Mundialització Codi:  21.148    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Estudi de l'evolució del món des de la perspectiva d'una història universal comparada. Assignatura d'ampli abast que intenta assolir una mirada gens eurocèntrica sobre les maneres com s'ha construït el progressiu domini territorial i econòmic del planeta des de finals del XV fins a principis del s. XX. Mitjançant l’ús de texts acadèmics recents que segueixen nous corrents historiogràfics, analitza les implicacions que el procés d’integració mundial ha comportat en termes d'articulació de potències imperialistes i colonials, i territoris, estats i nacions dependents i subordinats. Aquesta explicació segueix un ordre cronològic, començant pels descobriments (ss. XV i XVI), passant per l'organització colonial i la integració econòmica mundial (ss. XVI-XIX), fins al domini dels poder estatals imperialistes de tots els racons del món (ss. XIX-XX). 

L’assignatura s’organitza al voltant de quatre reptes Niu que es centren en: 1) La conquesta d’Amèrica i l’establiment d’una societat i economia colonials 2) La centralitat de l’esclavitud i el món de la plantació colonial en la integració Atlàntica i el desenvolupament del capitalisme 3) La radicalitat de la Revolució Haitiana i les exclusions racials de la ciutadania liberal 4) Les fronteres, els pobles nòmades a Amèrica, Àfrica i Àsia i la seva relació amb els Estats territorials contemporanis (Estats Units, Sud-Àfrica i Xina). 

L’assignatura utilitza texts acadèmics en català, castellà i anglès. 

Amunt

OBJECTIUS 
 • Situar amb precisió les etapes d’evolució històrica a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. 
 • Analitzar el paper transformador que han exercit les rutes comercials en la interdependència entre civilitzacions. 
 • Aprofundir en les singularitats més destacades que conformen la diversitat mundial durant la conquesta i colonització i durant la dominació i explotació colonial. 
 • Reflexionar sobre l'impacte actual dels processos històrics prèviament analitzats (capitalisme, colonialisme, racisme, creixement de l’Estat modern). 
COMPETÈNCIES 
Competències bàsiques i generals
 • CG6. Aconseguir una visió general dels diferents períodes de la Història Universal i de la Història de l'Art, i un coneixement específic del context històric i la producció artística de la nostra tradició cultural 
Competències transversals
 • CT2- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació. 
Competències específiques
 • CE2. Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics
 • CE14. Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris on es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals 

Amunt

 1. Conquestes i colonitzacions 
 2. Capitalisme i esclavitud 
 3. Imperi, raça i ciutadania 
 4. Fronteres, estats i pobles nòmades

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt