Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (anglès-català) Codi:  21.576    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (anglès-català), de 6 crèdits, vol oferir els materials, les estratègies i les eines necessàries per portar a terme la traducció de textos jurídics i econòmics altament especialitzats.

Aquesta assignatura proposa un pla de treball actiu basat en la realització d’activitats i encàrrecs de traducció que reprodueixin les demandes reals del mercat. Concretament, en aquesta matèria es tracten temes especialment relacionats amb el món empresarial, el dret internacional i les certificacions administratives i acadèmiques. No tan sols es posa èmfasi en aconseguir una bona transferència del significat d’origen, sinó també en plasmar l'estil i el registre propis del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua d’arribada.

Cada PAC de l’assignatura versa sobre un document jurídic/econòmic concret del món empresarial i la seva traducció. Primer, es treballa el document en qüestió. Segon, es completa una fitxa tècnica del document (definició, característiques i macroestructura) i es realitzen exercicis de terminologia i fraseologia. Tercer, es fan exercicis de lectura i comprensió de documents legals. Finalment, es porta a terme un encàrrec de traducció que vol reproduir les condicions de treball professionals.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, que forma part del conjunt de matèries de Traducció jurídica i econòmica que inclou el grau.

Amunt

 

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Per matricular-se es recomana haver cursat les següents assignatures:

Llengua A IV (català)

Llengua B III (anglès)

Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)

Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències:

Competències bàsiques:

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva
àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o
ètica.

B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.


Competències generals:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diferents fonts per portar a terme la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els
estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als
codis deontològics de la professió.


Competències transversals:

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, així com
mostrar inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència
professional.

T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica
i professional, per mitjà del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al
desenvolupament professional.

T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia
com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, així com
adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb
realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.


Competències específiques:

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència,
oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en
contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E5: Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i
aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció,
lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

E9: Traduir textos especialitzats.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits. 

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la i interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

E14: Tenir habilitats per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Objectius:

 • Aprofundir en el registre jurídic i econòmic empresarial anglès a través de la lectura de documents legals angloamericans de diversos tipus.
 • Aprofundir en la terminologia i la macroestructura dels documents jurídics i econòmics estudiats.
 • Aplicar les etapes que ha de seguir tot procés de traducció jurada.
 • Aplicar el model de fitxa tècnica i fitxa de control de traducció al document a traduir.
 • Aprofundir en les estratègies per traduir textos juridicoeconòmics, així com optimitzar les eines de documentació i anàlisi dels textos de temàtica jurídica i econòmica.
 • Aprendre a solucionar problemes lingüístics, traductològics i documentals fomentant l'esperit crític.
 • Aprendre a realitzar correctament traduccions jurades pròpies de l'àmbit professional, respectant els formalismes exigits en aquesta pràctica, donat el caràcter avançat de l'assignatura.
 • Aplicar els recursos de documentació existents per al traductor/a jurat.

Amunt

0. Introducció a l'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica III (anglès-català)

1. Sol·licitud de patent, marca i model d’utilitat (Dret Mercantil)

2. El llenguatge financer: les hipoteques (Dret Hipotecari)

3. Les organitzacions internacionals: la traducció de lleis, resolucions, sentències, dictàmens i recomanacions (Dret Internacional)

4. La traducció dels certificats acadèmics i administratius

Amunt

Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (Anglès-Català) PDF

Amunt

Com l’assignatura TJE B-A II (anglès-català), l’assignatura TJE B-A III (anglès-català) compta amb l’ús imprescindible del manual El inglés jurídico. Textos y documentos, d'Enrique Alcaraz, per consultar documents paral·lels, realitzar exercicis de comprensió lectora, verificar terminologia i fraseologia, etc. També es proposarà l’ús d’alguns capítols (que ja es proporcionaran) del manual El inglés jurídico norteamericano, d’Enrique Alcaraz, Miguel Ángel Campos i Cynthia Miguélez i del manual Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español d’Anabel Borja.

La introducció a l'assignatura conté el mòdul “La traducció jurada. Pràctica professional”, en el qual hi ha diversos apartats teòrics relacionats amb l’assignatura i una bibliografia recomanable per si es volen ampliar els coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt