Anàlisi en entorns de Big Data Codi:  22.419    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura constitueix una introducció a les tecnologies relacionades amb els sistemes d'anàlisi Big Data (dades massives). Començarem l'assignatura revisant la perspectiva històrica que ens a portat a la necessitat de desenvolupar aquests tipus de sistemes integrats per a l'anàlisi de dades massius. Partint d'aquest punt inicial introduirem el paradigma Big Data i els com s'habilita a nivell pràctic el processament de dades: característiques i estructura.

Un cop establertes les bases del paradigma Big Data ens endinsarem en les tres etapes bàsiques de tot anàlisi de dades: captura (i pre-processat), emmagatzematge, i processat. A l'estadi de captura treballarem diferents tècniques i tecnologies depenent de si les dades resideixen de forma estàtica en al sistema (batch) o bé arriben en flux (streaming). En relació amb l'emmagatzematge introduirem en paral·lel els sistemes de fitxers distribuïts (HDFD) i les bases de dades NoSQL, habitualment usades també per emmagatzemar dades massives (estructurats, semi-estructurats i no estructurats). Capturades i emmagatzemades, les dades estan a punt el seu processament. En aquesta línia es treballaran les tècniques bàsiques per al processat de dades en batch i streaming, i amb especial èmfasi en l'entorn Apache Spark. Finalment, s'introduiran a l'alumne a les arquitectures Lambda i Kappa, que ofereixen a l'usuari un pipeline integrat per al tractament de Big Data.

Un cop establertes totes aquestes bases teòriques i pràctiques, revisarem les eines Cloud que ofereixen els grans proveïdors (Amazon, Azure i Google Cloud) per al tractament de Big Data, identificant-es amb les estudiades durant el curs en mode on-premise.

Amunt

Aquesta assignatura pertany al conjunt d'assignatures obligatòries del Grau de Ciència de Dades.

Amunt

Els coneixements adquirits en l'assignatura seran d'utilitat en diferents àmbits professionals, com són la programació de sistemes que requereixin el processat de dades massives, la ciència de dades, la direcció o consultoria de projectes basats en sistemes Big Data, entre d'altres.

Amunt

El curs requereix que els estudiants tinguin coneixements de:

 • Programació. Durant el curs s'utilitzarà principalment llenguatge Python, però potencialment es pot requerir l'ús de Java, Scala, bash scripting, SQL o altres llenguatges per entendre exemples i/o solucionar tasques concretes
 • Coneixements bàsics d'anàlisi de dades
 • Tècniques bàsiques d'aprenentatge automàtic
 • Xarxes de computadors.

A més, la metodologia inclou estudis de casos d'usos concrets, lectura de documentació tècnica oficial, articles científics i la recerca autònoma d'informació. En aquest aspecte és aconsellable que l'estudiant estigui familiaritzat amb l'ús avançat de cercadors d'internet, l'anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa, la capacitat de sintetitzar i obtenir conclusions, així com de tenir certes habilitats de comunicació oral i escrita. Així mateix, també cal que els estudiants tinguin la capacitat de llegir i comprendre documents en anglès i castellà, ja que una part dels materials addicionals i altres recursos, estan en aquests idiomes.

Amunt

No aplica

Amunt

Le competències que es desitja que l'estudiant assoleixi mitjançant aquesta assignatura són els següents:

 • Entendre els conceptes i les definicions formals associades al tractament de dades massives, al paradigma Big Data i afins
 • Saber distingir els casos d'ús que requereixen de l'aplicació de tecnologia Big Data i els que no
 • Identificar els elements tecnològics necessaris per a desenvolupar un projecte basat en l'ús de Big Data
 • Conèixer les metodologies més adequades per a la implementació de sistemes Big Data
 • Conèixer el funcionament bàsic de les principals eines i frameworks de Big Data pel tractament de dades en mode batch i streaming
 • Conèixer les principals eines disponibles en l'ecosistema de Big Data, especialment dins l'ecosistema d'Apache Hadoop i Apache Spark. També es desenvoluparan competències relacionades amb els serveis Cloud.
 • Obtenir suficiència en la construcció de models que generin coneixement com a resultat d'un analisis de dades basat en tecnologia Big Data.

Amunt

L'assignatura consta de 6 blocs temàtics, cadascun dels quals es treballarà mitjançant material didàctic textual, audiovisual i amb el desenvolupament d'activitats pràctiques.

 

El contingut associat a cada bloc temàtic és el que es detalla a continuació:

 

1) L'Evolució de l'Anàlisi de Dades: Del Passat Manual a la Super-Computació

En aquest primer bloc es revisaran els processos històrics que han portat a la necessitat de processar grans quantitats de dades i com s'aconsegueix treure coneixement d'aquests. Seguidament, s'introduiran un seguit de conceptes bàsics relacionats amb l'algorísmia i computació paral·lela que ens serviran com a base al llarg de curs.

 

2) Descobrint el Big Data: Captura, Emmagatzematge i Més!

 

En aquest segon bloc es treballarà el concepte de Big Data, discutint el canvi de paradigma que ha implicat aquest concepte. A continuació, es revisaran les característiques d'un sistema Big Data per, finalment, descriure l'estructura típica que prenen aquests sistemes.

 

3) Tractament batch de dades masives

 

3.1) Captura, pre-processament i emmagatzematge de dades massives

En el tercer bloc, treballarem les característiques bàsiques dels processos de captura, pre-processat i emmagatzematge de dades en entorns Big Data, per ser capaços d'entendre les peculiaritats que implica treballar amb Big Data en cadascuna d'aquestes fases de l'anàlisi de dades. Treballarem les principals tècniques, eines i tecnologies que donen suport aquests processos.

Posteriorment, discutirem l'emmagatzematge i gestió de la informació, centrant-nos en el sistema de fitxers distribuït HDFS, els formats de fitxers especials per emmagatzemar Big Data, els metastores, els sistemes d'indexació i les bases de dades NoSQL.


3.2) Gestors de recursos per al processat de dades massius

És habitual que els recursos existents en un sistema Big Data siguin finits i que al mateix temps múltiples els programes (o tasques) requereixin usar-los. En aquesta situació accions com les de prioritzar les tasques, retenir les que no disposen de suficients recursos en un moment donat, o fins i tot decomisionar programes amb altes taxes de fallada són qüestions clau per a un ús eficient de la infraestructura subjacent. Els gestors de recursos s'encarreguen que els programes facin un ús racional i equitatiu dels recursos.

En aquest mòdul veurem els conceptes bàsics d'un gestor de recursos a nivell teòrics, revisant amb més detall el funcionament d'Apache YARN, un gestor habitual en entorns Hadoop.


3.3) Automatització de processos

Quan part d'un procés entra en estadi de producció és habitual tenir la necessitat que s'iniciï i funcioni de forma autònoma sense que ningú n'estigui pendent. Fins i tot que aquest procés disposi de certa lògica seqüencial i que es realitzin accions derivades d'un primer procés inicial.

En aquest mòdul revisarem les eines hi ha disponibles i quins avantatges ofereix cadascuna d'elles. Començarem revisant Apache Oozie, el planificador habitual en entorns Hadoop. Posterior veurem altres dos planificadors una mica més versàtils i molt usats en l'actualitat, Airflow i Apache Nifi.

 

4) Tractament de streams de dades en entorns Big Data

 

4.1) Tractament de streams de dades en entorns Big Data

En aquest mòdul treballarem les diferències subjacents per al processat de dades en flux. De manera similar al processat de dades en format batch, treballarem els processos principals de tot el pipeline d'anàlisi: captura, emmagatzematge i processat. A continuació, treballarem en profunditat les arquitectures comuns per a aquest tipus de processament: la Lambda i la Kappa. A nivell pràctic treballarem: Flume, Kafka, Apache Spark. Segons l'evolució de el curs, es podrà introduir a nivell opcional: Structured Streaming i Storm. En aquest mòdul és probable que l'alumne hagi de programar en diversos llenguatges de programació: Java, Python o Scala, tot i que es prioritzarà l'ús de Python.

 

4.1) Incremental learning

En aquest mòdul de l'assignatura revisarem les oportunitats ofereix el camp de l'aprenentatge automàtic quan les dades arriben en forma de flux. Revisarem els models supervisats i no supervisats, entrant en detall en dos exemples concrets: model d'agrupament K-means (no supervisat) i la regressió lineal (supervisat). Encara que l'alumne ja conegui aquests models, àmpliament usats, veurem que la forma de treballar-los canvia substancialment quan les dades arriben en flux. Finalment, revisarem diversos casos d'ús que l'alumne podrà treballar per consolidar els conceptes vistos en aquest mòdul.

 

5) Big Data a la Núvol: Els Nous Superpoders de l'Anàlisi de Dades

En aquest mòdul final, es farà especial èmfasi en les diferències entre els sistemes on-premise i Cloud. El mòdul se centrarà en proveir a l'estudiant coneixements de les tecnologies Cloud que permet processar Big Data en mode Batch i Streaming.

 

6) Exploració i Anàlisi de les Tendències Innovadores en Big Data

L'objectiu d'aquest mòdul és que els estudiants explorin les tendències més recents en el camp del Big Data, mantenint-se al dia en una àrea en constant evolució i desenvolupant una comprensió més profunda de les possibilitats de l'anàlisi de dades a gran escala. Els estudiants treballen en equips per investigar i analitzar una tendència emergent en el camp del Big Data, identificant-ne la rellevància, l'estat actual i les aplicacions, i presentant els seus descobriments de manera col·laborativa. Aquesta activitat promou la comprensió de les innovacions en el tractament de dades massives i la seva aplicació en diversos contextos.

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
Introducción a Spark con DataFrames y SparkSQL (SPARKSQL_DATAFRAMES_BASICO_PEC3) Audiovisual
Funcionamiento de las operaciones avanzadas con Spark (SPARKSQL_DATAFRAMES_AVANZADO_PEC4) Audiovisual
Introducción al entorno de trabajo, introducción a Hadoop y Spark (HDFS_PEC1) Audiovisual
Ús de dataframes amb Apache Spark Audiovisual
Ús de RDDs amb Apache Spark Audiovisual
Automatización de procesos big data con Oozie Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt