Mineria de processos Codi:  22.429    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les persones que arribeu a aquesta assignatura ja sabreu com fer anàlisi de dades utilitzant alguns dels algorismes d'anàlisi més coneguts; per tant, sereu capaços d'analitzar conjunts de dades per donar solució a preguntes analítiques concretes, però la pregunta és: Seríeu capaços d'utilitzar els vostres coneixements per donar suport als processos de la vostra organització? Per exemple, Podríeu analitzar en què es diferencia el comportament dels usuaris que fan una compra en un lloc web dels que no la fan? o Identificar quin és el camí (procés) que segueixen un conjunt de pacients en un hospital i detectar possibles "colls d'ampolla" en aquest procés? Aquesta assignatura pretén abordar aquestes preguntes alineant dos mons: el del modelat de processos i el de l'anàlisi de dades; amb l'objectiu de donar solució, segons les dades, a necessitats de negoci i al descobriment, validesa i millora de processos de qualsevol tipus.

L'assignatura habilitarà a les persones estudiants per crear i entendre mapes de processos modelats en BPMN (Business Process Model & Notation), per ser capaços d'obtenir automàticament el diagrama d'un procés a partir de les dades aplicant metodologies i tècniques de la mineria de processos (per exemple identificar el procés que segueixen els pacients en un hospital o els usuaris en un lloc web), per validar els processos existents a partir de les dades disponibles (identificant fluxos inexistents, contradiccions o excepcions), avaluant l'efectivitat de els processos a partir de les seves dades històriques (identificant quins subprocessos s'utilitzen més, el cost de cadascun d'ells i per tant els colls d'ampolla potencials i els recursos necessaris en cada procés) i detectant possibles optimitzacions.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa i de darrer semestre. En aquesta assignatura es complementaran les tècniques d'anàlisi de dades treballades amb noves tècniques i eines que permetin descobrir, avaluar i analitzar processos a partir de les vostres dades.

Amunt

Els coneixements i habilitats apresos a l'assignatura permetran realitzar anàlisis de qualsevol tipus de procés i per tant permeten als i a les estudiants abordar qualsevol projecte de ciència de dades amb més coneixement de context i utilitzant noves eines per utilitzar a l'anàlisi de dades.

Amunt

Aquesta assignatura requereix els coneixements bàsics adquirits durant les assignatures obligatòries del grau. També cal que els estudiants tinguin la capacitat de llegir i comprendre l'idioma anglès ja que gran part dels materials i recursos complementaris estan en anglès.

Amunt

Les competències transversals i especifiques que es treballaran a l'assignatura són:

 • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Expressar-se de manera escrita de manera adequada al context acadèmic i professional.
 • Identificar, comprendre i reconèixer oportunitats de millora en qualsevol tipus d'organització que puguin ser resoltes de forma eficient i efectiva mitjançant la ciència de les dades.
 • Utilitzar de forma combinada els fonaments matemàtics, estadístics i de programació per desenvolupar solucions a problemes a l'àmbit de la ciència de les dades.
 • Resumir, interpretar, presentar i contrastar de manera crítica els resultats obtinguts utilitzant les eines d'anàlisi i visualització més adequades.
 • Treballar de forma col·laborativa en equips multidisciplinaris per al desenvolupament de projectes d¿un àmbit temàtic concret (salut, educació, agricultura, indústria 4.0, etc.).
 • Exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en el marc de la privadesa i seguretat de les dades.

Els resultats d'aprenentatge esperats en realitzar l'assignatura són:

 • Conéixer què és un procés de negoci i els casos d'ús de la mineria de processos
 • Ser capaç de capturar, processar i analitzar dades de processos de negoci
 • Conéixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de modelització de processos
 • Conéixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de descobriment de processos
 • Conéixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de conformitat de processos
 • Conéixer i ser capaç d'aplicar les tècniques d'ampliació de models de processos
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques d'anàlisi i de predicció de processos

Amunt

L'assignatura tractarà els temes següents:

 • Introducció a BPM i la mineria de processos (Process Mining): es presentarà aquest àmbit temàtic, el seu context i objectius.
 • Modelat de processos: L'objectiu és que els i les estudiants siguin capaços d'entendre un model de processos definit gràficament amb BPMN (Business Process Model & Notation) i fins i tot abordar el disseny de diagrames de processos, no només la seva interpretació. Els estudiants entendran les diferències entre el modelatge conceptual, lògic i físic d'un procés de negoci, i en quins aspectes la mineria de processos ofereix valor al cicle de vida de millora contínua d'un procés de negoci.
 • Descobriment de processos: s'introdueix la característica fonamental de la mineria de processos: el descobriment de models de processos a partir de dades d'esdeveniments de processos, mostrant com crear automàticament models de procés a partir d'un conjunt de dades historiques de l'execució del procés. Treballarem diferents tècniques de descobrir un model de procés a partir de dades d'esdeveniment dels processos en execució.
 • Validació de processos (conformance checking): es mostrarà com validar els processos (s'hagin creat manual o automàticament) utilitzant conjunts de dades, fent una anàlisi de conformitat de dades d'esdeveniments i el model de procés. 
 • Anàlisi de rendiment (performance analysis): es mostrarà com utilitzar les dades per avaluar les execucions d'un determinat procés per detectar-hi els colls d'ampolla o optimitzacions per a la millora del procés de negoci.
 • Anàlisi Qualitativa i Quantitativa de Processos: s'introduiran diferents tècniques d'anàlisis qualitativa per detectar potencials ineficiències d'un procés (anàlisi de valor agregat, anàlisi de malbaratament, registre de problemes i anàlisi de causa arrel). També, es treballaran algunes tècniques d'anàlisis quantitatiu per fer estimacions de millora, és a dir, anàlisis en termes de mesura de rendiment del procés (anàlisi de flux, teoria de cues i simulació).

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
Introducció a la mineria de processos i tasques Audiovisual
Introducció al BPM Audiovisual
Modelatge de negoci Audiovisual
2.2. Introducció a BPMN(Business Process Model and Notation) (Screencast) Audiovisual
2.3. BPMN(Business Process Model and Notation): Exemples (Screencast) Audiovisual
3.1. De les dades i els esdeveniments als models de processos (Screencast) Audiovisual
3.2. Introducció al descobriment de processos (Screencast) Audiovisual
3.3. Descobriment de processos (Screencast) Audiovisual
4.1. Conformitat de processos (Screencast) Audiovisual
5.1. Tipus d'anàlisis Process Mining (Screencast) Audiovisual
5.2. Comparar i predir (Screencast) Audiovisual
Anàlisis qualitatives de processos Audiovisual
Anàlisis quantitatives de processos Audiovisual
2. Exercicis de modelatge en Business Process Model and Notation (BPMN). Solució PDF
2. Exercicis de modelatge en Business Process Model and Notation (BPMN). Enunciat PDF

Amunt

L'assignatura inclou diferents tipus de recursos d'aprenentatge:

 • Llibre de referència
 • Vídeos
 • Exercicis
 • Altres llibres de text
 • Programari al núvol

El material principal de l'assignatura el compon d'un llibre de referència, titulat "Process mining: data science in action". Aquest és el llibre de referència, no només de l'assignatura, sinó de l'àmbit de mineria de processos. Per això, hem considerat adoptar-lo com a llibre de referència tot i trobar-se en anglès, ja que té informació actualitzada sobre el tema, de rigor i amb un ampli nivell de detall. A més, fer-lo servir suposarà de gran ajuda per a les persones que vulguin o hagin de dedicar-se a la mineria de processos en futur.

Es proveiran diferents vídeos amb l'objectiu de facilitar la comprensió dels temes tractats al llibre de referència, aixi com per  compartir un punt de vista més experiencial dels temes tractats. També es proveiran diferents documents d'exercicis perquè els i les estudiants puguin practicar sobre les tècniques i algorismes vistos a classe.

A banda del llibre de referència s'utilitzaran fragments de dos llibres de text més, titulats "¿Por qué BPM?" i "Fundamientos de GEstión de Procesos de Negocio" per tractar alguns temes puntuals.

També es proveiran les llicències necessàries per poder utilitzar programari específic per realitzar les activitats pràctiques durant l'assignatura. Es facilitarà més informació al respecte al tauler de l'assignatura quan sigui necessari.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt