Deficiència auditiva en l'àmbit escolar Codi:  20.839    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura "Deficiència Auditiva en l´àmbit escolar" pertany al grup d'assignatures que proporcionen el títol d'especialització educativa dins del Grau de Logopèdia. L'assignatura es centra en conèixer i reflexionar sobre les característiques, necessitats i dificultats de l'infant amb discapacitat auditiva en context escolar. També s'analitzaran les mesures, estratègies i programes de prevenció i d'intervenció de les necessitats específiques de suport educatiu que puguin tenir els infants i adolescents amb discapacitat auditiva a l'aula.

Amunt

L'assignatura "Deficiència Auditiva en l'àmbit escolar" és una assignatura que pertany al grup d'assignatures que proporcionen el títol d'especialització educa. Les assignatures que componen aquesta especialització són:

 • Estimulació del llenguatge a l'aula i a la família 
 • Introducció al suport signat
 • Deficiència auditiva en context escolar
 • Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva
 • Disseny i adaptació curricular

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures "Intervenció en la deficiència auditiva" i "Introducció al suport signat" abans de cursar l'assignatura "Deficiència auditiva en context escolar". 

Amunt

Competències

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

T6 - Usar diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

E1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i ateses les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

E12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16 - Conèixer i valorar de manera crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

E17 - Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

Objectius

Conèixer i reflexionar sobre la funció del logopeda en el marc de processos de presa de decisions escolars relacionats amb mesures universals de prevenció de les dificultats en comunicació i llenguatge (oral, llegit i escrit) en infants amb discapacitat auditiva. (CB2, E12)

Conèixer les característiques, necessitats i dificultats de l'infant amb discapacitat auditiva en context escolar i les modalitats d'escolarització existents. (E15)

Analitzar i avaluar les estratègies i programes existents i dirigits a estudiants amb discapacitat auditiva per a afavorir l'aprenentatge de competències comunicatives i de la llengua oral, llegida i escrita. (CB2, E12, E16)

Dissenyar activitats de prevenció de les dificultats relacionades amb l'aprenentatge de la llengua oral, llegida i escrita o en relació a les competències comunicatives amb l'objectiu  d'assessorar els professionals educatius (T6, E1, E5, E17)

Resultats d'aprenentatge

Avalua i dissenya tractaments adequats a les característiques dels nens amb dèficit auditiu en el marc escolar.

Explica a l'equip docent i a la família el tractament logopèdic amb la finalitat d'orientar-los i implicar-los en el desenvolupament de l'escolar.

Identifica les necessitats educatives especials relacionades amb les dificultats lingüístiques per a dur a terme l'adaptació curricular adequada a cada cas individual.

Dissenya, desenvolupa i implementa activitats per a facilitar el desenvolupament del llenguatge oral i escrit a l'aula.

Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per a expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit.

Amunt

En l'assignatura "Deficiència auditiva en l'àmbit escolar" es treballaran els següents continguts:

 • Mesures, suports i estratègies de prevenció i d'intervenció en les dificultats d'aprenentatge derivades de la discapacitat auditiva.
 • Les necessitats educatives i d'aprenentatge de l'alumnat amb discapacitat auditiva.
 • Estratègies i programes existents i dirigits a afavorir l'aprenentatge de competències comunicatives i de la llengua oral, llegida i escrita.

Amunt

Barreres i suports per a l'atenció educativa de l'alumnat amb sordesa Audiovisual

Amunt

American Speech-Language-Hearing Association. (2004). Roles of speech-language pathologists and teachers of children who are deaf and hard of hearing in the development of communicative and linguistic competence [Guidelines]. Recuperado en www.asha.org/policy. 

Department for education of the United Kingdom. Supporting the achievement of deaf children in primary schools. National Sensory Impairment partnership.

Domínguez, A., Rodríguez, P., & Alonso, P. (2011). Cómo facilitar el aprendizaje de la lectura de niños sordos. Importancia de las habilidades fonológicas. Revista de educación, 356, 353-375.

Luckner, J., & Pierce, C. (2013). Response to Intervention and students who are deaf or hard of hearing. Deafness & Education International, 15(4), 222-240. Sd. (2019).

Protocolo para la atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva. Xunta de Galícia.  Zupan, B., & Dempsey, L. (2013). Facilitating emergent literacy skills in children with hearing loss. Deafness & Education International, 15(3), 130-148.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt