Creació i gestió del centre sanitari Codi:  20.843    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

És una assignatura que pretén aportar una visió general sobre la gestió d'un centre i sobre la qualitat i qualitat assistencial. Sobre la gestió d'un centre es treballen temes relacionats amb la figura de l'emprenedor i la idea de negoci. El pla d'empresa de serveis de logopèdia . Eines de suport a l'emprenedor. El pla de màrqueting. El pla d'operacions. El pla de recursos humans. El pla econòmic-financer. Constitució de l'empresa de serveis de logopèdia.

Autoconeixement de l'emprenedor i les habilitats directives del gestor.  Es treballarà també la qualitat assistencial com a part integrant del procés de direcció d'un centre sanitari i com fruit del desenvolupament personal i professional del seu equip humà. Identificació, anàlisis i priorització de problemes de qualitat i de les oportunitats de millora. La monitorització d'activitats de qualitat en el camp sanitari. Sistemes de qualitat i de millora continua. Els sistemes d'acreditació de la qualitat i dels models d'excel·lència. Així mateix es cerca que s'entengui la qualitat com un element integrat en la pràctica professional, ("saber fer"- "Saber estar") i com una metodologia que permet la millora contínua enfocada a la satisfacció del client ("KAIZEN").

L'idioma de la docència: català.

Amunt

L'assignatura Creació i gestió del centre sanitari pertany al conjunt d'assignatures optatives del Mòdul 6. Concretament, a la matèria Optatives.

Amunt

No n'hi ha.

Amunt

Com a prova d'avaluació final, aquesta assignatura té un examen obligatori.

Amunt

Competències
Competències bàsiques i generals
CG2. Atendre a les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.Competències transversals
CT2 - Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional. 
CT5 - Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social. 
CT6 - Fer servir diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.
Competències específiques
CE4. Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
CE6 Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients
CE12. Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.
CE21. Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.
CE23. Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Amunt

Bloc 1.

1.1 Gestió El pla d'empresa i l'anàlisi estratègica

1. Introducció i selecció d'objectius

2. El pla d'empresa 

1.2 Gestió El pla estratègic i la gestió dels recursos humans

1.El pla estratègic

2.La gestió de RRHH

1.3 Gestió Habilitats i competències de l'emprenedor i del gestor

1.Tràmits per la constitució

2. Pla econòmic i financer.

Bloc 2. 

2.1 Qualitat Conceptes generals sobre qualitat i qualitat assistencial. Desenvolupament històric. L'evolució de la qualitat cap al seu concepte actual.

2.2. La qualitat com part integrant del procés d'adreça d'un centre sanitari i com fruit del desenvolupament personal i professional del seu equip humà La qualitat dins del pla estratègic.  

2.3 Identificació, anàlisi i priorització de problemes de qualitat i de les oportunitats de millora. Classificació dels problemes de qualitat. Mètodes per a la identificació i priorització dels problemes.·

Amunt

Amunt

Per a l'estudi de l'assignatura i la realització de les diferents activitats,  es disposarà de les eines i materials addicionals que el professorat estimi necessaris. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt