Escriptura acadèmica Codi:  21.804    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Iniciar-se en els estudis universitaris suposa, entre moltes altres coses, endinsar-se en les convencions dels textos acadèmics. És per aquest motiu que l'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'estudiant amb les característiques d'aquest tipus de textos. Quan l'alumne lliuri treballs de curs, faci exàmens o s'enfronti al seu treball final de grau o al seu treball de màster haurà de conèixer què s'espera dels seus textos, és a dir, haurà de lliurar escrits que responguin a les característiques del món universitari.

Escriure sobre filosofia, lingüística, literatura, sociologia, psicologia, i altres disciplines és ben diferent d'escriure contes, novel·les i poemes. Però en què consisteixen les diferències?, què fa diferents els contes dels treballs de curs?, per què no es pot escriure igual? Respondre aquestes preguntes és el centre d'interès del curs. A més a més, s'explicitarà la importància que té escriure textos ben cohesionats i quins són els mecanismes que ofereix la llengua per lligar les diferents parts del text. Igualment, es parlarà de la importància de fer textos adequats i s'explicarà què significa què un text és adequat en el context acadèmic. La normativa i les convencions de puntuació i ortotipografia seran una altra de les peces clau d'aquest curs, que també dedicarà un espai significatiu a les citacions bibliogràfiques.

Un cop acabat el curs, l'estudiant serà capaç d'escriure de manera eficaç textos característics del món acadèmic. D'aquesta manera, l'alumne podrà assolir de manera més eficaç les fites que se li plantegin en les diferents assignatures al llarg de la seva vida acadèmica.

Amunt

L'assignatura "Escriptura acadèmica" forma part de la matèria "Metodologia" del grau d'Humanitats de la UOC, dins el bloc de matèries transversals del grau. Té un valor de 6 crèdits ECTS i és obligatòria per a tot l'alumnat d'aquest grau.

L'assignatura també s'ofereix com a optativa dins els graus de Sociologia i d'Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC.

Amunt

Per als estudiants i professionals de les humanitats i les ciències socials resulta bàsic dominar l'art d'escriure, que és molt més que acumular dades més o menys connexes. Els textos persegueixen objectius concrets i el seu èxit depèn en gran mesura de l'habilitat de l'autor per a dosificar i distribuir la informació, i també del domini que tingui de les tècniques argumentatives i retòriques.

L'assignatura "Escriptura acadèmica" té com a objectiu familiaritzar l'estudiant amb l'escriptura d'àmbit acadèmic per mitjà de la correcció de textos i la reflexió que se'n deriva. Es tracta de desenvolupar un seguit d'estratègies destinades a perfeccionar la tasca d'escriure i, sobretot, de prendre consciència de la importància cabdal de la revisió en el procés de redacció.

Amunt

Els continguts d'"Escriptura acadèmica" són perfectament assumibles sense tenir uns coneixements teòrics previs.

Pel que fa al nivell de llengua, cal saber escriure català amb correcció. L'assignatura ajuda a millorar també aquest aspecte, però no n'és l'objectiu principal. La correcció gramatical es valora tant a les activitats d'avaluació continuada com a les proves finals, i les mancances greus en aquest sentit poden fer que un estudiant no superi l'assignatura.

La UOC ofereix els cursos Català Obert per a aquells de vosaltres que necessiteu millorar el vostre domini de la llengua.

Amunt

Objectius 

 • Conèixer l'escriptura acadèmica i explorar-ne les característiques.
 • Aprofundir en la tasca de produir textos argumentatius i d'assaig.
 • Produir textos escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
 • Reconèixer i saber corregir els errors més freqüents en aquest tipus d'escriptura.

Competències

Competències bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la feina o en una activitat vocacional d'una manera professional, i que tinguin les competències per elaborar i defensar arguments i resoldre problemes en la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals, específiques i transversals

 • Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals.
 • Identificar, seleccionar i organitzar fonts d'informació de tipus diversos per fer-ne un ús significatiu en un context específic.
 • Adquirir les capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació.
 • Treballar de manera col·laborativa, incorporant els principis de pragmatisme i responsabilitat per tal d'obtenir uns millors resultats dels que suposaria un treball aïllat.
 • Analitzar la informació de textos, imatges i discursos, i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'àrea d'especialitat.

Amunt

Els continguts que es treballaran en aquesta assignatura són els següents:

 • Precomposició: planificació del text i documentació
 • Propietats textuals (coherència, cohesió i progressió temàtica) i tipus de textos
 • Argumentació
 • Correcció gramatical i estil
 • Citacions bibliogràfiques
 • Revisió

Amunt

Material Suport
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
L'escriptura acadèmica Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa de dos tipus de materials. D'una banda, un llibre-manual, amb el gruix dels continguts sobre els que es basa el curs. D'altra banda, la documentació complementària (web, lectures en format PDF), que enriqueix i il·lustra diversos aspectes desenvolupats en els mòduls.

Amunt

L'assignatura s'organitza al voltant de cinc activitats principals, que segueixen les fases i recorren els conceptes més importants del procés de composició de textos. Cadascuna d'aquestes activitats inclou una part de lectura de materials, un element de treball individual i un component de reflexió sobre el propi aprenentatge. 

A més, es proposarà un debat i es proporcionaran unes activitats autoavaluables sobre gramàtica normativa, puntuació i citació bibliogràfica.

Per a l'òptim desenvolupament de l'assignatura cal que, en el decurs de la primera setmana, l'estudiant s'organitzi la planificació del semestre. A l'aula trobareu les dates clau de cada una de les activitats (inici, lliurament i qualificació). Com veureu, la planificació establerta proposa una temporalització adequada per seguir bé l'assignatura. I, malgrat que és el mateix estudiant qui acabarà marcant el seu ritme d'estudi particular, el que aquí es proposa està pensat perquè pugueu seguir adequadament l'avaluació continuada.

L'aula consta de dos espais principals de comunicació: Anuncis i Fòrums.

Anuncis

Aquest és l'espai bàsic de comunicació del docent de l'aula amb els estudiants, de subscripció imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre hi trobareu, entre d'altres, les informacions següents:

 • Orientacions per tal d'afrontar l'estudi de cada unitat, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.
 • Requeriments de presentació, dates de lliurament, etc. de les activitats a realitzar per tal de seguir l'avaluació continuada.
 • Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.
 • Indicacions per a la participació en les activitats proposades i per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada.

Fòrums

Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i el consultor de l'assignatura, on podreu plantejar:

 • Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura, i que els estudiants volen compartir amb els seus companys.
 • Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgin posar en comú i debatre.
 • Comentaris, observacions d'errades, suggeriments per millorar el material de l'assignatura.

És important que sempre que tingueu un problema us poseu en contacte amb el professor i, sobretot, que aneu preguntant tot el que no quedi clar a mesura que avanceu en l'estudi dels continguts. No és bo deixar tots els dubtes per al final, com tampoc ho és avançar-se sobre temes encara no tractats. Cal que esglaoneu les consultes, que mireu de ser clars en les formulacions i que eviteu les reiteracions. El consultor intentarà respondre al més aviat possible, i sempre que la resposta sigui d'interès general farà servir els espai Fòrums o Anuncis per divulgar-la.

Lliurament d'activitats

L'espai Lliurament de l'activitat X, dins l'apartat Notes de l'aula, és el que us servirà per lliurar les diverses activitats d'avaluació continuada (PAC) que fareu al llarg del semestre. En aquest espai també trobareu el registre de qualificacions. Si en algun cas cal lliurar les activitats d'una altra manera, ho tindreu indicat a l'enunciat corresponent.

Tingueu present que per al bon funcionament del curs és imprescindible que tothom respecti els terminis de lliurament. De manera extraordinària, i només amb la justificació pertinent, es podran acceptar les activitats o proves d'avaluació contínua (PAC) fora del termini, sempre que no se superi la data marcada per a la publicació de les qualificacions.

El consultor corregirà les PAC i enviarà les solucions de forma individualitzada o col·lectiva, segons els casos, en els dies posteriors al lliurament.

Pla ESPRIA per a la prevenció de l'abandonament

Aquesta assignatura forma part del pla ESPRIA de prevenció de l'abandonament. Aquest pla inclou la coordinació entre diverses assignatures perquè les dates de lliurament de les PAC no coincideixin i mesures de flexibilitat en l'avaluació continuada. El disseny d'aquesta assignatura ha procurat ajustar la càrrega lectiva al creditatge i preveu les mesures següents:

 • Flexibilitat en els terminis de lliurament de les PAC, sempre que l'estudiant ho demani per escrit i ho justifiqui, i no se superi la data marcada per a la publicació de les qualificacions; el lliurament fora del termini establert comporta una penalització en la nota, que no podrà superar el 8 (B);
 • Flexibilitat en la quantitat de PAC lliurades: cada PAC aporta un percentatge de la nota final, i no és obligatori lliurar-les totes, però per superar l'assignatura cal lliurar almenys 3 de les primeres 4 PAC. Les PAC que no es lliurin s'avaluaran amb un 0 i faran el percentatge corresponent dins la nota final.
 • Període de recuperació de PAC suspeses o no lliurades (amb penalització en la nota). Al final del semestre es podran tornar a lliurar les PAC suspeses, que podran obtenir una qualificació màxima de 5 (C+); excepcionalment, es podrà lliurar un màxim d'una PAC no entregada dins del seu termini corresponent, i la qualificació no podrà superar el 8 (B). Per motius de calendari la PAC 5 no es pot recuperar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar mitjançant l'avaluació continuada (AC), que consta de cinc activitats, cadascuna de les quals té el percentatge següent:

 • PAC 1: Resum d'un text (25% de la nota final d'AC)
 • PAC 2: Redacció de la introducció d'un treball acadèmic i activitats de connectors discursius (25% de la nota final d'AC)
 • PAC 3: Exercicis sobre argumentació, citació i puntuació (20% de la nota final d'AC)
 • PAC 4: Revisió en grup d'un treball acadèmic (20% de la nota final d'AC)
 • PAC 5: Dietari de reflexió (10% de la nota final d'AC)

A escriure s'aprèn escrivint, per això l'assignatura, que té un caràcter eminentment pràctic, està pensada perquè s'elaborin i es lliurin totes les PAC. Tot i això, ja hem dit a l'apartat anterior que es preveu una certa flexibilització, concretament:

·      Flexibilitat en la quantitat de PAC lliurades: cada PAC aporta un percentatge de la nota final i convé fer-les totes per fer un seguiment adequat de l’avaluació continua. Ara bé, es pot superar l’assignatura lliurant, com a mínim, 3 de les primeres 4 PAC. Cal tenir en compte, però, que les PAC que no es lliurin s'avaluaran amb un 0 i faran el percentatge corresponent dins la nota final.

·       Període de recuperació de PAC suspeses o no lliurades (amb penalització en la nota). Al final del semestre es podran tornar a lliurar les PAC suspeses, que podran obtenir una qualificació màxima de 5 (C+); excepcionalment, es podrà lliurar un màxim d'una PAC no entregada dins del seu termini corresponent, i la qualificació no podrà superar el 8 (B). Per motius de calendari la PAC 5 no es pot recuperar.

Seguiment adequat de l’avaluació contínua

El seguiment adequat de l'avaluació contínua compromet l'estudiant a realitzar les PAC de manera individual (excepte la PAC que es fa en grup), d'acord amb les indicacions del Pla docent i dels professors col·laboradors. Això implica que NO es pot fer servir cap eina d'IA generativa per resoldre les activitats avaluables, com també el fet que a totes les PAC cal indicar explícitament els recursos de suport que s’han consultat, siguin del tipus que siguin (fonts en paper, en línia, etc.).

En cas que es detecti còpia d'activitats de companys, d'Internet o de material bibliogràfic, o bé que hi hagi una sospita clara d'ús d'una eina d'IA generativa, la PAC serà avaluada amb una i s'aplicarà la normativa UOC prevista per a cada circumstància. I si escau, per validar l'avaluació de l'activitat es podrà demanar a l'estudiant la realització d'una prova síncrona individual que, si no es duu a terme o no se supera, implicarà un suspens de la PAC i, eventualment, de l'assignatura.


Amunt

 

L'assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). No es preveu fer cap examen final o prova de validació.

Eventualment, al llarg del semestre es pot demanar que l'estudiant dugui a terme una prova síncrona individual en línia, a fi de verificar l'autoria i/o originalitat de qualsevol de les activitats presentades. En el cas de no presentar-se o de no superar aquesta prova síncrona, se suspendrà l'activitat i, si escau, l'assignatura.

 

Amunt

L'estudiant rebrà un retorn (feedback) personalitzat de cadascuna de les activitats del curs

Si té dubtes sobre les explicacions que rebi, s'ha de posar en contacte amb el consultor, en un termini màxim de 15 dies. És preferible no deixar els dubtes per al final.

Amunt