Gestió de projectes de traducció Codi:  B1.422    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les tasques de traducció i de manteniment de versions multilingües de documents en les empreses i organitzacions constitueixen un problema complex que implica problemàtiques diverses, com tractar i transformar una gran diversitat de formats, l'existència de grans volums de text que obliguen a distribuir la feina entre diversos professionals, la creació i manteniment de glossaris terminològics, l'ús d'eines per augmentar la productivitat i assegurar el reaprofitament i la coherència del treball, la gestió de costos, el control de qualitat, la traducció i adaptació de programari i llocs web, etc. .

En aquesta assignatura presentem amb detall els següents temes:

 

 • Definició de la tasca de traducció i els processos relacionats.
 • Concepte de projecte de traducció i la necessitat de tractar certes tasques com a veritables projectes.
 • Entorn informàtic i de recursos necessaris per dur a terme amb èxit els projectes de traducció.
 • Equip humà necessari.
 • Perfils professionals associats a les diferents tasques d'un projecte.
 • Necessitat d'externalitzar certes tasques.
 • Eines disponibles per a gestionar projectes de traducció.
 • Ús dels formats estàndard (TMX, TBX, SRX i XLIFF) en els projectes de traducció.
 • Realització de pressupostos.
 • Determinació del volum, el cost, equip necessari i temps per dur a terme amb èxit un projecte de traducció.
 • Gestió de la qualitat en els projectes de traducció.

 

L'assignatura es complementa amb un seguit de pràctiques que ajudaran a posar en context el que s'ha après en els mòduls teòrics.

Amunt

Aquesta assignatura no té cap requisit previ a la matrícula.

Amunt

En l'assignatura es treballen les següents competències:

 

B10.- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG2.- Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CE1. Obtenir els requisits, objectius i propòsits del client o destinatari de la traducció i complir les instruccions, terminis de lliurament i compromisos, tant de forma individual com formant part d'un equip.

CE2. Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades a aquests problemes i justificar les pròpies solucions de traducció.

CE8. Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.

CE11. Desenvolupar habilitats interpersonals per al treball en entorns professionals tant presencials com virtuals

Amunt

1. Definició de la tasca: processos i projectes de traducció.

2. Entorns necessaris: informàtic i de recursos.

3. L'equip humà necessari: gestors, correctors, traductors i tècnics. Externalització.

4. Eines per a la gestió de projectes.

5. Projectes de traducció i formats estàndard: TMX, TBX, XLIFF i SRX.

6. Determinació del volum i el cost; recompte de paraules i anàlisi d'un projecte. Programes d'ajuda.

7. Qualitat

Amunt

Mòdul 1. Definició de la tasca. Processos i projectes de traducció PDF
Módulo 3. El equipo humano necesario: gestores, traductores, correctores, técnicos. Externalización PDF
Módulo 5. Proyectos de traducción y formatos estándar: TMX, TBX, XLIFF y SRX PDF
Módulo 7. Calidad PDF
Módulo 2. Entornos necesarios: informático y de recursos PDF
Módulo 9. Procesos individuales: el caso de la traducción literaria PDF
Módulo 1. Definición de la tarea. Procesos y proyectos de traducción PDF
Módulo 6. Determinación del volumen y el coste, recuento de palabras y análisis de un proyecto. Programas de ayuda PDF
Módulo 4. Herramientas para la gestión de proyectos PDF
Módulo 8. Fiscalidad PDF
Mòdul 2. Entorns necessaris: informàtic i de recursos PDF
Mòdul 3. L'equip humà necessari: gestors, traductors, correctors, tècnics. Externalització PDF
Mòdul 4. Eines per a la gestió de projectes PDF
Mòdul 5. Projectes de traducció i formats estàndard: TMX, TBX, XLIFF i SRX PDF
Mòdul 6. Determinació del volum i el cost; recompte de paraules i anàlisi d'un projecte. Programes d'ajuda PDF
Mòdul 7. Qualitat PDF
Mòdul 8. Fiscalitat PDF
Mòdul 9. Processos individuals: el cas de la traducció literària PDF

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura són tant un material escrit com vídeos i tutorials per a la utilització de les diferents eines.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt