Metodologia a les ciències socials Codi:  22.012    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La ciència és ciència per la seva metodologia. Aquesta assignatura és una introducció als mètodes o procediments a través dels quals la ciència ha interrogat la realitat social per tal de construir coneixement científic. Mostra quines són les etapes bàsiques del procés de creació del coneixement científic, explica les qüestions fonamentals que s'haurà d'enfrontar l'investigador i presenta de forma elemental les eines d'anàlisi de dades que s'han fet servir.

Amb aquesta assignatura, l'estudiant serà capaç de veure per què les recerques de les ciències socials no són un simple exercici intel·lectual irrellevant. L'estudiant podrà reconèixer l'interès teòric, empíric i pràctic de les aportacions de les ciències socials en el coneixement de la conducta humana. L'estudiant haurà d'assolir un grau de familiaritat suficient amb la forma de procedir científica que li eviti sentir-se intimidat per l'ús dels conceptes tècnics i la metodologia especialitzada de la recerca empírica. Finalment, l'assignatura ha de posar les bases per a que l'estudiant sigui capaç d'enfrontar-se amb els reptes de l'elaboració de recerques científiques empíriques: sigui competent en plantejar i dissenyar recerques que responguin preguntes rellevants en el camp de les ciències socials.

Amunt

Tant en el Grau en Ciències Socials com en el Grau de Relacions Internacionals és una asignatura introductòria pel conjunt d'assignatures metodològiques que s'hauran de cursar al llarg aquests Graus. En el grau de Ciències Socials, 'Fonaments d'Estadística', 'Estadística Aplicada', 'Demografia', 'Fonaments de Recerca Qualitativa' i 'Etnografia'. En el Grau de Relacions Internacionals: 'Fonts d'Informació i Indicadors per als Estudis Internacionals', 'Anàlisi de Dades' i 'Disseny d'Investigació en Relacions Internacionals'. En ambdós Graus, totes aquestes assignatures són obligatòries.

D'altra banda, es tracta d'una assignatura fonamental per poder accedir als variats continguts substantius que ofereixen tant el Grau de Ciències Socials com el Grau de Relacions Internacionals, ja que serveix per entendre les proves que ha de superar un coneixement de la realitat per a ser considerat científicament acceptable i, per tant, les seves bases empíriques.

Finalment, els continguts de l'assignatura també són claus en l'elaboració del Treball de Final de Grau, que sintetitza el conjunt de les competències adquirides en els dos Graus.

Amunt

Competències

L'assignatura de Metodologia en les Ciències Socials imparteix amb continguts idèntics en el Grau de Ciències Socials i en el Grau en Relacions Internacionals, compartint aules i consultors. Per aquesta raó, les competències treballades, d'acord amb les memòries aprovades de cada Grau, són les següents:

Bàsiques i generals

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica (*).

- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat (*)

- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi (**)

Transversals

- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional (**)

- Expressió escrita clara i correcta en àmbit acadèmic i professional (*)

Específiques:

- Que els estudiants siguin capaços d'obtenir i generar dades rellevants en cada context d'investigació a través de la utilització pertinent de les eines metodològiques tant quantitatives com qualitatives pròpies de les ciències socials (*)

- Que els estudiants sàpiguen generar coneixement pràctic i teòric rellevant en el camp de les ciències socials a partir de fonts de dades primàries i secundàries tant de producció pròpia com aliena, aplicant els instruments analítics més pertinents en funció dels objectius definits.

Nota:

(*) competències amb el mateix redactat o semblant a les memòries del Grau en Ciències Socials i el Grau en Relacions Internacionals.

(**) competències del Grau en Relacions Internacionals

 

Objectius d'Aprenentatge: 

 1. Aprendre a plantejar correctament el disseny d'una recerca empírica. En relació amb la capacitat explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, i les limitacions i els recursos existents. 
 2. Aprendre a elaborar informes, estudis o treballs empírics fent servir dades de la realitat social i política extretes mitjançant tècniques quantitatives i/o qualitatives d'anàlisi. 
 3. Entendre el procés i etapes de la investigació empírica, i la lògica que segueixen (deducció, coherència, observabilitat). 
 4. Ser conscient de les decisions, problemes i desafiaments de la investigació empírica. 
 5. Adonar-se de la importància del desenvolupament teòric a l'hora de fer recerca empírica.
 6. Conèixer les tècniques quantitatives i qualitatives més importants, els avantatges i inconvenients que tenen i la necessitat de complementar-les. 
 7. Entendre la utilitat i l'ús adequat de l'anàlisi estadística univariada, bivariada i multivariada, segons els tipus de variables i les relacions entre les variables. 
 8. Introduir-se a algunes de les tècniques estadístiques bàsiques de resum i relació entre variables. 
 9. Aprendre a fer presentacions gràfiques efectives de les dades.

Amunt

L'assignatura es composa de quatre mòduls. El primer mòdul presenta de forma general el procés de la recerca científica. Es tracten les dues frases interconnectades de la investigació científica: l'elaboració dels marcs teòrics i el disseny de les comprovacions empíriques.

El segon mòdul se centra en les diferents regles de la inferència a tenir presents a l'hora de determinar què hem d'observar i estudiar i com hem de procedir per a seleccionar els casos i les variables d'estudi de manera no esbiaixada, sense errors de mesura, amb precisió i eficiència.

Finalment, en el tercer i quart mòdul es tracten els mètodes i tècniques de recerca. Un cop hem determinat què volem investigar (formulació teòrica: preguntes, hipòtesis, variables) i què volem observar, hem de definir com ho volem investigar: quin disseny empíric emprarem (operacionalització, mètodes, tècniques, selecció de dades i anàlisi). Dins del disseny empíric mereix una atenció a part la tria de mètodes i tècniques. Les tècniques quantitatives, tractades al tercer mòdul, mostren com les tècniques de l'enquesta o l'experiment utilitzen el mètode estadístic. Les tècniques qualitatives, tractades al quart mòdul, mostren com s'utilitza l'observació, l'entrevista en profunditat, els grups de discussió i l'anàlisi de contingut en l'anàlisi de casos.

Amunt

L'operacionalització i el mesurament Audiovisual
Com volem respondre les preguntes formulades per la recerca? Audiovisual
L'anàlisi de dades i la redacció de l'informe de recerca Audiovisual
Què volem investigar? Audiovisual
Introducció a l'Excel XML
Introducció a l'Excel DAISY
Introducció a l'Excel EPUB 2.0
Introducció a l'Excel MOBIPOCKET
Introducció a l'Excel HTML5
Introducció a l'Excel PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt