PRC-Neuropsicologia Recerca Codi:  M0.273    :  9
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El prácticum del Màster de Neuropsicologia constitueix un pilar fonamental de la formació i inclou pràctiques presencials obligatòries mitjançant les quals els alumnes desenvoluparan les competències professionals relacionades amb els camps d'aplicació contemplats en el pla d'estudis del Màster.

L'objectiu del prácticum és acostar als estudiants al món professional del neuropsicòleg, de manera que puguin aplicar a una situació real els coneixements teòrics adquirits al llarg dels estudis. Per aconseguir aquest objectiu la UOC ofereix la possibilitat de col·laborar en diferents centres perquè puguin posar en pràctica tals coneixements alhora que s'aprèn en situacions reals, i amb professionals de prestigi, quins són les metodologies utilitzades per un neuropsicòleg en els diferents camps de treball.

La UOC ofereix dues modalitats de prácticum, ambdues amb caràcter presencial: el prácticum de recerca i el prácticum profesionalizador.

A més de les pràctiques presencials els estudiants elaboraran una memòria final de les pràctiques, en la qual hauran de recollir els aspectes essencials treballats i apresos durant les pràctiques presencials.

La informació bàsica sobre l'assignatura de prácticum que s'imparteix en el Màster Universitari de Neuropsicologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) la trobareu a la Guia de Prácticum disponible a la web del Máste i al aula. En ella s'expliquen detalladament els objectius bàsics del prácticum, les modalitats que s'ofereixen, els requisits necessaris i les activitats de seguiment i avaluació del prácticum.

Amunt

El pràcticum I té una càrrega lectiva de 9 ECTS i té caràcter obligatori.

 • Si vas començar el Màster avans de març de 2022 aquesta asignatura de pràctiques es l'única que has de cursar per superar el Pràcticum.
 • Si vas començar el Màster al març de 2022 o posteriorment, a més del Pràcticum I has de matricular el mateix semestre el Pràcticum II (3 ECTS), per tal de fer 12 ECTS de pràctiques, tal i com estableix el teu pla d'estudis. 

El prácticum està programat per ser cursat al final del pla d'estudis tant dins de l'itinerari profesionalizador com en l'itinerari de recerca.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són essencials per a tots els estudiants del Màster, tant per a aquells que desitgin especialitzar-se en la neuropsicologia clínica o aquells la intenció dels quals sigui dedicar-se a la Recerca en neuropsicologia.

La principal aplicació de la neuropsicologia clínica és l'avaluació, diagnòstic i intervenció neuropsicològica en persones amb alteracions cognitives, conductuals i emocionals degudes a trastorns del neurodesenvolupament, dany cerebral adquirit, problemes mèdics que afecten al SNC, malalties neurometabòliques, malalties neurodegeneratives o trastorns psiquiàtrics i/o psicològics, A més, la labor del neuropsicòleg és rellevant en la intervenció amb població sana, la prevenció en població de risc i en l'assessorament a escoles, familiars, companyies d'assegurances, etc.

Per la seva banda, la recerca en neuropsicologia és fonamental per a la comprensió de la relació entre cervell, cognició i conducta, tant en població sana com en pacients amb afectació cognitiva. En aquest sentit, el prácticum de recerca està orientat a adquirir les competències necessàries per participar, dissenyar i desenvolupar projectes de recerca rellevants i encaminats a la millora del coneixement científic.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria programada per ser cursada en la fase final del pla d'estudis. Per tant, es requereix haver cursat prèviament totes les assignatures obligatòries i almenys una optativa de l'itinerari escollit, ja que és imprescindible haver adquirit els coneixements i competències d'aquestes assignatures per realitzar el prácticum de manera satisfactòria.

 Finalment, i transcendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avanços més rellevants en aquest camp.

 

Amunt

A través del servei de tutoria els alumnes disposaran de l'assessorament necessari per a configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent a través del màster de Neuropsicologia.

 

Amunt

Resultats de l'aprenentatge

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Verificar en la realitat assistencial els models d'intervenció aplicats en els establiments d'atenció especialitzada.
 • Proposar un pla d'acció que integri funcionalment l'atenció especialitzada.
 • Assenyalar noves línies d'estudi per proposar un pla d'intervenció, que s'ampliarà amb el Treball de Final de Màster.

 Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a la presa de decisions: escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitorizar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociencias: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • Capacitat per al pensament crític i autocrític: és el comportament mental que qüestiona les coses i s'interessa pels fonaments en els quals es basen les idees, accions i judicis, tant propis com aliens.

Competències transversals

 • Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera. 
 • Capacitat per actuar de forma ètica.
 • Capacitat per a l'aprenentatge i per expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • Capacitat per al treball en xarxa i a la Xarxa.

Competències específiques

 • Capacitat per integrar els coneixements més rellevants en el camp de la neuropsicologia per a la pràctica professional.
 • Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicológicas, així com de normalitat.
 • Capacitat per determinar un pla d'exploració neuropsicológica específic per aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurosidad i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.

Amunt


Amunt

Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Sortides professionals en neuropsicologia i regulació de la professió Web
La neuromodulació en la rehabilitació neuropsicològica Web

Amunt

Materials i eines de suport

Plataforma de neurorrehabilitació NeuronUp.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt