Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva Codi:  20.838    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva és una assignatura optativa de 6 crèdits del grau de logopèdia en la que es treballaran els conceptes d'escola inclusiva, el context educatiu i el currículum en relació a l'atenció i la millora de les habilitats comunicatives i del llenguatge oral des de la perspectiva de la logopèdia. Es treballarà per conèixer quines eines d'avaluació, adaptacions i intervenció de la comunicació i el llenguatge oral per nivells de suport es poden aplicar en context d'escola inclusiva des de la perspectiva del rol professional de la logopèdia.

Amunt

Assignatura optativa de 4t curs que pertany al grup d'assignatures que proporcionen el títol d'especialització en la menció educativa del grau de logopèdia:


Primer semestre:

 • Estimulació del llenguatge a l'aula i amb la família
 • Introducció al suport signat

Segon semestre

 • Comunicació i llenguatge oral a la l'escola inclusiva
 • Deficiència auditiva en l'àmbit escolar 
 • Disseny i adaptació curricular 

Pel que fa a la càrrega docent de l'assignatura, comprèn 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), aquest crèdit equival a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiant.

Amunt

És aconsellable que l'estudiantat tingui superades totes les assignatures de primer, segon i tercer curs, especialment les assignatures d' Adquisició del llenguatge, Lingüística general, Fonaments educatius, Lingüística aplicada a la logopèdia, Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral, Trastorns secundaris i Estimulació primerenca.

Amunt

Competències bàsiques

CB2 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.


CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals

T6 - Utilitzar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Competències específiques

E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.

E5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

E11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

Resultats d'aprenentatge 

¿ Explica a l'equip docent i la família el tractament logopèdic per tal d'orientar-los i implicar-los en el desenvolupament de l'escolar. (CB2, CB3, T6)

¿ Dissenya i porta a terme adaptacions gràfiques i lingüístiques com a suport a la comunicació en els escolars amb necessitats educatives especials. (T6, E3, E5, E11, E12)

¿ Selecciona i aplica els diferents codis no orals com a recurs al desenvolupament del llenguatge en pacients amb dificultats amb el desenvolupament de la llengua oral. (T6, E3, E11)

¿ Identifica les necessitats educatives especials relacionades amb les dificultats lingüístiques per dur a terme l'adaptació curricular adequada a cada cas individual. (CB2, T6, E1, E3, E12)

¿ Dissenya, desenvolupa i implementa activitats per facilitar el desenvolupament de la llengua oral i escrit a l'aula. (T6, E3, E5, E11, E12)

¿ Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per expressar i presentar continguts vinculats a el coneixement específic de l'àmbit. (T6, E1, E3, E5, E11)

Amunt

1. L'escola inclusiva

2. Els sistemes i models escolars inclusius en els marcs legislatius

3. Sistemes d'intervenció a l'escola inclusiva

4. La logopèdia a l'escola inclusiva: rols, perfils professionals i treball en equip

5. Avaluació de la comunicació i la llengua oral a l'escola inclusiva al nivell universal

6. Avaluació de la comunicació i la llengua oral a l'escola inclusiva al nivell addicional i intensiu

7. La intervenció en comunicació i llengua oral a l'escola inclusiva: els suports universals

8. La intervenció en comunicació i llengua oral a lescola inclusiva: els suports addicionals

9. La intervenció en comunicació i llengua oral a l'escola inclusiva: els suports intensius

10. Les activitats i els programes dintervenció de la llengua oral basats en el currículum

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i els recursos propis realitzats pel professorat de la universitat: els mòduls textuals didàctics associats a l'assignatura i casos pràctics. A més, compta amb material extern a la universitat, com ara articles científics, capítols de llibre, recursos per a la intervenció i casos reals d'intervenció logopèdica a l'escola.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt