Localització de programari Codi:  B1.423    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Ara com ara, ningú qüestiona que la localització s'ha convertit en un florent mercat, un rendible àmbit d'especialització i un apassionant camp d'estudi. Cada dia segueix creixent la demanda de professionals especialitzats capaços d'afrontar els reptes tècnics i lingüístics que planteja la localització d'un producte informàtic o una web i que transcendeixen l'estrictament textual. No obstant això, l'elevat grau de tecnificació que exigeix aquest sector constitueix sovint un obstacle per al neòfit, fins i tot si ja compta amb una formació prèvia en traducció o en altres disciplines afins.

Aquesta assignatura s'estructura entorn de cinc activitats o 'reptes' que van acompanyats de diversos materials (vídeos explicatius, lectures, debats i altres recursos), que el seu objectiu és respondre, entre unes altres, les següents preguntes:

 • Què és la localització, en què es diferencia de la traducció, entesa en un sentit convencional, i quins són els conceptes bàsics que es manegen en aquest àmbit, avui aglutinats en l'acrònim GILT.
 • Com es localitza un lloc web i quins són els materials, formats, estratègies, eines i procediments habituals.
 • Quins són les principals característiques i les pautes fonamentals per a la gestió d'un projecte de localització.
 • Com es localitzen la interfície i els altres components que integren el programari d'un producte informàtic, i quins són els materials, formats, estratègies, eines i procediments habituals.
 • Com es localitza la documentació, electrònica o impresa, que sol acompanyar a un producte informàtic, i quins són els materials, formats, estratègies, eines i procediments habituals.
 • Com es localitzen les imatges que sol incloure un producte informàtic, i quins són els materials, formats, estratègies, eines i procediments habituals.
 • Quins són les característiques fonamentals, la història i les perspectives d'evolució del mercat de la localització, tant en l'àmbit comercial com al món del programari lliure.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies i s'emmarca en la matèria Eines Tecnològiques. En ella, també s'integren altres assignatures amb les quals aquesta guarda una estreta relació: amb Traducció i Tecnologies, per l'indispensable suport instrumental que presten les eines informàtiques en qualsevol projecte de localització; amb Traducció Audiovisual, per la subordinació a les restriccions pròpies de les produccions en àudio i vídeo; amb Introducció al Desenvolupament d'Aplicacions Web, per l'ajuda que suposa conèixer els fonaments d'Internet i del disseny de llocs web per a la localització dels continguts digitals que aquests alberguen.

Amunt

Aquesta assignatura va dirigida a traductors, professionals d'altres àmbits i titulats de qualsevol especialitat que estiguin interessats al món de la localització. Pretén donar-los a conèixer aquest sector i oferir-los la capacitació mínima necessària per començar a treballar en aquest camp, ja sigui com a professionals autònoms o com a empleats d'una empresa de serveis de localització.

Amunt

Idealment, qui pretengui cursar aquesta assignatura hauria d'estar familiaritzat amb les tecnologies de la traducció, en general, i amb les eines de traducció assistida, en particular. No és condició sine qua non, però en la majoria dels materials i activitats d'aquesta assignatura es parteix de la premissa que l'estudiant ja coneix mínimament aquestes tecnologies i que maneja amb soltesa les aplicacions ofimàtiques més comunes, sobretot, les de processament de text.

Amunt

Objectius

En culminar profitosament aquesta assignatura, l'estudiant hauria d'haver aconseguit uns objectius generals que es complementen amb altres específics de cadascuna de les cinc activiades o 'reptes' que la integren.

 • Conèixer, definir i caracteritzar en profunditat l'especialitat d'intermediació multilingüe convencionalment denominada localització, i els seus principals aspectes i trets definitoris, així com el concepte de GILT (Globalització, Internacionalització, Localització i Traducció).
 • Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics de disseny i programació d'aplicacions informàtiques i llocs web necessaris per entendre les peculiaritats dels productes que solen localitzar-se i desitjablement internacionalitzar-se (aplicacions de programari de tota índole, llocs i contingut web, videojocs, productes educatius i lúdics, produccions multimèdia, etc.) i la documentació que els acompanya (material explicatiu, promocional i legal de tot tipus).
 • Analitzar succintament la problemàtica específica que planteja la localització de llocs i contingut web, des d'un punt de vista tècnic, comercial, lingüístic i cultural, sense excloure aspectes com l'accessibilitat, el posicionament, la usabilidad o l'optimització, i posant l'accent en les similituds i diferències més significatives entre els projectes de localització de llocs web i projectes de localització de programari, així com en la distinció entre webs estàtiques i dinàmiques.
 • Entendre els aspectes fonamentals de la gestió de projectes de localització de programari, analitzant les seves peculiaritats, materials, flux de treball, tasques i funcions, processos i fases habituals, i prestant una atenció detallada a les variables cost, temps i qualitat.
 • Comprendre amb detall la problemàtica específica que planteja la localització de la documentació d'un producte informàtic, tant en format electrònic com a imprès, des d'un punt de vista tècnic, comercial, lingüístic i cultural, i prestant especial atenció als formats d'arxiu més habituals en un projecte de localització de programari.
 • Estudiar les imatges que solen incloure's en un projecte de localització, els seus formats habituals i les eines emprades comunament per tractar-les, així com la problemàtica que planteja la seva localització i les repercussions de la seva (deficient) internacionalització.
 • Analitzar, catalogar i avaluar les eines especialitzades (comercials i no comercials) que solen emprar-se en cadascuna de les tasques i fases d'un projecte de localització de programari, analitzant comparativament les seves principals virtuts i defectes.
 • Utilitzar i posar a prova les principals característiques i funcions de les eines especialitzades que solen emprar-se en els projectes professionals de localització i, en particular, les d'aquelles (comercials i no comercials) que gaudeixen de major implantació al mercat.
 • Conèixer la història, la situació actual i les perspectives d'evolució del mercat de la localització de sofware, els seus nínxols i fluxos de negoci, així com els principals agents d'aquest sector: fabricants de productes informàtics, empreses i professionals proveïdors de serveis de localització, associacions i iniciatives acadèmiques i professionals, incloses les principals fonts d'informació i publicacions d'aquest àmbit.
 • Comprendre el paper de la normalització en el sector de la localització, coneixent les principals associacions, iniciatives i projectes, així com els estàndards i formats normalitzats de major repercussió, i prestant particular atenció als aspectes relacionats amb la compatibilitat entre les eines habitualment emprades en projectes de localització.
 • Estudiar l'evolució de la localització al món del programari lliure i, en particular, els projectes i iniciatives més destacats i el seu paper com a font d'eines i recursos generals i especialitzats, a més de camp de proves i alternativa al mercat comercial de la localització.
 • Conèixer les possibles sortides professionals que ofereix el mercat de la localització, com a professional autònom i com a empleat d'empreses de serveis de localització, exercint tasques vinculades a la gestió de projectes de localització, l'enginyeria informàtica, l'autoedició i la maquetació, el disseny gràfic, la creació de llocs web, la redacció i gestió de continguts multilingües, l'assegurament de la qualitat, la formació i l'assessorament especialitzat, etc., amén de la traducció i la localització pròpiament aquestes.
 • Ser capaç d'escometre -per encàrrec d'un tercer o per iniciativa pròpia- la localització íntegra d'un producte informàtic de mitges entitat i complexitat en totes les seves fases: des de la prospecció de productes susceptibles de ser localitzats i la preparació d'ofertes tècniques i econòmiques fins al lliurament al client del producte acabat, passant per cadascuna de les etapes que comporten la gestió i l'execució d'un projecte d'aquest tipus.
 • Conèixer recursos i desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge que permetin consolidar i ampliar de manera autònoma i continuada la pròpia capacitació professional en l'àmbit de la localització de productes informàtics.

Competències

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

CG2 - Treballar colaborativamente en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CE6 - Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció.

CE8 - Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'estructuren i reparteixen en les següents cinc activitats o 'reptes':

 1. Aconsegueix i gestiona un un projecte de localització
 2. Localitza una web
 3. Localitza una aplicació de programari
 4. Localitza un sistema d'ajuda
 5. Localitza les imatges d'un projecte

Cadascun d'ells inclou una sèrie de recursos d'aprenentatge (anotacions, lectures complementàries, vídeos, etc.), disponibles a través de l'aula virtual de l'assignatura o els senyals de la qual es facilitaran oportunament.

És imprescindible seguir les indicacions específiques de cada exercici i respectar escrupolosament els terminis i condicions de lliurament establerts per a les Pràctiques d'Avaluació Contínua (PAC) tant en el present Pla Docent com a l'aula virtual.

n. b.: De manera deliberada, s'ha exclòs d'aquesta assignatura la localització de videojocs, que constitueix per si mateixa una especialitat a cavall entre la localització i la traducció per als mitjans audiovisuals amb peculiaritats, pràctiques, eines i procediments propis. No obstant això, la majoria dels conceptes aquí estudiats amb detall són extrapolables a altres subámbitos específics de la localització, com pugui ser, per exemple, la localització d'apps per a dispositius mòbils.

Amunt

Wiki MU Traducció i tecnologia Web
Localización de software XML
Localització de programari XML

Amunt

Els recursos d'aprenentatge i les eines de suport de l'assignatura es detallen al costat de l'enunciat de cada activitat o 'repte' i, segons el cas, estan disponibles a la pròpia aula virtual o a través de diversos canals mitjançant enllaços directes a webs, carpetes compartides en Google Drive, vídeos de YouTube, etc.

A més dels abundants materials facilitats, s'anima als estudiants a compartir altres recursos i eines que descobreixin pel seu compte i considerin útils a través de les seccionis Fòrum i Debat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt