TFM-Neuropsicologia Professionalitzador Codi:  M0.270    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball de Final de Màster (TFM) és una assignatura de 6 ECTS dirigida a la realització d'un treball de síntesi final en el qual es posin de manifest els coneixements i competències adquirits al llarg del programa formatiu.

L'estudiant haurà de plantejar-se una qüestió de rellevància dins de la neuropsicologia, planificar un treball de qualitat, desenvolupar el mateix i fer una presentació final tant oral com a escrita.

Per a la realització del TFM de l'itinerari profesionalitzador s'ha de dur a terme una proposta d'intervenció neuropsicològica adreçada a una patologia concreta, acompanyada d'una revisió bibliogràfica sobre dita patologia. La proposta pot dirigir-se a una població real (si l'estudiant té la possibilitat de avaluar pacients reals) o a una població fictícia (sense dades reals).

Els estudiants poden emmarcar el seu treball, en funció de les seves preferències personals, dins d'una de les línies de treball que es presenten a continuació:

 • Malalties neurodegeneratives
 • Trastorns del moviment
 • Epilèpsies
 • Malalties de baixa prevalença
 • Malalties infeccioses del sistema nerviós central
 • Traumatismes cranioencefàlics
 • Malalties cerebrovasculars
 • Neuropsicologia en malaltia mental
 • Tumors del sistema nerviós central
 • Neuropsicologia infantil
 • Neuropsicologia bàsica (processos)
 • Altres àrees temàtiques

Amunt

Donat el caràcter de síntesi del TFM, aquest està pensat per realitzar-se en l'últim semestre del programa formatiu, el que no impedeix que pugui realitzar-se simultàniament amb alguna altra assignatura, especialment amb el Pràcticum.

 

Amunt

Com a assignatura final i integradora del Màster, el desenvolupament de la mateixa resulta especialment rellevant per aconseguir una alta especialització en l'acompliment de l'activitat professional del neuropsicòleg.

 

Amunt

Atès que el TFM pretén que l'estudiant adquireixi una sèrie de competències de la titulació fins al seu màxim nivell, és altament recomanable realitzar-ho al final de la trajectòria de formació de l'estudiant.

Amunt

A través del servei de tutoria els alumnes disposaran de l'assessorament necessari per a configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent a través del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Competències transversals:

 • Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a l'aprenentatge i per expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques:

 • Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • Capacitat per identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.
 • Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicològica específic per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurositat i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
 • Capacitat per comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permeti definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Competència avançada en el coneixement de les especialitats de la neuropsicologia i el domini d'habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

Amunt

El pla d'estudis incorpora un TFM de 6 crèdits ECTS amb caràcter obligatori per a l'obtenció del títol. La formació teòrica i pràctica que adquireix l'estudiant conclourà amb l'elaboració i defensa d'un treball de finalització de màster que es realitzarà en la fase final del pla d'estudis i estarà orientat a l'avaluació de competències associades al títol. Amb el TFM es pretén que es desenvolupin fins al seu màxim nivell les competències adquirides, així com que es demostri capacitat de reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge i sobre la disciplina.

Amunt

Redacció de textos científicotècnics PDF
El treball de final de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació PDF
Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web
Mòdul 3. El procés de cerca i recuperació de la informació PDF
Mòdul 4. L'avaluació de l'activitat científica. Indicadors bibliomètrics PDF
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web
Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Desenvolupament del TFM en el Màster Universitari de Neuropsicologia PDF
Guia del treball final del màster universitari de Neuropsicologia Web

Amunt

Consulta de la bibliografia disponible en la biblioteca:

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt