Comunicació de dades i societat Codi:  22.432    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


El principal objectiu de l'assignatura Comunicació de dades i societat és oferir una base formativa sòlida sobre les implicacions socials de la comunicació de dades. Partint d'una reflexió crítica sobre el paper de la informació al servei de la societat, es proposa aprofundir en els aspectes ètics de la comunicació de dades. Quant a la seva aplicació pràctica, l'assignatura aportarà eines per al compliment dels principis ètics i de la legislació vigent en matèria de comunicació de dades. L'assignatura se suma a les propostes docents de la UOC amb perspectiva de gènere.

Amunt


L'assignatura Comunicació de Dades i Societat (obligatòria, 6 ECTS) forma part de la Matèria  dedicada a la Visualització de dades i es complementa amb les assignatures que en formen part. Pel que fa a l’atenció que es dedica al tema de l’ètica, l’assignatura connecta amb assignatures de la matèria Tractament de Dades. Comunicació de Dades i Societat pot aportar un complement valuós en assignatures orientades al disseny de projectes, com Disseny i Gestió de Projectes de Ciència de Dades o Contextualització i Disseny del Treball Final de Grau.

Amunt

Ciència de dades, comunicació de dades a l'Administració Pública, a l'empresa privada i als mitjans de comunicació

Amunt

Es recomana haver cursat les altres dues assignatures que formen part de la matèria “Visualització de dades”:


Disseny d’interacció i disseny d’interfícies

Visualització de dades


Es recomana tenir un bon nivell de comprensió de l’anglès.

Amunt

Objectius 


1- Situar el paper de la comunicació de dades en la configuració de l’esfera pública.

2- Dotar l’estudiantat de les bases del rigor comunicatiu i l’ètica professional en relació a la comunicació, tant empresarial o institucional com periodística. 

3- Dotar l’estudiantat de coneixements sobre les bases legals i ètiques per comunicar amb dades 

4- Dotar l’estudiantat de coneixements i d’instruments per a la comunicació de dades amb vocació de servei públic.
Competències 


Competència bàsiques:

1- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 

2- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

 

3- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat


Competències generals:

1- Saber treballar en equip en un entorn virtual.

2- Dissenyar i gestionar projectes professionals i de recerca.

3- Identificar i generar noves idees innovadores que aporten valor econòmic i/o social.

4- Comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió en el marc de la ciència de dades.


Competències transversals:

1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

2- Comunicar-se en una llengua estrangera.

3- Expressar-se de forma escrita de forma adequada al context acadèmic i professional.

4- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat


Competències específiques:


1- Resumir, interpretar, presentar i contrastar de forma crítica els resultats obtinguts utilitzant les eines d'anàlisi i visualització més adequades.

 

2- Exercir l'activitat professional d'acord a el codi ètic i els aspectes legals en el marc de la privacitat i seguretat de les dades.


Amunt

Els recursos d’aprenentatge de l’assignatura de consulta obligatòria han estat seleccionats per tal de garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats en cada repte. A l’aula s’ofereix, a més, la possibilitat d’aprofundir en els temes tractats a través de material complementari. Tots els recursos són accessibles des de l’aula.

Amunt

De storyboard a infografia Audiovisual
Espai de recursos de ciència de dades Web
Entrevista: Dades i economia social i solidària Audiovisual
Entrevista: Dades i empresa Audiovisual
Entrevista: Dades i mitjans de comunicació Audiovisual
Entrevista: Dades i Administració pública Audiovisual
Guia bàsica per a la comunicació de dades i el seu context amb l'audiència Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt