Disseny de productes de dades Codi:  22.428    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura es proposa proporcionar una visió de conjunt i orientada a la pràctica, del dissenys i redisseny de productes i serveis basats en dades. En tot moment es tindrà en compte que les solucions tecnològiques que s'articulin, han d'estar alineades amb els objectius de negoci i/o socials que es vulguin assolir, i han de ser plenament compatibles amb els aspectes ètics i legals vinculats a la gestió de dades.

S’hi treballaran els tres aspectes principals següents: 1) La discussió de casos d’aplicació de productes i serveis de dades existents. 2)El disseny i redisseny conceptual de productes i serveis de dades, orientat a definir els quatre aspectes següents: propòsit, dades, plataforma, analítica, visualització. Per al disseny i redisseny s’aplicaran tècniques de Design Thinking entre altres. 3)La creació d’un Mínim Producte Viable a partir del disseny o redisseny conceptual, com a prototipus orientat a validar-ne la viabilitat per a entrar en fase d’explotació.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa del tram final del grau de Ciència de Dades Aplicada. Forma part de l'itinerari d'optativitat d'Aplicacions, juntament amb les assignatures següents: Aplicacions per a la presa de decisions, Analítica de clients, Mineria de processos.

Amunt

Els disseny de productes i serveis de dades aporta valor en múltiples sectors d’activitat. Podem pensar per exemple en: portals de transparència de les administracions públiques, aplicatius de serveis turístics, quadres de comandament per a la presa de decisions en organitzacions, portals de comerç electrònic, etc.

Amunt

Pressuposa tenir coneixements previs de programació i d'estadística, que típicament s'hauran adquirit en assignatures bàsiques o obligatòries del grau de Ciència de Dades Aplicada.

Amunt

S’utilitzarà Python com a estàndard en les activitats de l’assignatura.

L’assignatura consta d’un repertori de recursos docents obligatoris, que inclou seleccions de lectures i articles per a cada repte. Una part d’aquestes lectures i articles seleccionats són en llengua anglesa.

Amunt

Es proposen els següents objectius per a l’assignatura:

- Adquirir una visió àmplia del potencial d'aplicació de dades, així com els riscos, per a aportar valor en diversos contextos i propòsits d’aplicació.

- Disseny conceptual de productes de dades nous (tenint en compte tècniques de Design Thinking), orientat a les facetes següents: propòsit, dades, plataforma, analítica, visualització.

-  Redisseny conceptual de productes existents (tenint en compte tècniques de Design Thinking)), on el fet que el producte redissenyat sigui més intensiu en dades implica una potenciació del seu valor. S’orienta a les facetes següents: propòsit, dades, plataforma, analítica, visualització.

- Realització d'un Mínim Producte Viable (Minimum Valid Product) basat en els dissenys conceptuals anteriors.

 

L’assignatura contempla les competències següents:

CB1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.

 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 
CG2: Dissenyar i gestionar projectes professionals i de recerca.
 
CG3: Buscar, gestionar i utilitzar la informació més adequada per modelitzar problemes concrets i aplicar adequadament procediments teòrics per a resoldre'ls de manera autònoma i creativa.
 
CT1: Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit acadèmic i professional.

 

CT3: Expressar-se de manera escrita de manera adequada al context acadèmic i professional.

 

CE1: Identificar, comprendre i reconèixer noves oportunitats de millora en qualsevol tipus d’organització que poden ser resoltes de forma eficient i efectiva mitjançant la ciència de les dades.
 
CE5: Utilitzar de forma combinada els fonaments matemàtics, estadístics i de
programació per desenvolupar solucions a problemes en làmbit de la ciència de les dades.
 
CE11: Resumir, interpretar, presentar i contrastar de manera crítica els resultats obtinguts
utilitzant les eines danàlisi i visualització més adequades.
 
CE12: Treballar de forma col·laborativa en equips multidisciplinaris per al desenvolupament de projectes d’un àmbit temàtic concret (salut, educació, agricultura, indústria 4.0, etc.).
 
CE13: Exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals al marc de la privadesa i seguretat de les dades.

Amunt

Repte 1: Desvetllem el potencial de les dades per a dissenyar i redissenyar productes

·         Material teorico-pràctic: Disseny de productes i serveis, i ciència de dades

·         Selecció de lectures, articles i altres recursos:

o   Digital Twin and Big Data Towards Smart Manufacturing and Industry 4.0: 360 Degree Comparison.

o   Data-driven product design toward intelligent manufacturing: a review.

o   Casos de éxito de emprendedores y big data.

o   Analytics cas estudies

o   El uso de datos masivos y sus técnicas analíticas para el diseño e implementación de políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe

Repte 2: Disseny conceptual d’un nou producte de dades

·         Material teorico-pràctic: Metodologies de disseny de productes i serveis de dades

·         Selecció de lecture, articles i altres recursos:

o   Design Toolkit

o   Artificial intelligence for sustainability: challenges, opportunities and research agenda

o   BI development process: an approach with the principles of Design Thinking. ISO 25012 and RUP

o   Functional design framework for innovative design thinking.

Repte 3: Redisseny conceptual d’un producte de dades

·         Material teorico-pràctic: Metodologies de disseny de productes i serveis de dades

·         Selecció de lectures i articles:

o   Design Toolkit

o   Datos masivos y datos abiertos para una gobernanza inteligente

o   Los data brokers y el negocio de los datos personales

Repte 4: Realització d’un Mínim Producte Viable

·         Material teorico-pràctic: Mínim Producte Viable

·         Selecció de lectures i articles:

o   Design Toolkit, prototipatge

o   What is Minimum Viable Product

o   Generació de dades sintètiques amb Python

Amunt

Design Toolkit Web
Espai de recursos de ciència de dades Web

Amunt

Els recursos de lectura obligatòria de l’assignatura inclouen materials teorico-pràctics, selecció de lectures i publicacions web.

Així mateix s’inclouen recursos necessaris per a la realització de les activitat, per a la seva consulta, en funció de les activitats de cada repte i del perfil de l’estudiant: enllaços de consulta sobre disseny, enllaços de consulta sobre temes ètics i legals, enllaços de consulta sobre el llenguatge Python.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt