Intervenció en les disfluències Codi:  20.832    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el marc de l'assignatura es tracten els diferents trastorns de la fluïdesa del parla i les seves manifestacions clíniques. S'ofereix un coneixement logopèdic específic que permeti a l'alumnat intervenir terapèuticament en les difluències evolutives i la disfèmia.

Els objectius de l'assignatura són:

1. Conèixer els principals factors etiològics i funcionals dels trastorns de la fluïdesa de la parla.

2. Conèixer i dominar les tècniques i instruments per a l'avaluació i el diagnòstic diferencial dels trastorns de la fluïdesa de la parla.

3. Aplicar correctament els criteris de diagnòstic i tractament per la disfluència evolutiva i la disfèmia.

4. Dissenyar i dur a terme una intervenció logopèdica en els diferents trastorns de la fluïdesa.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura d'Intervenció en les disfluencias pertany al conjunt d'assignatures obligatòries del Mòdul 4. La intervenció logopèdica, concretament, a la matèria d'Intervenció en les alteracions específiques.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per poder treballar l'exploració, l'avaluació i la intervenció de les alteracions de la fluïdesa de la parla.

Amunt

No hi ha.

Amunt

Aquesta assignatura té un examen obligatori com a prova d'avaluació final (PS).

Model d’avaluació: aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació
continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà la resultant de
la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC (60%) i la PS (40%).

Amunt

Competències

Competències bàsiques i generals

G3. Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

B3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals

T2. Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional.

T3. Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i de recerca.

Competències específiques

E5. Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com a col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

E7. Assessorar a famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.

E8. Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, soci-sanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofesionales. Assessorar en l'elaboració, execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i assistència logopèdica.

E10. Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

E11. Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

E16. Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

E17. Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

E18. Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.

E19. Presentar una adequada producció del parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.

E22. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

E23. Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Resultats d'aprenentatge

1. Dissenya projectes d'intervenció logopèdica, seleccionant el model, els objectius, les tècniques i recursos adequats per a la intervenció logopèdica atenent als condicionants de cada un dels àmbits d'intervenció: educatiu, social i sanitari.

2. Redacta informes d'intervenció amb la correcció formal pertinent adequant la informació necessària quan va dirigit a la pròpia família com a altres professionals implicats en el cas (foniatres, otorrinos, mestres, pediatres, etc.).

3. Especifica de forma àmplia un conjunt de consells pràctics per incitar la participació de la família en el tractament logopèdic.

4. Mostra habilitats per tractar pacients amb trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals i identifica les situacions que requereixen la derivació a altres professionals.

5. Argumenta sobre la importància i la influència de l'entorn social en la millora del tractament logopèdic de diferents casos pràctics.

Amunt

Unitat 1 - Introducció

1.1. Concepte de fluïdesa del parla 
1.2. Disfluències típiques del parla 
1.3. Els trastorns de la fluïdesa del parla 

Unitat 2 - La disfèmia/quequesa. Característiques clíniques i diagnòstic diferencial 

2.1. Definició de disfèmia
2.2. Anàlisi dels clàssics i actualització
2.3. Descripció clínica. Comportaments primaris i secundaris
2.4. Evolució del trastorn 
2.5. Diagnòstic diferencial
2.5.1. Les disfluències típiques i atípiques
2.5.2. Trastorns del llenguatge i la parla que presenten problemes de fluïdesa 
2.5.3. Disfèmia vs. Taquifèmia
2.6. Criteris de classificació 

Unitat 3 - Epidemiologia i Etiologia de la disfèmia

3.1. Epidemiologia de la disfèmia infantil 
3.2. Gènesi de la disfèmia 
3.3. Incidència i prevalença 
3.4. Graus de severitat 
3.5. Teories motrius i models de producció del parla
3.6. Factors relacionats: genètics, biològics, psicolingüístics, cognitius, emocionals i d'aprenentatge 

Unitat 4 - Avaluació logopèdica 

4.1. Criteris diagnòstics 
4.2. Mètodes d'avaluació
4.3. L'avaluació funcional 
4.3.1. Avaluació del parla: índex de disfèmia, descripció de les disfluències, consistència i variabilitat 
4.3.2. Avaluació de les conductes d'evitació social i comunicativa
4.3.3. Altres aspectes relacionats amb la intervenció
4.4. Diagnòstic logopèdic: la devolució de la informació i l'informe logopèdic 

Unitat 5 - Intervenció logopèdica

5.1. Tractament directe i indirecte 
5.2. Planificació d'objectius 
5.3. Intervenció en disfluència evolutiva
5.4. Intervenció en disfèmia (infantil, adolescent i adulta)

Amunt

Per a l'estudi de l'assignatura i la realització de les diferents activitats, es disposarà de les eines i materials addicionals següents:

 • Salgado, A. (2005). Maual práctico de tartamudez. Madrid: Síntesis.
 • Alm, A. (2004). Stuttering and the basal ganglia circuits: a critical review of possible relations. Journal of Communication Disorders, 37, 325-369.
 • Chang, S-E. (2011). Using Brain Imaging to Unravel the Mysteries of Stuttering. Cerebrum. http://dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=33796
 • Alm, A., Karlsson, R., Sundberg, M., Axelson, H.W. (2013). Hemispheric Lateralization of Motor Thresholds in Relation to Stuttering. Plos One, 8 (10).
 • Ambrose, N.G., Cox, N.J., Yairi, E. (1997). The genetic basis of persistence and recovery in stuttering. Journal of speech, language, and hearing research: JSLHR; 40 (3), 567-580.
 • Van Beijsterveldt, C. E. M., Felsenfeld, S., Boomsma, D. I. (2010). Bivariate Genetic Analyses of Stuttering and Nonfluency in a Large Sample of 5-Year-Old Twins. Journal of speech, language, and hearing research: JSLHR; 53, 609-619.
 • Nippold, M. A., Rudzinski, M. (1995). Parent's speech and children's stuttering: a critique of the literature. Journal of speech and hearing research. 38 (5), 978-998.
 • Guitar, B., Schaefer, H. K., Donahue-Kilburg, G., Bond, L. (1992). Parent verbal interactions and speech rate: a case study in stuttering.  Journal of speech and hearing research. 35 (4), 742-754.
 • Leal, Junqueira Bohnen, Escobar. (2015). Nuevos desafíos en el tratamiento de la tartamudez.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt