polítiques d'atenció, i l'educació sobre temes relacionats amb la prevenció i l'assistència logopèdiques. 

CE10. Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinar o la derivació a un altre professional. 

CE22. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions. 

CE23. Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. 

Resultats d'aprenentatge

 1. Actua d'acord amb els aspectes principals del codi deontològic del logopeda reflexionant sobre els límits de la seva actuació i tenint present els drets dels pacients.
 1. Enumera i explica el codi ètic i deontològic de la logopèdia i comprèn les implicacions ètiques de la salut en un context multicultural.
 1. Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual ocol·laboratiui avalua els resultats obtinguts.
 1. Analitza èticament situacions d'injustícies i desigualtats i proposa mesures de compensació.
 1. Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui isigui pertinent, la reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.
 1. Comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions en l'àmbit de la logopèdia.

Amunt

UNITAT 1. CONCEPTES GENERALS   

Tema 1. Introducció a l'ètica i a la bioètica 

1.1 Introducció a la bioètica 

1.2 Ètica/ Bioètica / Dret/ Deontologia / Moral

1.3 Evolució i fonamentació de la bioètica 

1.4 Àmbits d'interès en la bioètica: Introducció 

 

UNITAT 2. ASPECTES LEGALS 

Tema 2. Lleis relacionades amb sanitat 

2.1  Lleis: Documents vinculants

     2.1.1 Llei General de Sanitat 

     2.1.2 Llei sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.  

     2.1.3 Llei sobre la protecció de dades personals 

     2.1.4 Llei d'ordenació de les professions sanitàries a Catalunya  

     2.1 5 Codi penal

     2.1.6 Altres lleis: trasplantament d'òrgans, biomèdica, medicament, assaigs clínics, reproducció assistida, embrions, dependència, eutanàsia, etc. 

Tema 3. Logopèdia i aspectes ètics-legals 

3.1 Responsabilitat civil i penal en logopèdia 

3.2 Protecció de dades en l'activitat del logopeda 

3.3 Intrusisme i límits professionals 

 

UNITAT 3. ASPECTES ÈTICS BÀSICS

Tema 4. Ètica i professió: deontologia

4.1 Consejo General de Colegios de Logopedas 

4.2 Col·legi de Logopedes  

      4.2.1 Codi deontològic de logopèdia

4.3 Carta de drets i deures de la ciutadania

4.4 Com donar les males notícies

 

Tema 5. Pràctica clínica i aspectes relacionats amb els pacients

5.1 Procediments de decisió en ètica clínica 

      5.1.1 Principialisme

      5.1.2 Conseqüencialisme

      5.1.3 Altres mètodes

      5.1.4 Presa de decisions compartida

5.2 Conceptes claus

      5.2.1 Autonomia/consentiment per substitució

      5.2.2 Capacitat/competència  

      5.2.3 Consentiment informat

      5.2.4 Qualitat de vida

      5.2.5 Confidencialitat/intimitat

5.3 Casos clínics

5.4 Comitès d'ètica assistencial (CEA)  

5.5 Comitès d'investigació ètica i del medicament (CEIM) 

Amunt

Amunt

Per a l'estudi de l'assignatura i la realització de les diferents activitats,  es disposarà de les eines i materials addicionals següents:

Bioeticaweb (2004). Código de Nuremberg. Recuperat de https://www.bioeticaweb.com/casdigo-de-nuremberg/ 

Casado, María (Coord.) (1996). Materiales de bioética y derecho. Barcelona: Cedecs, 1996. 

Col·legi de Logopedes de Catalunya. Codi d'ètica professional [Internet]. Barcelona: Col·legi de Logopedes de Catalunya; 2003. Recuperat de: https://www.clc.cat/pdf/codi-etic-del-clc/codi_etic_ca.pdf

Coll, M., i Salicrú, J. (Dir.) (2020, maig 4). Valors a l'alça [Vídeo]. Recuperat de https://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/maria-casado-parla-sobre-el-concepte-bioetica-en-el-programa-de-la-xarxa-valors-lalca 

Comitè de Bioètica de Catalunya (2003). Guia de recomanacions sobre el consentiment informat. Recuperat de https://hdl.handle.net/11351/2207 

Consejo General de Colegios de Logopedas (2014). Recuperat de: https://www.consejologopedas.com/ 

Fundació Víctor Grífols i Lucas (2015). Fundació Víctor Grífols i Lucas. Recuperat de: https://www.fundaciogrifols.org/ca/web/fundacio/home# 

Futuro de la bioética. (2001). Dins F. Abel. Bioética: orígenes, presente y futuro (pp. 195-199). Madrid: Institut Borja de Bioètica: Fundació Mapfre Medicina

García, M. (1999). Planteamiento general de la bioética. Dins A. Couceiro (Ed.). Bioética para clínicos. Madrid: Triacastela

Generalitat de Catalunya (2020). Comitè de Bioètica de Catalunya. Recuperat de: https://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/el-sistema-de-salut-de-catalunya/ambits-dactuacio/comite-de-bioetica-de-catalunya/ 

Generalitat de Catalunya, Departament de Salut i Termcat (2019). Diccionari de bioètica. Recuperat de  https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/271/presentacio 

Gerència d'Atenció Ciutadana del CatSalut (Coord.) (2015). Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atencio sanitària. Recuperat de: https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/drets-deures/carta-drets-deures.pdf

Historia de la bioética (2020, juliol 24). Dins Bioeticawiki. Recuperat de https://www.bioeticawiki.com/Historia_de_la_Bio%C3%A9tica 

Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. Boletín oficial del Estado, núm 251 § 20638 (1999, octubre 20). Recuperat de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20638 

Jewish Learning Institute (2013). Life in the balance: the case of Nancy Cruzan's. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=mZO2te-sv3g

Junta de Andalucía, Consejería de Salud (2019). Derechos y deberes de los ciudadanos en servicios sanitarios públicos de Andalucía. Recuperat de https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-mediafile_sasdocumento/2019/SAS_DyD_ES.pdf 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Boletín oficial del Estado, núm. 102 § 10499, (1986, abril 29). Recuperat de https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10499-consolidado.pdf 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín oficial del Estado, núm. 274 § 22188 (2002, novembre 15). Recuperat de https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Boletín oficial del Estado, núm. 280 § 21340 (2003, novembre 22). Recuperat de https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21340-consolidado.pdf

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín oficial del Estado, núm. 281 § 25444 (1995, novembre 24).  Recuperat de
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín oficial del Estado, núm. 294 § 16673 (2018, desembre 6).  Recuperat de https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3

Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín oficial del Estado, núm. 72 § 4628 (2021, març 25).  Recuperat de
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/24/3

Los orígenes de la bioética. (2001). Dins F. Abel. Bioética: orígenes, presente y futuro (pp. 25-44). Madrid: Institut Borja de Bioètica: Fundació Mapfre Medicina

Los grandes capítulos abiertos de la bioética. (2001). Dins F. Abel. Bioética: orígenes, presente y futuro (pp. 127-137). Madrid: Institut Borja de Bioètica: Fundació Mapfre Medicina

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (1979). Informe Belmont: principios y guías éticas para la protección de los sujetos humanos de investigación. Recuperat de https://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

Oriol-Peregrina, N. (2020). Discernir sobre disfàgia. Bioètica & debat, 26(88), 20-23 

Pellegrino, E. (1999). La metamorfosis de la ética médica: una mirada retrospectiva a los últimos treinta años. Dins A. Couceiro (Ed.). Bioética para clínicos. Madrid: Triacastela

Schnabel, J. (Dir.) (2007). La escafandra y la mariposa [DVD]. Paris: Pathé Renn Production 

Una visión de conjunto. (2001). Dins F. Abel. Bioética: orígenes, presente y futuro (pp. 11-27). Madrid: Institut Borja de Bioètica: Fundació Mapfre Medicina

Universidad del Desarrollo, Facultad de Medicina i Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (2020). Centro de bioética. Recuperat de https://medicina.udd.cl/centro-bioetica/ 

Universitat de Barcelona (2020). Observatori de Bioètica i Dret. Recuperat de: https://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca 

Universitat Ramon Llull (2020). Institut Borja de Bioètica. Recuperat de: https://www.ibbioetica.org/es/#&panell1-2

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt