Estimulació del llenguatge a l'aula i a la família Codi:  20.833    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Estimulació del llenguatge a l'aula i en la família" es centra en conèixer la funció de la família com a escenari i entorn de desenvolupament de la comunicació i el llenguatge del nen i, com a principal actor de la intervenció logopèdica. L'assignatura es centrarà majoritàriament en el context familiar (i en la relació de col·laboració entre escola, família i logopeda).  El context escolar s'aborda específicament en l'assignatura "Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva".

Amunt

L'assignatura "Estimulació del llenguatge a l'aula i a la família" és una assignatura que condueix a l'obtenció de la menció educativa del Grau de Logopèdia. Les assignatures que componen aquesta menció són:

 • Estimulació del llenguatge a l'aula i a la família 
 • Introducció al suport signat
 • Deficiència auditiva en context escolar
 • Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva
 • Disseny i adaptació curricular

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures "Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral", "Trastorns secundaris", "L'avaluació i el diagnòstic", "Fonaments de la intervenció logopèdica" i "Atenció Precoç" abans de cursar l'assignatura "Estimulació del llenguatge a l'aula i a la família".  

Amunt

Competències

G3 - Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

T6 - Usar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-los en el conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E7 - Assessorar famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.

E16 - Conèixer i valorar de manera crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

E17 - Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.


Objectius

Conèixer i analitzar la funció de la família com a escenari i entorn de desenvolupament de la comunicació i el llenguatge del nen i, com a principal actor de la intervenció logopèdica. (CB3, E7)

Analitzar i explorar les estratègies, programes i instruments d'avaluació i intervenció que afavoreixin una visió compartida amb la família. (CB3, E3, E4, E16)

Dissenyar accions d'intervenció amb la família i altres entorns de desenvolupament (ex. escola) en el marc del treball de les dificultats relacionades amb l'aprenentatge de la comunicació i el llenguatge (G3, T6, E7, E17)

Resultats d'aprenentatge

Al acabar l'assignatura, l'estudiant:

 • Diseña proyectos de intervención logopédica, seleccionando el modelo, los objetivos, las técnicas y recursos adecuados para la intervención logopédica atendiendo a los condicionantes de cada uno de los ámbitos de intervención: educativo, social y sanitario. · Redacta informes de intervención con la corrección formal pertinente adecuando la información necesaria cuando va dirigido a la propia familia como a otros profesionales implicados en el caso (foniatras, otorrinos, maestros, pediatras, etc). · Especifica de forma amplia un conjunto de consejos prácticos para incitar la participación de la familia en el tratamiento logopédico. · Selecciona, valora y toma decisiones en la elección de un sistema de comunicación alternativo, teniendo presente su forma de acceso, las ayudas técnicas requeridas y otros instrumentos o aplicaciones a partir de casos prácticos. · Diseña un plan de intervención logopédica para la estimulación temprana de la comunicación, el lenguaje, el habla y las funciones orofaciales en colaboración con las aportaciones de otros profesionales implicados en cada caso. · Infiere las alteraciones logopédicas secundarias a otras alteraciones, así como al estatus cultural y socioeconómico del paciente. · Muestra habilidades para tratar a pacientes con trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales e identifica las situaciones que requieren la derivación a otros profesionales. · Argumenta acerca de la importancia y la influencia del entorno social en la mejora del tratamiento logopédico de distintos casos prácticos. · Analiza las capacidades personales y profesionales propias en relación a distintos ámbitos de la práctica profesional. · Analiza conocimientos propios del ámbito y su contextualización en entornos nacionales e internacionales. · Aplica sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. · Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, las reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la logopedia.

Amunt

En l'assignatura "Estimulació del llenguatge a l'aula i a la família" es treballaran els següents continguts:

1. La família com a escenari de desenvolupament.

2. Aproximació als diferents models de treball amb la família.

3. L'avaluació en context familiar i amb les famílies.

4. La intervenció naturalista en comunicació i llenguatge en context familiar.

Amunt

Estimulació del llenguatge a l'aula i a la família Audiovisual
Estratègies de coaching per al treball amb les famílies Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt