Pràcticum IV Codi:  20.845    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Pràcticum és fonamental per a la formació dels estudiants del Grau en Logopèdia ja que aproxima l'estudiant als diferents àmbits d'intervenció propis de la logopèdia. La realització de pràctiques externes permet observar diferents models d'intervenció, conèixer diferents professionals i l'abordatge específic de la teràpia logopèdica a la persona afectada i al context concret. 

El pràcticum IV  es cursa a quart. L'objectiu del PIV és que l'estudiant planifiqui una activitat en el marc d'una intervenció que tingui oportunitat de seguir al centre de pràctiques.  Seguint la línia de l'abordatge que està portant a terme el tutor de centre i en base a l'evidència científica, l'estudiant haurà de proposar una activitat d'intervenció i la desenvoluparà (sempre que el tutor de centre ho aprovi).

Idioma docent: català

Amunt

La matèria Pràctiques Externes s'estructura a partir de quatre assignatures de 6 ECTS cadascuna. Aquestes assignatures estan planificades en tercer i quart curs, moment en el qual l'alumne ja té un mínim coneixement de l'atenció logopèdica. En concret, l'assignatura Pràcticum II es cursa a tercer curs.  
S'estructura l'ensenyament pràctic entorn a quatre àmbits d'intervenció: educatiu, socioeducatiu, sanitari i sociosanitari. Els estudiants han d'acabar els quatre Pràcticums havent fet les hores presencials de pràctiques en, com a mínim, dos àmbits d'intervenció diferents. 
En els Pràcticum PI i PII l'estudiant manté un rol d'observador, mentre que en els Pràcticum PIII i PIV l'estudiant tindrà un rol més actiu. Tot i això, queda a criteri del tutor de centre que l'alumne pugui tenir un paper més actiu en els Pràcticum PI i PII, o mantenir a l'alumne en un rol més passiu en els Pràcticum PIII i PIV si considera que l'estudiant no té les competències necessàries per a tenir un rol actiu. 

Amunt

Es recomana haver cursat totes les assignatures de primer, segon i tercer curs però es considera com a requisit obligatori haver superat com a mínim 90 ECTS entre les assignatures d'ambdós cursos. 

Amunt

Cada Pràcticum suposa un total de 120 hores d'activitat presencial a un centre, més 30 hores d'activitat acadèmica independent a l'aula virtual. Les 30 hores d'activitat acadèmica s'han de dur a terme durant el període en què s'estiguin realitzant les 120 hores de pràctiques presencials al centre. Es imprescindible el compliment de l'estada al centre i la realització de les tasques acadèmiques independents per a poder avaluar l'assignatura. 

Els Pràcticum són assignatures anuals però els estudiants poden decidir condensar les 120 hores de pràctiques i les 30 hores d'activitat acadèmica individual de cada Pràcticum en un sol semestre (el 1r o el 2n). 

Model d'avaluació: Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'Avaluació Continua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. per avaluar l'alumne es tindran en compte les valoracions següents:
1. Avaluació dels estudiants per part dels tutors acadèmics de la Universitat (suposa el 60% de la nota final de l'assignatura).
2. Valoració de l'estudiant per part del tutor extern del centre (suposa el 40% de la nota final de l'assignatura).

per aprovar el Pràticum, els estudiants han de superar satisfactòriament (amb una nota mínima de 5) tant la valoració del tutor acadèmic, com la del tutor extern.

Amunt

Competències bàsiques i generals
G3: Interactuar amb d'altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.  CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.  CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB2: . Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB4: - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.


Competències transversals
T3: Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació. 

T4: Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC. 

T5 Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social. 

T6: Fer servir diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Competències específiques comuns a tots els pràcticums:

 • E1: Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.
 • E4: Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
 • E8: Ser capaç de treballar en els entorns escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració, execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i assistència logopèdic.
 • E12: Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.
 • E13: Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.
 • E20: Manejar les tecnologies de la comunicació i la informació.
 • E22: Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

Competències específiques de pràcticum IV:

E2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fonamentada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

E3 - Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.

E5 - Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.

E6 - Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.

E7 - Assessorar a famílies i a l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.

E11 - Explicar i argumentar el tractament seleccionat.

E15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.

E17 - Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.

E23 - Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Resultats d'aprenentatge comuns a tots els pràcticums

 • Maneja les tecnologies de la informació i de la comunicació de forma àmplia per resoldre diferents tasques de l'exercici professional com l'elaboració de materials personalitzats, l'organització de la documentació o la recerca d'informació.
 • Es desenvolupa en contextos d'interacció virtual mitjançant l'ús de les TIC.
 • Utilitza el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos, per expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l'àmbit.
 • Defineix objectius d'aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament coherents i realistes amb els mateixos objectius i el temps de què es disposa.
 • Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins l'àmbit de la logopèdia.
 • Comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions en l'àmbit de la logopèdia.
 • Assumeix diferents responsabilitats en el treball individual o col·laboratiu i avalua els resultats obtinguts.


Resultats d'aprenentatge específics Pràcticum IV

 • Utilitza adequadament proves diagnòstiques i les interpreta.
 • Dissenya projectes d'intervenció i aplica tractaments logopèdics sota la supervisió d'un tutor.
 • Condueix entrevistes amb els pacients i els seus cuidadors, en què s'exposen qüestions tant relatives al diagnòstic logopèdic com als objectius del tractament amb el registre i estil adequat al context familiar i social de cada cas.
 • Participa en les sessions de discussió de casos dels equips de professionals dels centres de pràctiques contribuint en la creativitat i en la innovació tant de les estratègies com els materials d'intervenció.
 • Condueix entrevistes amb els pacients i els seus cuidadors, en què s'exposen qüestions tant relatives al diagnòstic logopèdic com als objectius del tractament amb el registre i estil adequat al context familiar i social de cada cas.
 • Planteja intervencions en coherència als valors democràtics i de disseny universal mostrant respecte als drets fonamentals de les persones.
 • Elabora i presenta de forma oral o escrita informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.

Amunt

Contingut de les 120 hores de pràctiques al centre 

Igual que en el Pràcticum III, en aquest Pràcticum IV l'alumne té un paper més actiu en l'avaluació i especialment en el tractament de les persones amb alteracions logopèdiques. Els estudiants aprendran com es prenen les decisions professionals, especialment alhora d'escollir les intervencions, en base al resultat de les exploracions i a les evidències científiques prèvies sobre les alteracions i els tractaments emprats.

A mesura que es desenvolupin les pràctiques, els estudiants assoliran les competències per dissenyar el pla d'intervenció, argumentar la idoneïtat dels tractaments logopèdics i dur-los a terme, en la línia de l'abordatge que està portant a terme el tutor de centre i en base a les evidències científiques. Els estudiants hauran de ser capaços d'informar als pacients i/o a les famílies sobre aspectes de pronòstic, evolució o tractament.

 Contingut de les 30 hores de treball acadèmic autònom 

L'alumne haurà de planificar una sessió d'intervenció logopèdica en el context d'una atenció logopèdica per  a un pacient concret.  

Amunt

L'atenció logopèdica. La primera visita Audiovisual
Pràcticum del Grau en Logopèdia Audiovisual
Telepràctica en logopèdia: Avaluació Audiovisual
Animació Telepràctica: Tractament Audiovisual

Amunt

Castellanos López, Miguel Ángel; Pérez Moreno, Elisa; Simón López T. Métodos de investigación en logopedia. Síntesis, editor. Madrid; 2018. 112-119


Irwin DL, Pannbacker MH, Lass NJ. Evidence-based practice: application of Research to Clinical Practice. Clinical research methods in speech-language pathology and audiology. 2nd ed. San Diego: Plural; 2013. 263-282.

Lleis
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 3303 (11-1-2001). Correcció d'errades  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3353 (22/03/2001).


Ley 41/2002 de 14 de noviembre.  Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, nº 274, (15-11-2002).

Bases de dades  electròniques
ASHA: http://www.asha.org/ Biblioteca Cochrane: http://www.bibliotecacochrane.com/ Karger https://www.karger.com/ Latindex

http://www.latindex.org/latindex/inicio

National Institut for Health and care Excellence Nice. https://www.nice.org.uk/

Portal de Evidencias:http://bvsalud.org/ Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

Scimago Journal https://www.scimagojr.com/

Speechbite: http://speechbite.com/ (logopedia basada en la evidencia)

Tripd Medical Database https://www.tripdatabase.com/

Vancouver: http://www.fisterra.com/  

Guies Clíniques
Australian Clinical practice guideline: https://www.clinicalguidelines.gov.au/

Agency for Healthcare Research and quality. US. Department of Health and human services: https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html?search_api_views_fulltext=speech


International Guideline Library: http://www.g-i-n.net/library/international-guidelines-library/@@guideline_search_results?type=basic&basic-searchable-text=speech


Base de données de RPC développée par la Haute Autorité de Santé (France) http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1498794/fr/reeducation-de-la-voix-du-langage-et-de-la-parole

Col.legis i entitats professionals 

Royal College of Speech-language Therapists: https://www.rcslt.org/ CPLOL

Sociedad española de medicina de família y comunitària https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/guias/

Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences. https://www.ancds.org/

Evidence-Based Practice Briefs  https://www.pearsonclinical.com/language.html

The communication trust  http://www.thecommunicationtrust.org.uk/projects/what-works/what/

Bristol Speech and Language therapy Research Unit https://www.nbt.nhs.uk/bristol-speech-language-therapy-research-unit  

Revistes
Revista de Investigación en Logopedia  http://revistas.ucm.es/index.php/RLOG/

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología http://www.elsevier.es/es-revista-revista-logopedia-foniatria-audiologia-309

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt