Avaluació de programes i polítiques públiques Codi:  21.231    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'avaluació de polítiques és una rica combinació de teories i de pràctiques que cada cop s'utilitza més a tot el món i en els diferents sectors: en el públic, però també en el privat i en el tercer sector. Tothom vol saber com funcionen les polítiques i els serveis públics i, per fer-ho, s'ha de recollir informació, no només dels resultats de les polítiques, sinó dels problemes de disseny o de la seva posada en pràctica, la implementació. Aquesta assignatura també inclou el tema de l'avaluació de la performance (activitat) que és una pràctica que cada cop s'ha anat aplicant més en resposta a la necessitat de rendició de comptes (accountability) -concepte central en la gestió pública actual- perquè sovint planteja el mateix tipus de problemes que les avaluacions més ambicioses o sofisticades. L'exigència cada cop més forta que presa de decisions, polítiques i de gestió, estigui basada en l'evidència fa imprescindible que es facin bones avaluacions i es gestioni correctament la performance.

El primer mòdul de l'assignatura presenta el valor afegit que suposa tenir un bon sistema de gestió de la performance. Explica i exemplifica els riscs i problemes que poden aparèixer a la gestió de la performance i algunes de les propostes de solució o de minimització de l'impacte que s'han fet.

El segon mòdul es centra en els fonaments teòrics de l'avaluació de les polítiques o programes fent un repàs històric d'autors, aportacions i tendències fins a l'actualitat. El coneixement dels fonaments teòrics dóna una millor base a la comprensió dels següents mòduls.

El tercer mòdul explica els conceptes bàsics de l'avaluació de polítiques / programes com el llenguatge bàsic, els tipus d'avaluació, els propòsits de l'avaluació, les seves conseqüències en la presa de decisions o possibles estratègies per organitzar la mateixa avaluació i implicar als seus possibles usuaris.

Finalment, el quart mòdul explica els quatre tipus principals d'avaluació: l'avaluació del disseny de la política / programa, l'avaluació de les necessitats, l'avaluació de la implementació i l'avaluació d'impacte. Abans es dedica una secció a les preguntes que s'haurien de plantejar de forma prèvia abans d'iniciar una avaluació amb el propòsit de valorar l'avaluabilitat de la política / programa. 

Amunt

Aquesta assignatura s'ofereix en el programa de Grau de Gestió i Administració Pública que ofereixen conjuntament la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Al mateix temps és una assignatura optativa del  programa de Grau en Ciències Socials de la UOC, essent una de les assignatures de la menció en Ciència Política.

Amunt

Competències

L'assignatura d'Avaluació de Programes i Polítiques Públiques s'imparteix amb continguts idèntics en el Grau de Gestió i Administració Pública i en el Grau de Ciències Socials, compartint aula i professorat col·laborador. Per aquesta raó, les competències treballades, d'acord amb les memòries aprovades de cada Grau, són les següents:

Bàsiques i generals

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. (GCSs)

- Que els estudiants sàpiguen utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits acadèmics i professionals de la gestió pública i de les ciències socials. (GGAP i CSs)

Transversals

- Que els estudiants siguin capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació. (GCSs)

- Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.(GGAP)

- Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.(GGAP)

Específiques:

-Que els estudiants puguin intervenir amb rigor tècnic en la valoració i disseny de polítiques públiques tenint en compte la naturalesa multifactorial de les necessitats i problemes socials. (GCSs)

- Capacitat per analitzar, interpretar i avaluar polítiques públiques.(GGAP)

- Desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisis quantitatives i qualitatives per a la gestió pública.(GGAP)

- Identificar els aspectes teòrics i pràctics relatius a la planificació i gestió dels recursos públics [i poder establir estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat dels serveis públics].(GGAP)

Nota:

GCSs: competències del Grau en Ciències Socials.

GGAP: competències del Grau en Gestió i Administració Pública.

Objectius:

  • Que l'estudiant entengui els principals conceptes de l'avaluació de polítiques i programes i de gestió de la performance.
  • Que l'estudiant tingui un coneixement ample dels principals corrents i autors que han contribuït al desenvolupament del camp de l'avaluació, de forma que pugui entendre millor els conceptes i aportacions i, per tant, s'orienti millor a l'hora d'usar o contribuir en l'elaboració d'avaluacions.
  • Que l'estudiant distingeixi i conegui els principals tipus d'avaluació, els objectius d'aquestes avaluacions.
  • Que l'estudiant conegui amb detall les principals tipus d'avaluació, la seva conveniència i les principals dificultats que planteja la seva execució.

Amunt

LA MESURA DE LA PERFORMANCE A TRAVÉS D'INDICADORS: Autonomia de gestió a canvi de retre comptes. Orígens de la gestió de la performance en el sector públic. La mesura de la performance, terminologia bàsica. Conceptes fonamentals en la mesura de la performance. Efectes positius de la mesura de la performance. Efectes negatius de la mesura de la performance. El disseny d'un sistema de mesura de la performance. Incrementar l'impacte de la mesura de la performance.

ELS PRINCIPALS AUTORS I LES SEVES APORTACIONS EN AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES I PROGRAMES:  Scriven, la ciència de la valoració. Campbell, la societat experimental. Weiss, el context polític i organitzatiu, la utilització de les avaluacions. Wholey, avaluació per als directius i per a la gestió. Stake, estudis de cas i mètodes qualitatius. Cronbach, innovació metodològica i capacitat de generalització. Rossi, Especificar models i integració teòrica. La segona generació d'autors en avaluació.

L'AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES I PROGRAMES. ASPECTES GENERALS I PRINCIPALS TIPUS D'AVALUACIÓ: L'essència de l'avaluació. Les polítiques i els programes objecte de l'avaluació. El llenguatge de l'avaluació. Tipus d'avaluació. Quins propòsits té l'avaluació? Té l'avaluació conseqüències directes en la decisió pública? Com es pot organitzar l'avaluació per potenciar la seva utilització posterior? Apropiació del procés d'avaluació pels seus usuaris.


PRE-AVALUACIÓ, ANÀLISI DE NECESSITATS, AVALUACIÓ DEL DISSENY, DE LA IMPLEMENTACIÓ I L'IMPACTE: La pre-avaluació: anàlisi d'avaluabilitat. L'avaluació del disseny. L'avaluació de les necessitats. L'avaluació de la implementació. L'avaluació d'impacte

Amunt

Maleta de les famílies - Impacte PDF
Fons de solidaritat Aigües PDF
Maleta de les famílies - Implementació PDF
Impost sobre els pisos buits PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt