Introducció al desenvolupament d'aplicacions web Codi:  B0.767    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El desenvolupament de tasques de traducció en entorns web fa necessari la interacció del traductor amb perfils tecnològics com son desenvolupadors d'aplicacions web, dissenyadors gràfics, etc. Amb l'objectiu de fer possible una comunicació fluida entre aquests perfils més tecnològics i el traductor, és realment beneficios per al traductor tenir uns coneixements mínims respecte al procés de desenvolupament d'aplicacions web. D'aquesta manera el traductor podra fer servir aquest coneixement per poder comunicar-se millor amb els perfils tecnològics, cosa que farà que la feina del traductor sigui més fluïda i eficient.

El objectiu d'aquest curs és introduir aquests coneixements bàsics del desenvolupament d'aplicacions web amb el objectiu final que un alumne al final del curs sigui capaç de desenvolupar una aplicació web (una pàgina web) multilingüe sencilla de principi a fi fent servir tècniques bàsiques.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del màster universitari en Traducció i tecnologies dins de la matèria Eines tecnològiques, on també hi són les assignatures Traducció i tecnologiesLocalització de programari Traducció audiovisual.

Aquesta assignatura té una relació molt marcada amb l'assignatura Localització de programari.

Amunt

Un cop superada aquesta assignatura els alumnes tindran els coneixements i les competències que els permetran participar en projectes de creació de webs multilingües i de localització de llocs web. A més, dispondran de les eines per desenvolupar una plana web professional o de la seva empresa.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs específics. Els alumnes només han de tenir coneixements mitjans d'informàtica a nivell d'usuari.

Amunt

Objectius

 • Entendre el funcionament basic i generic de les pagines web.
 • Usar eines de desenvolupament web.
 • Aplicar els elements bàsics dels llenguatges de programació.
 • Aplicar els elements avançats dels llenguatges de programació.
 • Desenvolupar una pagina web dinamica de forma completa.
 • Entendre el proces de desenvolupament d'una pagina web.
 • Apendre a solucionar els possibles problemes que un llenguatge de programacio pot causar cooperant amb altres alumnes del curs.
 • Descobrir com alguns elements d'apariència senzilla en les pàgines web poden tenir un gran impacte cultural i intercultural.
 • Conèixer i valorar l'ús de materials online disponibles de forma lliure a internet per continuar avançant en la seva formació un cop finalitzat el curs.

Competències

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG2.- Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CE6. Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció.

Amunt

Aquest curs presenta els següents temes en detall:

 • Introducció al entorn web
 • Introducció a eines de desenvolupament web
 • Introducció al HTML
  Introducció al CSS
 • Introducció al JavaScript
 • Integracio de HMTL, CSS and JavaScript per desenvolupar una pagina web basica
 • Introducció al XML
 • Introducció al XLST
  Integracio de HTML, CSS amb XML i XSLT per desenvolupar una pagina web multilingüe
 • Integracio de totes les tècniques pel desenvolupament de una página web completa i multilingüe

Degut al enfocament eminent pràctic d'aquesta assignatura, tots els temes seran treballats en detall amb un conjunt d'exercicis i pràctiques. Concretament, estan previstes les següents activitats:

Activitat 1. Endinsar-nos en el desenvolupament de les pàgines web

Activitat 2. Fem la nostra primera pàgina web

Activitat 3. Avancem cap a pàgines web dinàmiques

Activitat 4. La meva primera pàgina web multilingüe

Activitat 5. Ara tot junt: el nostre primer projecte web

Amunt

Desenvolupament d'aplicacions web Web
Desarrollo de aplicaciones web Web
Wiki MU Traducció i tecnologia Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt