Ordenació del territori Codi:  21.144    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura parteix d’una concepció àmplia de l’ordenació del territori, que inclou el conjunt d’espais urbans i rurals des d’una perspectiva històrica.

S’han elaborat materials didàctics específics per a la realització d’exercicis en Sistemes d’Informació Geogràfica per utilitzar de forma crítica bases de dades simples.

Es demanarà a l’estudiant que realitzi exercicis simulant encàrrecs professionals sobre diferents casuístiques en l’àmbit de l’ordenació del territori, amb un ampli marge de decisió sobre les temàtiques a tractar en els treballs individuals.

Amunt

"Ordenació del Territori" permetrà debatre aspectes d'actualitat al Forum. Segur que són rellevants l'eix mediterrani de transport a Espanya i la competència entre aeroports: ampliació de El Prat- Barcelona, en relació a Madrid i a Milà. Al llarg del curs aniran sorgint notícies que el professor i els estudiants podran anar suggerint per posar-los en comú.

El treball en cada PAC es basarà en lectures, videos especialitzats i obtindreu també formació per utilitzar eines cartogràfiques on-line, com Instamaps.

Amunt

Objectius
 • Conèixer les teories, principals disposicions i pràctiques de l'ordenació del territori a Espanya i Catalunya.
 • Dominar els instruments i tècniques relatives a l'ordenació del territori a Europa, Espanya i Catalunya.
 • Comprendre les fases i metodologies principals d'elaboració del planejament territorial.
 • Comprendre i analitzar críticament un document de planificació territorial

Competències
Competències bàsiques i generals
 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres.
 • Conèixer les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.
Competències transversals
 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera.
Competències específiques
 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics
 • Analitzar, organitzar i orientar l'estudiant cap a l'activitat professional sobretot en temes de territori i medi ambient.

Amunt

 1. L'ordenació del territori: conceptes, objectius i plans
 2. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori: l'escala Europea
 3. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori a Espanya: competències i regulacions; evolució de la Llei del Sòl des de 1956
 4. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori a Catalunya
 5. Continguts d'un Pla d'Ordenació Territorial i Urbana segons escala
 6. Les fases d'elaboració d'un Pla d'Ordenació Territorial: Anàlisi / diagnòstic, planificació i gestió.
 7. Avaluació de l'impacte ambiental en la planificació territorial
 8. Ordenació de territoris vulnerables
 9. Planejament urbà
 10. Planejament Estratègic

Amunt

Material Suport
Urbanisme i factors d'expansió urbana XML
Urbanisme i factors d'expansió urbana DAISY
Urbanisme i factors d'expansió urbana EPUB 2.0
Urbanisme i factors d'expansió urbana MOBIPOCKET
Urbanisme i factors d'expansió urbana HTML5
Urbanisme i factors d'expansió urbana PDF
Patrimoni i ordenació del territori XML
Patrimoni i ordenació del territori DAISY
Patrimoni i ordenació del territori EPUB 2.0
Patrimoni i ordenació del territori MOBIPOCKET
Patrimoni i ordenació del territori HTML5
Patrimoni i ordenació del territori PDF
Intermodalitat urbana XML
Intermodalitat urbana DAISY
Intermodalitat urbana EPUB 2.0
Intermodalitat urbana MOBIPOCKET
Intermodalitat urbana HTML5
Intermodalitat urbana PDF
Cartografia digital - Instamaps XML
Cartografia digital - Instamaps DAISY
Cartografia digital - Instamaps EPUB 2.0
Cartografia digital - Instamaps MOBIPOCKET
Cartografia digital - Instamaps HTML5
Cartografia digital - Instamaps PDF
La planificación infraestructural del territorio Reaprofitament

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt