Disseny i adaptació curricular Codi:  20.840    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura se centra en el nostre sistema educatiu, els currículums vigents, la manera com els centres els adapten a la seva pròpia realitat i com poden donar resposta a la diversitat de l'alumnat. Posarem especial atenció en L'alumnat que presenta dificultats d'aprenentatge relacionades amb l'audició i el llenguatge oral i escrit, i en les condicions que cal promoure per garantir la seva inclusió.

Amunt

L'assignatura de Disseny i adaptació curricular pertany al conjunt d'assignatures optatives del Mòdul 6. Optatiu. Concretament, a la matèria d'Educativa.

Amunt

És aconsellable que l'alumne tingui superades totes les assignatures de primer i segon curs.  

Amunt

Aquesta assignatura té un examen presencial obligatori com a prova d'avaluació final.

Amunt

Competències

Competències bàsiques i generals

G3. Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.

B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

B3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals

T6. Usar diferents formes de comunicació, tant orals com a escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Competències específiques

E1. Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.

E2. Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica pel que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E4. Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E7. Assessorar a famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopédico.

E15. Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E17. Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

Resultats d'aprenentatge

Explica a l'equip docent i a la família el tractament logopèdic per orientar-los i implicar-los en el desenvolupament de l'escolar.

Dissenya i duu a terme adaptacions gràfiques i lingüístiques com a suport a la comunicació en els escolars amb necessitats educatives especials.

Selecciona i aplica els diferents codis no orals com a recurs al desenvolupament del llenguatge en pacients amb dificultats amb el desenvolupament del llenguatge oral.

Identifica les necessitats educatives especials relacionades amb les dificultats lingüístiques per dur a terme l'adaptació curricular adequada a cada cas individual.

Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions incloent, quan faci falta i sigui pertinent, les reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.

Utilitza un llenguatge respectuós amb la qüestió de gènere, tant en les produccions orals com escrites.

Amunt

Bloc 1. Logopèdia i escola 

1.1.      Relació logopèdia i escola.

1.2.      Serveis educatius que contemplen la figura del logopeda.

1.3.      Funcions del logopeda en els serveis educatius i treball interdisciplinar.

1.4.      Assessorament i intervenció naturalista. 

Bloc 2. El currículum a l'educació infantil, primària i secundària. 

2.1.      El currículum a l'educació infantil.

2.1.1.L'àrea de comunicació i llenguatge.

2.2.      El currículum a l'educació primària.

2.2.1.Competències comunicatives.

2.2.2.L'àmbit de llengües al cicle inicial, mitjà i superior.

2.3.      El currículum a l'educació secundària obligatòria.

2.3.1.L'àmbit lingüístic. 

Bloc 3. Atenció a la diversitat i adaptacions curriculars. 

3.1. Els conceptes d'educació inclusiva, atenció a la diversitat i adequació curricular.

3.2. Aprenentatge cooperatiu i DUI.

Amunt

Inclusió i processos afectius, motivacionals i relacionals implicats a l'aprenentatge escolar PDF

Amunt

Per a l'estudi de l'assignatura i la realització de les diferents activitats,  es disposarà de les eines i materials addicionals que el professorat estimi necessaris. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt