Trastorns de l'articulació Codi:  20.842    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Trastorns de l'articulació té l'objectiu d'aportar coneixements sobre la detecció, l'avaluació, el diagnòstic i la intervenció dirigida als infants que presenten dificultats en l'adquisició i el desenvolupament de la fonètica, la fonologia i la planificació motora durant l'articulació dels fonemes. Dins del programa del Grau de Logopèdia aquesta assignatura neix per poder complementar part dels coneixements ja assolits i aprofundir en aquestes dificultats durant l'etapa infantil, basant-se en l'evidència empírica i clínica dels professionals de la logopèdia.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura de Trastorns de l'articulació (6 crèdits) pertany al conjunt d'assignatures optatives que no formen part de la menció educativa.

Amunt

Competències

Competències bàsiques i generals

CG2 - Atendre les necessitats de salut de la població i els reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar el seus coneixements a la seva feina o vocació de forma professional i que posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

Competències transversals

CT2 - Projectar els valors d'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i motivació cap al desenvolupament professional. 

CT5 -Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, el servei i la inclusió social.

CT6 - Fer ús de diferent formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut. 

Competències específiques

CE1 - Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge. 

CE2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre un pronòstic de l'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

CE3  - Fer ús les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.

CE4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

CE12 - Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.

CE15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

CE16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

CE23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

 

Resultats d'aprenentatge

Identifica les diferents manifestacions psicopatològiques per poder atendre de forma més adequada les alteracions del llenguatge i de la parla.

Es desenvolupa en situacions complexes o que requereix el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins l'àmbit de la logopèdia

Identifica les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no).

Amunt

1. Conceptes bàsics

1.1 Els trastorns dels sons de la parla

1.2. La transcripció fonètica

2. L'avaluació de la parla en els trastorns dels sons de la parla

2.1 Entrevista inicial

2.2 Avaluació mitjançant bateries estandarditzades

2.3 Anàlisi dels resultats de l'avaluació

2.4 Diagnòstic diferencial i informe de l'avaluació

3. La intervenció de la parla en els trastorns dels sons de la parla

3.1 Tipus d'intervencions

3.2 Definició dels objectius d'intervenció

3.3 Disseny de la intervenció

Amunt

Evaluación fonológica del habla infantil Audiovisual
A-RE-HA Audiovisual
Trastorns de la parla i de la veu PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt