Fisioteràpia aplicada a la logopèdia Codi:  20.836    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Fisioteràpia aplicada a la Logopèdia pretén presentar als/a les alumnes del grau en Logopèdia la figura del/la fisioterapeuta dins l'àmbit assistencial del dolor orofacial, en les alteracions temporomandibulars i la seva relació amb la postura, i de les paràlisis facials. També es tractarà l'educació al pacient en el dolor i la importància de donar eines per empoderar al pacient en el seu procés de recuperació.

El /la fisioterapeuta és un professional sanitàri/a que s'encarrega de facilitar la recuperació de la  funcionalitat i mobilitat  en el cas d'alteració de les mateixes. Per tal d'aconseguir aquests objectius també explicarem als alumnes els principals mètodes i tècniques de tractament.

El/la fisioterapeuta forma part d'un equip multidisciplinari, i moltes vegades interdisciplinari, per tant, és fonamental que domini el vocabulari suficient per expressar-se de forma entenedora i coherent cap als pacients però també cap als altres membres de l'equip sanitari.

 Idioma de docència: català

Amunt

L'assignatura de Fisioteràpia aplicada a la Logopèdia pertany al conjunt d'assignatures optatives del mòdul 6. concretament a la matèria Optatives.

Amunt


Amunt

És aconsellable que l’alumne tingui superada l’assignatura d’Intervenció Logopèdica per dany neurològic.


Amunt

 

 

Aquesta assignatura té un exàmen obligatòri com a prova d'avaluació final (PS). 

Model d'avaluació continuada: aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS). La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació percentual de la nota obtinguda de l'AC (70%) i la PS (30%).

 

 

Amunt

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I ESPECÍFIQUES:

G2: Atendre les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col.lectiu mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.
CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
T2: Projectar valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional.
T5: Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individiual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social.
T6: Usar diferents formes de comunicació, tan orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.
E1: Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.
E2: Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica pel qual s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
E3: Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.
E4: Dominar la terminologia que permet interactuar eficaçment amb altres professionals.
E6: Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació així com el disseny i ús de pròtesi i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.
E12: Con´èixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.
E15: Conèixer els trastorns de la comunicaci´, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
E16: Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.
E21: Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions étiques de la salut en un context mundial en transformació.

E23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.


RESULTATS D'APRENENTATGE:

 • Reconeix les tècniques pròpies de la fisioteràpia per poder inferir les seves implicacions en el tractament logopèdic dels pacients.
 • Resumeix i identifica els principis bàsics de la fisioteràpia per poder interactuar en equips multidisciplinaris.
 • Reconeix i identifica els problemes de salut més habituals en les persones grans amb la finalitat de poder dissenyar i dur a terme les avaluacions i els tractaments logopèdics en els centres sociosanitaris.
 • Resol problemes i situacions pròpies de l'acompliment professional amb actituds emprenedores i innovadores.
 • Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en català, castellà i anglès.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral professional dins l'àmbit de la logopèdia.
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • És capaç de buscar, dissenyar i planificar protocols de logopèdia dins un ambient multidisciplinari que es sincronitzin amb els protocols de fisioteràpia en el pacient multidisciplinari.
 • Planteja intervencions amb coherència amb els valors democràtics i de disseny universal mostrant respecte pels drets fonamentals de les persones.
 • Utilitza un llenguatge respectuós amb la qüestió de gènere, tant en les produccions orals com escrites.

Amunt

PAC 1:Tècniques de fisioteràpia i les seves aplicacions terapèutiques

1.1.Cinesiteràpia : tècniques bàsiques i tècniques especials.

1.2.Massoteràpia : maniobres bàsiques i específiques. efectes de la massoteràpia en l’organisme.

1.3.Termoteràpia i crioteràpia: aplicacions. indicacions i contraindicacions.

1.4.Kinesiotape : concepte, efectes fisiològics, tècniques d’aplicació, indicació i contraindicacions generals.

1.5. Fisioteràpia respiratòria: revisió de l’estructura i funció respiratòria, Exercicis respiratoris i cinesiteràpia del tronc.

1.6. Fisioteràpia i exercici terapèutic en pacients amb cremades.

1.7. Educació al pacient i al seu entorn.


BLOC 2. Paràlisis facials perifèriques (PFP).

2.1. Definició i  etiologia de les PFP.

2.2. Manifestacions clíniques  de les PFP.

2.3. Exploració física i sensitiva de les PFP:

2.4. Tractament fisioteràpia.


PAC 3: Relació entre els trastorns temporomandibulars i la postura

3.1.Introducció i raonament clínic en les disfuncions del complex crani temporomandibular i cervical i la seva relació amb les síndromes posturals.

3.2. Sistema estomatognàtic i la seva relació amb la postura.
Amunt

RECURSOS D'APRENENTGATGE

Fernández de las Peñas, C [ César]; Melián Ortiz, A [ Alberto].2013. Cinesiterapia: Bases Fisiológicas y Aplicación Práctica. Elsevier. Cap 9, 11, 12.

L’Hermitte, A [Arnaud]; Koniecpol, S[Stéphane]. 2007.El ABC del Masaje. Técnicas y enfonque de los diferentes métodos. Ed De Vecchi. Cap III IV.

Nadler,S [Scott], Weingand, K[Kurt], Kruse, R[Roger].(2004). The physiologic basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician; 7(3):395-9.

Bridges,T. [Thuy], Bridges, C.[Clint]. 2018. Kinesiotaping: pruebas musculares y aplicaciones de taping . Ed.Paidotribo. Cap 1,2,3.

March JC [Juan Carlos]. 2014.Pacientes empoderados para una mayor confianza en el sistema sanitario. Revista de calidad Asistencial. 30 (1):1-3

Pinzón, ID[Iván Dario],Cuadros, YL.[Yadira Lizzet] (2018). ¿Es efectivo el ejercicio terapéutico en el paciente quemado? Análisis de literatura actual. Revista Colombiana de Rehabilitación17(1), 24-36. https://doi.org/10.30788/RevColReh.v17.n1.2018.86

Kisner, C [ Carolyn].,Colby, L. [ Lynn]. (2005). Ejercicio terapéutico. Fundamentos y técnicas (19): 525-542. Editorial Paidotribo.

Garrido,A.M [Avelina Mª]; (2000) Consulta diaria. Qué haría usted ante una parálisis facial periférica.Medicina Integral, 36(8), 285-293.

Pascual, J[Jimena] (2018). Tratamiento de fisioterapia en la parálisis facial periférica. Revisión bibliográfica. Universidad de Valladolid.http://uvadoc.uva.es/handle/10324/31978

 

Ubillus, G E [Genaro Eduardo], Sánchez,A[Alberto]. (2018) Fisioterapia en la parálisis facial. Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.11(4):258–67.

Jiménez, E J [E Jimmy] (2016). Guía metodológica para elaborar el diagnóstico fisioterapéutico según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), de la discapacidad y de la salud. Gaceta Médica Boliviana39(1), 46-52.

Wanderley F.[Francisco], Díaz K V.[Kranya Victoria], Mussolino A.[Alexandra], Díaz-Serrano V[].(2013). Alteraciones, posturales y su repercusión en el sistema estomatognático. Acta Odontológica Venezolana.46 (4).

 

Tomás J [Jordi], Castillo, C [Carolina] et al. 2022. Efecto del síndrome de cabeza adelantada en el desarrollo de trastornos temporomandibulares. Rev Cient Odontol .10(4)

 

Garcia G [ Guillermo], Durán J [ José]. 2012. Relación entre el sistema estomatognático y el cuello. Ortodoncia Española. 52 (2): 51-67

 

Rodriguez B [Benito], Mesa J [ Juan] et al. 2004. Síndromes posturales y reeducación postural en los trastornos temporomandibulares.Rev Iberoam Fisioter Kinesol. 7 (2): 83-98

 

Han J [Jintae], Park S [ Soojin],et al. (2016). Effects of forward head posture on forced vital capacity and respiratory muscles activity. J Phys Ther Sci.28(1):128-31

 

Pérez T [Tomás], Parra A [Álvaro]. (2019). Fisioterapia en el trastorno temporomandibular. “Ejercicio terapéutico autoadministrado”. Elsevier. Cap 13: 251-271.

 

Pérez T [Tomás], Parra A [Álvaro]. (2019). Fisioterapia en el trastorno temporomandibular. Elsevier. Cap 5: 58-70

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt