Introducció al suport signat Codi:  20.834    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura té com a finalitat principal dotar al futur professional de la logopèdia del coneixement i de les eines necessàries per a la intervenció logopèdica en llengua oral i escrita, fent ús tant del suport signat com de recursos gestuals amb una funció augmentativa.

Atès que una part dels recursos del suport signat tenen el seu origen en elements lingüístics de les llengües de signes, també es du a terme una introducció a les llengües de signes (principalment, a la llengua de signes catalana o LSC) i a la seva estructura, i es proporcionen eines per a l'anàlisi contrastiva amb la llengua oral i els processos de transferència entre una modalitat i altra.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura Introducció al suport signat pertany al conjunt d'assignatures optatives del Mòdul 6. Concretament, a la matèria Optatives.

Es tracta d'una assignatura de quarts curs, de caràcter optatiu i d'oferta semestral (es cursa de setembre a febrer).

En referència a la càrrega docent de l'assignatura, comprèn 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), aquest creditatge té una equivalència a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiantat.

Amunt

Aquesta asignatura es projecta fonamentalment en l'àmbit educatiu, per a sostenir i acompanyar el desenvolupament de la competència lingüística en llengua oral i escrita, i en l'àmbit social, per a afavorir els processos comunicatius.

Amunt

No n'hi ha. S'adaptarà l'assignatura si l'estudiantat compta amb coneixements sobre una llengua de signes.

Amunt

Model d'avaluació: aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS).  La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC (70%) i la PS (30%).

Amunt

Competències

Competències bàsiques i generals

CG3. Interactuar amb d'altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants ( normalment dins la seva àrea d'estudi ) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social , científica o ètica. 

Competències transversals

 T6. Fer servir diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Competències específiques

CE1. Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de comunicació i llenguatge.

CE2. Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

CE4. Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

CE5. Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

CE6 .Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques , psicològiques i socials dels seus pacients. 

CE7. Assessorar famílies i l'entorn social dels usuaris, per afavorir-ne la participació i la col·laboració en el tractament logopèdic.

CE11.  Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

CE12. Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

CE15. Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

CE17. Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i la resta de professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

E23. Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Objectius

 1. Conèixer i descriure les característiques dels diferents recursos de suport signat per a la intervenció logopèdica en llengua oral i escrita.
 2. Saber expressar les principals característiques de la comunicació en la modalitat lingüística signada i dels seus usuaris i usuàries com a comunitat lingüística i cultural.
 3. Produir missatges senzills en una llengua de signes vinculats a les diverses funcions comunicatives.
 4. Identificar els elements lingüístics bàsics que formen les llengües de signes.
 5. Desenvolupar habilitats d'anàlisi contrastiva entre l'estructura lingüística de les llengües de signes i la de les llengües vocals-parlades.
 6. Planificar intervencions logopèdiques en llengua oral i escrita fent ús de la tipologia de suport signat adequada, tenint en compte els objectius i les característiques de les persones usuàries.
 7. Saber argumentar els beneficis i les limitacions dels tipus de suport signat en la intervenció amb les diverses poblacions d'usuaris, tenint present la diversitat i les característiques personals i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avalua i dissenya tractaments adequats a les característiques dels nens i nenes amb dèficit auditiu en el marc escolar.
 2. Explica a l'equip docent i la família el tractament logopèdic per tal d'orientar-los i implicar-los en el desenvolupament de l'escolar.
 3. Dissenya i porta a terme adaptacions gràfiques i lingüístiques com a suport a la comunicació en els escolars amb necessitats educatives especials.
 4. Selecciona i aplica els diferents codis no orals com a recurs al desenvolupament del llenguatge en pacients amb dificultats amb el desenvolupament del llenguatge oral.
 5. Dissenya, desenvolupa i implementa activitats per a facilitar el desenvolupament del llenguatge oral i escrit a l'aul

Amunt

 1. Introducció a les llengües de signes i al suport signat i gestual per a la intervenció en les llengües orals
 2. Les llengües de signes i la Comunitat Sorda
  • Aspectes culturals i socials
  • Aspectes lingüístics: paràmetres formatius i creació de lèxic.
 3. La forma de les paraules: suports per a la intervenció en la fonètica-fonologia, ortografia, lèxic i morfologia.
  • Visualitzadors fonètics
  • La paraula complementada
  • La dactilologia i els fonemes dactilològics
 4. L'estructura oracional bàsica i l'expressió de les categories gramaticals
  • Estructures de les llengües de signes: morfemes gramaticals i construccions oracionals bàsiques
  • Suports per a la intervenció: signat de paraules clau, bimodal, llengua signada i llengua signada exacta
 5. L'oració composta i l'organització textual
  • Estructures de les llengües de signes: oració composta, estructures de canvi de rol (acció construïda), classificadors, ús de l'espai, i marcadors i connectors textuals
  • Suports per a la intervenció en les construccions gramaticals i textuals

Amunt

Vídeo Exemples de suport signat (amb recursos de la llengua de signes catalana) Audiovisual

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb material extern a la universitat com ara articles científics, capítols de llibres i una gran varietat de suports en vídeo amb casos reals d'usuaris, professionals i familiars que empren el suport signat i/o una llengua de signes, així com de situacions d'intervenció.

També es consultaran els recursos següents:

 • Fernández, M.P., Barea, A. i Barella, G. (2013). Llengua de signes catalana (LSC): nivell A1. Fundació Privada ILLESCAT.
 • Herrero Blanco, Á. (2009). Capítulo 9. Las oraciones compuestas. En Gramática didáctica de la lengua de signos española (pp. 309-346). Fundación CNSE y SM.
 • Martín, I. i Alvarado, M. (2004). Diccionari temàtic de Llengua de Signes Català.
 • Quer, J. et al. (2005). Gramàtica básica de la llengua de signes catalana (LSC). DOMAD.
 • Quijo, M., Puigduví, M. i Viana. P. (2011). Mira què dic: Diccionari multimèdia de signes de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació.
 • Torres, S. & Carratalá, P. (2001). Capítulo V: El bimodal y la lengua de signos española. En S. Torres (ed.) Sistemas alternativos de comunicación. Manual de comunicación aumentativa y alternativa (pp. 95-134). Aljibe.
 • Torres, S. & Santana, R. (2001). Capítulo VI: La palabra complementada (LPC). En S. Torres (ed.) Sistemas alternativos de comunicación. Manual de comunicación aumentativa y alternativa (pp. 135-174). Aljibe.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt