Sistema polític espanyol Codi:  21.209    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Descripció

Aquesta assignatura té per objectiu principal explicar els grans eixos interpretatius del sistema polític espanyol actual. És per tant una asignatura rellevant pels estudiants dels programes als quals va associada, concretament el Grau en Gestió i Administració Pública i el Grau de Ciències Socials. Donat el seu caràcter, aquesta assignatura no és també d'interés només per estudis afins com els de Dret o Ciència Política, sinó en general per a tots els alumnes interessats en comprendre millor les característiques i funcionament de la política espanyola.

En aquest sentit, fent servir aquestes eines politològiques s'examinarà, al llarg del curs, el sistema polític espanyol, centrant l'atenció en dues de les dimensions fonamentals: l'entramat politicoinstitucional (institucions i regles de joc polític) i els principals actors que intervenen en el sistema polític, tant de caràcter individual (ciutadans) com col·lectiu (partits, sindicats, etc.).

Amunt

En l'estudi del sistema polític espanyol es tindran en compte eines teòriques i d'anàlisi bàsiques de la ciència política (conceptes, enfocaments teòrics, indicadors, etc.). Per a alguns estudiants (segons quin sigui l'itinerari acadèmic que segueixin) aquestes eines constituiran un repàs del que ja han estudiat en assignatures anteriors, mentre que per a d'altres constituiran un avenç del que analitzaran amb més deteniment en assignatures posteriors (Comportament Electoral, Democràcia: teoria i anàlisi, etc.). També cal remarcar que aquesta assignatura és una optativa dins la menció en Ciència Política dins el Grau de Ciències Socials.

Amunt

L'assignatura no requereix uns coneixements específics previs.

Amunt

L'assignatura no requereix uns coneixements específics previs.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge: 

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és facilitar a l'estudiant el coneixement dels grans eixos interpretatius del sistema polític espanyol, a partir de la utilització d'eines teòriques i analítiques de la ciència política. De manera més concreta, es vol aconseguir el següent: 

 1. Proporcionar un instrumental politològic bàsic (conceptes, enfocaments, indicadors, etc.) per a l'anàlisi de la realitat política.  
 2. Situar els orígens i l'evolució històrica del sistema polític espanyol (sobretot, del procés de transició i consolidació democràtica).  
 3. Examinar l'organització i els elements institucionals bàsics del sistema polític espanyol.  
 4. Analitzar la relació que hi ha entre societat i política a Espanya mitjançant l'estudi dels principals actors, tant de caràcter col¿lectiu com individual.  
 5. Destacar la rellevància i la influència de les característiques de les institucions i dels actors polítics en la configuració i en la dinàmica del sistema polític espanyol.  
 6. Dotar l'estudiant d'un marc general i de les eines analítiques necessàries per a poder diagnosticar i avaluar el funcionament de la democràcia espanyola.

Competències: 

Bàsiques:

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'ensenyament secundari general, i que es troba habitualment en un nivell on, si bé es recolza en llibres de text avançats, inlou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin aplicar les tècniques d'investigació, recerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.

Tranversals:  

 • Que els estudiants siguin capaços de considerar diverses perspectives sobre temes o problemes en els quals treballin, avaluar-los i fonamentar-hi les conclusions i decisions a què arribin.
 • Us i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. 

Específiques:

 • Identificar i comprendre la estructura i funcionament de l'ordenament jurídic i de les instituciones polítiques. 
 • Conèixer la estructura, organització i funcionament de les diferents Administracions Públiques.
 • Identificar els pressupostos teòrics dels diferents actors públics i del sistema polític, així com de les relacions entre l'Administració i els ciutadans. 
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Coneixement dels aspectes mes rellevants de la historia política i social contemporània. 
 • Comprendre les principals teories de la Ciència Política i de l'Administració. 
 • Que els estudiants puguin intervenir amb rigor tècnic en la valoració i disseny de polítiques públiques prenent en consideració la naturalesa multifactorial de les necessitats i problemes socials.

 

Amunt

En relació amb els continguts, l'assignatura es divideix en els següents blocs temàtics:

 • El sistema política espanyol en la perspectiva històrica: el passat autoritari i la transició a la democràcia.
 • Les regles de joc de la democràcia espanyola. 
 • L'organització d'interessos polítics. 
 • Les bases subjectives de la política. 
 • Eleccions, sistemes de partits i comportament electoral a Espanya.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt