Simulació Codi:  M0.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La Simulació és una disciplina híbrida que combina coneixements i tècniques de la Investigació Operativa (IO) i la Informàtica. A causa de les ràpides i contínues millores en el maquinari i el programari informàtic, la simulació s'ha convertit en una àrea de recerca emergent amb aplicacions pràctiques a la indústria i als serveis. Avui dia, la majoria de sistemes són massa complexos per ser modelats i estudiats utilitzant mètodes analítics. En canvi, mètodes numèrics com la simulació es poden fer servir per estudiar el rendiment d'aquests sistemes, obtenir informació sobre el seu comportament intern i considerar escenaris alternatius ("what-if"). Les aplicacions de la simulació estan àmpliament implantades en diferents àrees del coneixement, inclòs l'anàlisi del rendiment de sistemes informàtics i de telecomunicacions o l'optimització de processos de fabricació i logística.

Aquest curs permet a l'estudiant conèixer els conceptes i adquirir les habilitats necessàries per modelar i simular sistemes, xarxes i processos mitjançant l'ús de tècniques de Simulació Monte Carlo (MCS) i Simulació per Esdeveniments Discrets (DES). Per això, el curs inclou l'aprenentatge teòric-pràctic de mètodes per a la recollida adequada i la modelització de les dades d'entrada, la inclusió d'aleatorietat al model, la generació de variables aleatòries per emular el comportament d'un sistema real, generació de números pseudoaleatoris, disseny d'algorismes de simulació, disseny d'experiments, verificació i validació, anàlisi de resultats i comparació de dissenys alternatius. El curs també inclou l'aprenentatge de programari específic per a modelatge i simulació (SIMIO per exemple), així com la seva utilització en l'estudi i la resolució de casos pràctics en diferents camps del coneixement.

Amunt

Aquesta assignatura es considera obligatòria dins del programa del màster i està íntimament relacionada amb les assignatures d'Investigació Operativa, Optimització Metaheurística, i el TFM en Modelització i Simulació.

Amunt

L'objectiu d'aquest curs és formar els estudiants per desenvolupar la seva carrera professional dins dels camps següents:
 • Recerca
 • Simulació per ordinador
 • Intel·ligència artificial
 • Investigació Operativa
 • O qualsevol camp relacionat

Amunt

Aquest curs està dissenyat per a estudiants de postgrau en qualsevol de les titulacions següents: Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions, Administració d'Empreses, Enginyeria Industrial, Economia, Matemàtiques o Física.

Es requereixen coneixements bàsics (a nivell de grau) de matemàtiques, estadística i probabilitat. A més, coneixements de programació són desitjables, però no essencials. Finalment, l'estudiant haurà de ser capaç de llegir la documentació tècnica escrita en anglès.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix haver cursat cap altra del màster.

Amunt

Els principals objectius d'aquest curs són:
 • Introduir els estudiants en el prolífic camp de la investigació en simulació. En particular, aquest curs ofereix formació en un conjunt ampli d'eines d'anàlisi i modelatge de sistemes (conceptes, tècniques i habilitats) que els estudiants poden utilitzar tant a la seva carrera investigadora com professional.
 • Desenvolupar les habilitats de modelatge, pensament analític i síntesi dels estudiants. En particular, al llarg del curs els estudiants hauran de: modelar sistemes o processos per analitzar-los, llegir articles científics i desenvolupar-ne pròpies habilitats de simulació.
Els objectius del curs es deriven dels objectius del curs i estan dissenyats per ser avaluables. Al final d'aquest curs, els estudiants haurien de ser capaços de:
 • Aplicar el pensament científic a l'anàlisi de sistemes i processos complexos.
 • Comprendre conceptes importants del modelatge i la simulació per ordinador.
 • Modelar la incertesa i l'aleatorietat mitjançant distribucions estadístiques.
 • Formular una hipòtesi i dissenyar un experiment computacional per provar-la.
 • Recopilar i modelar dades, estimar errors en els resultats i analitzar els resultats de la simulació.
 • Comprendre com els ordinadors generen nombres i variables (pseudo-) aleatoris.
 • Conèixer l'àmbit d'aplicació i les limitacions de les tècniques de simulació per ordinador.
 • Emprar tècniques estadístiques per construir afirmacions i conclusions científiques.
 • Construir, verificar i validar models de sistemes i processos.
 • Comprendre les idees principals descrites en articles científics sobre simulació.

D'entre les competències del màster, aquest curs permetrà adquirir les següents:
 • Comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
 • Aplicar mètodes computacionals, matemàtics i estadístics per modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • Aplicar els mètodes matemàtics i computacionals a la resolució de problemes tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació.
 • Modelar problemes mitjançant un llenguatge matemàtic i resoldre'ls mitjançant un raonament formal.
 • Identificar teories matemàtiques necessàries per a la construcció de models a partir de problemes d'altres disciplines.
 • Fer servir programari matemàtic i estadístic.
 • Modelar, simular i analitzar sistemes, processos i xarxes.

Amunt

 1. Simulació: Què, per què i quan?
 2. Dins del Programari de simulació
 3. Programari de simulació
 4. Estudis de simulació
 5. Modelatge conceptual
 6. Desenvolupament del model conceptual
 7. Recull i anàlisi de dades
 8. Codificació de models
 9. Obtenció de resultats precisos
 10. Cercant l'espai de solucions
 11. Implementació
 12. Verificació i validació
 13. La pràctica de la simulació

Amunt

Simulation PDF
Simulación con Simio PDF
Simulation with Simio PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt