Avaluació psicològica en les alteracions del llenguatge Codi:  20.844    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Avaluació Psicològica en les Alteracions del Llenguatge pretén introduir els futurs logopedes en l'avaluació psicològica, abordant conceptes bàsics sobre aquesta. L'assignatura té com a finalitat principal presentar, analitzar i aprofundir els diferents instruments i tècniques d'avaluació psicològica relacionades amb les alteracions del llenguatge tant en nens com en adults. Al final del semestre, l'estudiantat de l'assignatura tindrà coneixements per interpretar els resultats obtinguts per diferents mètodes i instruments d'avaluació psicològica, així com per seleccionar les tècniques i els instruments d'avaluació més adequats en funció de les necessitats de l'avaluat.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura "Avaluació Psicològica en les Alteracions del Llenguatge"  és assignatura que pertany al grup d'assignatures optatives del grau de Logopèdia. Les assignatures que componen aquest grup són:

 • Comunicació i llenguatge oral a l'escola inclusiva (Menció educativa)
 • Deficiència auditiva a l'àmbit escolar (Menció educativa)
 • Disseny i adaptació curricular (Menció educativa)
 • Estimulació del llenguatge a l'aula i a la família (Menció educativa)
 • Introducció al suport signat (Menció educativa)
 • Creació i gestió del centre sanitari
 • Trastorns de l'articulació
 • Alimentació i nutrició aplicades
 • Physiotherapy applied to speech therapy
 • Malalties neurodegeneratives i demències

Amunt

Es aconsellable haver cursat l'assignatura "L'avaluació i el diagnòstic" abans de cursar l'assignatura "Avaluació Psicològica a les alteracions del llenguatge".

Amunt

Competències

Bàsiques i generals

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

G2 - Atendre les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.

Competències transversals

T1 - Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional

Competències específiques

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-los en el conjunt de la informació.

E4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.

E10 - Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

E14 - Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E16 - Conèixer i valorar de manera crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.

Resultats d'aprenentatge

Identifica les diferents manifestacions psicopatològiques per poder atendre de manera més adequada les alteracions del llenguatge i de la parla.

Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant a nivell acadèmic com laboral o professional dins l'àmbit de la logopèdia.

Objectius

Raonar críticament sobre la importància dels processos d'avaluació psicològica en les patologies relacionades amb la logopèdia. (T1)

Conèixer el procés d'avaluació psicològica, les fases que el componen i les variables que intervenen en el procés. (E4, E16)

Conèixer les principals tècniques d'avaluació psicològica, les característiques, els avantatges i les limitacions, tant en població infantil com en població adulta. (E4, E16)

Analitzar i valorar l'ús de diferents instruments d'avaluació psicològica i diagnòstic relacionats amb la logopèdia. (CB2, E14, E16)

Saber seleccionar quines tècniques i instruments d'avaluació són més adequats en funció de les necessitats específiques de l'avaluat. (T1)

Aplicar els coneixements del material sobre tècniques i instruments d'avaluació, per analitzar i interpretar les dades obtingudes. (E3)

Amunt

A l'assignatura "Avaluaciò psicològica en les alteracions del llenguatge" es treballen els continguts següents:

 1. Concepte d'avaluació psicològica i principis bàsics
 • Concepte d'avaluació psicològica
 • Evolució històrica
 • Models teòrics bàsics
 • El procés d'avaluació psicològica

      2. La recollida d'informació: principals tècniques, estratègies i procediments en l'avaluació psicològica

 • Els autoinformes
 • Tests psicomètrics
 • Avaluació de la intel·ligència
 • Avaluació de la personalitat
 • Avaluació de les funcions executives

Amunt

L'entrevista motivacional en l'avaluació psicològica: principals marcadors narratius Audiovisual
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual XML
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual DAISY
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual EPUB 2.0
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual MOBIPOCKET
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual HTML5
L'alumnat amb discapacitat intel·lectual PDF
Video test intel·ligència WISC-V Audiovisual
Avaluació psicològica en els trastorns i dificultats del llenguatge Web

Amunt

Per fer aquesta assignatura es compta amb material i recursos propis realitzats pel professorat de la universitat: mòduls textuals. A més, es compta amb material extern a la universitat com ara articles científics i capítols de llibre.

L´assignatura compta amb un Quizz creat adhoc mitjançant l´eina Moodle per activar els coneixements previs de l´assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt