Contextualització i disseny del treball final de grau Codi:  22.434    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau es planteja com a preparació i iniciació del Treball Final de Grau (TFG). Per tant, proporciona les orientacions i eines necessàries perquè l'estudiant fonamenti i dissenyi una proposta sòlida de TFG. És de naturalesa eminentment pràctica i està orientada a adquirir les competències bàsiques necessàries per a poder elaborar un treball final de qualitat i poder enfocar dins del marc d'aquesta mateixa assignatura el plantejament d'aquest treball.

En aquest sentit, s'emmarca l'objectiu general de l'assignatura d'elaborar i desenvolupar una proposta temàtica pròpia del TFG que inclogui, entre altres aspectes: els antecedents i la motivació, els objectius (clars i ben justificats), el context real d'aplicació en el que s'emmarcaria (inclosos els aspectes crítics del treball: indicadors d'èxit i de fracàs, oportunitats i riscos principals), metodologia (coherent amb els objectius i context), l'estructura general de la memòria i la planificació del treball. En tot moment es tindrà present que el TFG és un tipus molt específic de projecte.

El professor/a col·laborador/a que guiarà a l'estudiant de forma personalitzada durant aquesta assignatura podria ser el mateix que farà el guiatge en la implementació del TFG en l'assignatura posterior. En casos excepcionals, podria ser un/a altre/a professor/a.

(*donat el caràcter aplicat del grau, no es contemplen projectes d'investigació bàsica o teòrics o tipus estat de la qüestió.*)

Amunt

En tractar-se d'una assignatura de preparació i iniciació al Treball Final de Grau, és una assignatura a cursar en l'etapa final del desenvolupament del Grau de Ciència de Dades Aplicada. Aquesta assignatura té com a prerequisit l'assignatura de “Disseny i Gestió de Projectes de Ciència de Dades” i haver cursat totes les assignatures bàsiques i obligatòries. Com a conseqüència, requereix l'aplicació de gran part de les competències adquirides en les altres assignatures del grau, no sols les de caràcter més tècnic, sinó també aquelles relacionades amb la planificació, la gestió, l'execució i la presentació de projectes.

Amunt

A causa del seu caràcter integrador, l'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau es projecta en tots els àmbits d'especialització del Grau de Ciència de Dades Aplicada, en particular, en els diferents àmbits organitzatius de salut, educació, finances, màrqueting, indústria, ciències socials, polítiques, etc.

Amunt

És altament recomanable haver cursat les assignatures bàsiques i obligatòries dels tres primers cursos, i haver cursat o estar cursant assignatures optatives. Dins les obligatòries és especialment rellevant haver cursat l'assignatura de “Disseny i Gestió de Projectes de Ciència de Dades”, que és el prerequisit principal de Contextualització i disseny del treball final de grau.

Amunt

El requisit per poder matricular-se en l’assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau és que l'estudiant ha d'haver superat 60 crèdits bàsics i 114 crèdits obligatoris de la titulació, que incloguin l'assignatura “Disseny i Gestió de Projectes de Ciència de Dades”. Aquesta assignatura es vincula de manera directa al Treball Final de Grau. En efecte, constitueix un pas previ i requisit imprescindible per a matricular el TFG. Es constitueix com una assignatura de preparació que té com a finalitat donar eines i assegurar competències bàsiques de cerca, interpretació i aplicació d'informació especialitzada dins la gestió i desenvolupament d'un projecte professional en l’àmbit de la Ciència de Dades.

Amunt

En el marc de l'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau, es pretén que l'estudiant, de forma guiada i amb els instruments adients, assoleixi els següents objectius específics:

  1.    Copsar una panoràmica general de les problemàtiques i aplicacions més rellevants, així com les seves facetes tècniques, de negoci i socials, actualment existents i emergents en l'àmbit de la Ciència de Dades.
  2.    Triar una d'aquestes temàtiques, fent una primera proposta de treball que permeti seleccionar un tema concret per al TFG.
  3.    Copsar i aplicar els aspectes metodològics i formals necessaris per a una adequada contextualització i disseny del TFG, i amb vistes a la seva posterior implementació.
  4.    Fonamentar i dissenyar una proposta sòlida d'aquest treball, a implementar en l'assignatura de TFG, posterior i vinculada amb aquesta.

Així mateix, al llarg d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant consolidi les següents competències bàsiques, generals i específiques:

CB2: Saber aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tenir les competències que acostumen a demostrar-se per mig de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea  d'estudi. 

CB3: Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades  rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que  incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica  o ètica. 

CB4: Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat, com no especialitzat.       

CB5: Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.    

CG3: Buscar, gestionar i fer servir la informació més adequada per modelitzar problemes concrets i aplicar adequadament procediments teòrics per a la  seva resolució, de manera autònoma i creativa.     

CG5:  Comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió  en el marc de la ciència de dades.    

CE1:  Identificar, comprendre i reconèixer oportunitats de millorar en qualsevol tipus d'organització que puguin ser resoltes de manera eficient i efectiva mitjançant la ciència de dades.   

CE2: Concebre, organitzar, planificar, redactar i gestionar projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit de la ciència de dades.  

CE3: Definir, avaluar i seleccionar solucions tecnològiques, així com recursos (espacials, temporals) necessaris per al desenvolupament i execució de projectes, tenint en compte les alternatives disponibles, les condicions de mercat i les normatives vigents.      

CE4: Dissenyar un marc experimental tenint en compte els mètodes més adequats per a la captura, processament, emmagatzematge, anàlisi i visualització de dades.       

CE7: Dissenyar i construir aplicacions analítiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de components programari.    

CE8: Identificar i combinar dades de diferents fonts i formats a diferents gestors de bases de dades per obtenir un emmagatzematge de dades eficient en cada context d'aplicació.     

CE9: Aplicar tècniques específiques de captura, tractament i anàlisi de dades estructurades, semi-estructurades i no estructurades.       

CE11: Resumir, interpretar, presentar i contrastar de manera crítica els resultats obtinguts utilitzant les eines d'anàlisi i visualització més adequades.              

CE13:  Exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals, en el marc de la privacitat i seguretat de les dades.   

Amunt

L'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau s'estructura al voltant de 5 reptes. Cadascun d'aquests reptes està orientat a una fase específica de desenvolupament de la proposta de TFG. Concretament:

Repte 1: Triar un tema inspirador.

Repte 2: Fer el disseny inicial del TFG (definició de l'estructura de la proposta).

Repte 3: Definir el context sociotècnic del TFG (construir els fonaments, definint el marc conceptual).

Repte 4: Elaborar el disseny, planificació i proposta de TFG i presentar aquesta proposta (presentació i defensa oral de la proposta).

Repte 5: Fer el lliurament final de la proposta de TFG.

En iniciar el semestre acadèmic, l'estudiant, amb l'assessorament i ajut del professor/a col·laborador/a, triarà i concretarà la temàtica, contingut i abast del TFG. La proposta de TFG es pot desenvolupar en base a idees o necessitats que plantegi l'estudiant a partir de la seva experiència acadèmica i/o professional, o bé, a partir de propostes que el professor/a entengui que encaixen bé amb el seu itinerari de titulació, entorn i/o inquietuds personals o professionals.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
Gestió clàssica de projectes vs. desenvolupament àgil PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt