Humanisme i posthumanisme Codi:  21.812    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Si estàs matriculat en aquesta assignatura és perquè estàs a punt de graduar-te en Humanitats i hauries de poder explicar què s'entén per Humanisme, i quina relació manté amb el posthumanisme o el Transhumanisme. També hauries de poder situar-los historicosocialment i culturalment, així mateix, entendre de quina naturalesa són els seus vincles amb la tecnociència. Aquests tres corrents no ens deixen indiferents perquè apunten a aspectes molt centrals de la nostra manera d'entendre el significat de la humanitat, de la naturalesa i de la història.

Aquesta assignatura s'estructura en tres grans capítols: Humanisme, Transhumanisme i posthumanisme i en els seus punts de contacte i de divergència. S'aprofundeix en els aspectes centrals de cadascun d'aquests corrents de pensament, amb el seu vocabulari específic, les seves propostes epistemològiques i conceptuals, i la seva imbricació amb les circumstàncies geogràfic-històriques, culturals i tecnocientífiques en què prosperen. El primer i l'últim d'aquests moviments tenen una major rellevància que el Transhumanisme, que ho considerarem com una derivada extrema de l'humanisme. Per aquesta raó, li dedicarem menys pes en el conjunt de l'assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria del grau d'Humanitats.

Amunt

OBJECTIUS
 • Confrontar la tradició humanista amb els seus discursos crítics.
 • Entendre el paper de la tècnica i dels artefactes en la definició de la condició humana.
 • Entendre la transformació de la visó antropocèntrica de l'Humanisme.
 • Repensar el comú, la comunitat i el col·lectiu en el context del Posthumanisme.

COMPETÈNCIES
Competències bàsiques i generals
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.
 • Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals.
Competències específiques
 • Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre les interrelacions entre cultura, societat, ciència i tecnologia.
 • Argumentar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.

Amunt

 • Genealogies de l'Humanisme: naixement, auge i crisi.
 • Cultura material, artefactes i agències no humanes.
 • Humanismes mediambientals i Antropocè.
 • Anàlisi i crítica dels Posthumanismes

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt