Competències professionals (català) Codi:  21.594    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Es tracta d'una assignatura obligatòria que té l'objectiu d'oferir a l'estudiant formació en recursos i estratègies per a la inserció laboral. L'assignatura està plantejada de manera molt pràctica per tal d'assolir les competències bàsiques que l'ajudin a comprendre el mercat laboral del traductor, intèrpret i de llengües aplicades. Quines sortides laborals té el graduat en aquest titulació? Quins són els passos que ha de seguir per entrar en el món laboral? Què és millor: treballar com a assalariat o fer-ho per compte propi? Quines eines ha de manejar? Quin és el codi ètic del traductor? Aquestes són algunes de les qüestions que es tractaran. 

Amunt

L'assignatura de Competències professionals es complementa amb l'assignatura obligatòria de Pràctiques, on justament els estudiants podran aprofitar els coneixements adquirits per treballar-los en un entorn laboral real.

Amunt

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades proporciona els coneixements, les competències i les habilitats bàsiques  per a treballar en els àmbits de la traducció, la interpretació, la gestió i l'assessorament lingüístic, la comunicació corporativa, el món editorial i l'ensenyament de llengües. En aquesta assignatura en concret es treballen diferents temes per tal que l'estudiant pugui reflexionar a quin camp de la traducció es vol dedicar i pugui desenvolupar les competències necessàries per fer-ho.

Algunes de les sortides laborals i perfils professionals per al graudat d'aquesta titulació són: 

 • Expert en traducció freelance, en agències, empreses, equips de documentació, gestió de projectes de traducció, localització de productes i traducció jurada.
 • Expert en interpretació, interpretació jurada i interpretació d'enllaç, freelance, en agències i en organismes internacionals.
 • Expert en correcció i revisió de textos en docència, en assessoria lingüística en institucions, i en empreses o grans corporacions.
 • Expert en traducció per al doblatge i la subtitulació, com també en l'àmbit de les relacions públiques i el turisme.
 • Expert en assessoria en comunicació intercultural; responsable de departaments de comerç exterior o de relacions internacionals.
 • Localitzador; de videojocs, de web, de software, marketing,...
 • Terminologia
 • Lexicografia
 • etc.

Amunt

No calen coneixements previs per fer aquesta assignatura, però és important que l'estudiant la cursi quan ja hagi cursat més una bona part de la carrera així haurà tingut ocasió de passar per diferents assignatures i començar a tenir més clar cap a on vol encarar la seva vida professional. Es recomanable que no es cursi aquesta assignatura si és el primer semestre que es fa a la UOC, ja que s'usen un seguit d'eines TIC d'aprenentatge amb les quals s'hi ha d'estar familiaritzat i poden suposar una dificultat afegida pels que són novells a la UOC. 

Amunt

No hi ha cap requisit previ per matricular-se a aquesta assignatura, però es recomana que es cursi cap al final de la carrera, ja que un dels objectius és reflexionar sobre quina especialització es vol triar en una futura vida labora. Per tant, és important haver fet el màxim d'assignatures i poder tenir una idea més clara de cap on es vol anar en el món laboral. Es pot cursar abans o fins i tot al mateix moment que l'assignatura de Pràctiques.

Amunt

Objectius

 • Conèixer el mercat laboral de la traducció, interpretació i treball lingüístic a Catalunya , Espanya així com en altres països.
 • Familiaritzar-se amb les competències i el llenguatge professional.
 • Conèixer les condicions de treball tant del traductor-intèrpret autònom com del que treballa a compte d'altri.
 • Aprendre estratègies de gestió de projectes
 • Conèixer el codi deontològic del traductor-intèrpret
 • Conèixer les associacions de traductors -intèrprets tant nacionals com internacionals.· Familiaritzar-se amb les xarxes socials útils per a la vida professional del traductor-intèrpret

Competències

Les competències assignades a aquesta assignatura són de tres tipus: bàsiques, generals i específiques:

Bàsiques:

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com a escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com a l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.
 • Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Generals:

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Específiques:

 • Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.
 • Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

Transversals:

 • Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, mitjançant el contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són diversos, però sempre amb una òptica aplicada. Aquests són els continguts principals que treballarem de manera implícita o explícita:

 1. El currículum del traductor / intèrpret
 2. La carta o el vídeo de presentació
 3. Les xarxes socials de caire professional
 4. Les plataformes per buscar feina
 5. Les associacions professionals de traductors
 6. Les condicions laborals 
 7. El codi ètic o deontològic del traductor i intèrpret
 8. El treball per compte propi (autònom)
 9. El treball per compte d'altri (assalariat)
 10. La gestió de projectes

Amunt

Mòdul 3. L'equip humà necessari: gestors, traductors, correctors, tècnics. Externalització PDF
Mòdul 7. Qualitat PDF
Mòdul 2. Entorns necessaris: informàtic i de recursos PDF
Mòdul 4. Determinació del volum i el cost; recompte de paraules i anàlisi d'un projecte. Programes d'ajuda PDF
Mòdul 8. Processos individuals: el cas de la traducció literària PDF
Mòdul 1. Definició de la tasca. Processos i projectes de traducció PDF
Mòdul 6. Eines per a la gestió de projectes PDF
Competències professionals PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge d'aquesta assignatura són diversos i s'adapten als diferents reptes proposats a cada PAC. Trobareu sempre els materials necessaris per fer la PAC enllaçats en l'apartat de recursos en l'espai d'enunciats de cada PAC. Tots els materials, recursos i fonts d'informació són també a l'apartat de Recuros de l'aula que podeu visitar lliurament durant tot el semestre. Els professors poden suggerir que els estudiants cerquin i usin altres materials durant el curs. Procurem sempre que siguin de fàcils de localitzar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt