Treball final de màster Codi:  M1.269    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball final de màster és una assignatura aplicada en la qual l'estudiant posa en relació les habilitats teòriques, metodològiques i pràctiques aconseguides al llarg del màster. L'assignatura es basa en la concepció, desenvolupament i redacció final del treball. Els estudiants seran assessorats d'una manera personalitzada tant pel que fa a aspectes essencials de metodologia es refereix (aplicats a l'àmbit professional o al tema concret que hagin decidit investigar) com en aspectes específics de contingut. L'objectiu final és la redacció d'un treball final original, innovador i aplicat a un context real que integri i sintetitzi les competències treballades.  Es pot optar per dues orientacions per realitzar el TFM; en ambdós casos, requereix fer un treball empíric.

1)  Orientació investigadora

Aquesta orientació té l'objectiu de consolidar els hàbits metodològics i les competències necessàries per elaborar una investigació científica en un estil publicable, i facilitar l'ingrés en un programa de doctorat amb l'objectiu de desenvolupar una tesi doctoral. A través del treball de recerca l'estudiant aprofundirà en els models, teories i conceptes dels recursos humans estudiats en la resta de les assignatures, i aplicarà els coneixements i les tècniques d'investigació a una realitat, cas o estudi concret. 

De naturalesa empírica, ha de corroborar una o més hipòtesi de treball a través de l'obtenció de determinats resultats aconseguits a través de la recollida de dades d'ordre quantitatiu o qualitatiu que aportin coneixements sobre temes i àmbits relacionats amb el Màster. Ha d'estar fonamentat dins d'un marc teòrica que doni consistència científic al que es preten confirmar. Per això, es requereix emmarcar correctament la pregunta de recerca o la hipòtesi de partida. a més, s'ha de clarificar l'enfocament i el disseny metodològic buscant la coherència amb tot el conjunt.

El lliurable és una memòria que ha de presentar el marc teòric fonamentat, els objectius i la finalitat de la recerca, preguntes i/o hipòtesis de partida, mostra de l'estudi, disseny metodològic de referència, i resultats i conclusions de la investigació.  

Professionalitzador / Intervenció 

Aquesta orientació té com a objectiu aplicar els coneixements adquirits a un àmbit d'aplicació professional concret. Es pot centrar en una estratègia, un projecte, un pla, el disseny i la implementació d'una nova pràctica, donar resposta a una necessitat o en la resolució d'un problema.

En concret, s'ha de dur a terme el disseny, aplicació i avaluació d'una proposta d'intervenció que respongui a una necessitat detectada en una organització, un departament, un sector professional concret;  o permetre el desenvolupament de noves oportunitats en l'àmbit de la gestió dels recursos humans en una organització. Pot ser d'aplicació a la mateixa empresa en la qual l'estudiant desenvolupa o ha desenvolupat la seva activitat professional. En qualsevol cas, cal tenir en compte que es tracta d'un treball aplicat i que no pot basar-se únicament en la literatura sobre el tema, en suposicions o en models teòrics sense que aquests siguin contrastats a l'empresa/es durant el desenvolupament del TFM.

El lliurable és una memòria explicativa detallada d'una proposta de servei o producte que respongui a una demanda o necessitat d'un sector professional, organització, departament, etc. relacionats amb la funció de recursos humans. El document ha de seguir les característiques de contingut i forma propis de l'àmbit laboral.

Es contempla la possibilitat de vincular el TFM amb l'assignatura de Pràctiques, en cas d'haver-se realitzat aquesta assignatura optativa. 

Amunt

El Treball final de màster  constitueix el punt final en la formació dels estudiants. L'assignatura es basa en l'aplicació del contingut teòric i metodològic aprés en les assignatures prèvies del màster. Com a tal, el TFM és una assignatura dissenyada per a què sigui la darrera en cursar-se en el màster. Requereix una dedicació plena per tant, si no es disposa del mateix es recomana cursar-la en exclusiva en un semestre. Prèviament al TFM, en semestres anteriors, es recomana cursar l'assignatura Investigació i consultoría en RH.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça específicament als estudiants que tenen com a objectiu desenvolupar una carrera professional i/o investigadora en l'àmbit de la direcció de recursos humans, En la seva vessant investigadora, proporciona, conjuntament amb les assignatures optatives corresponents, la formació metodològica necessària per a poder optar a ser admesos en un programa de Doctorat

Amunt

No hi ha requeriments de coneixements previs específics. No obstant, l'assignatura Investigació i consultoria en RH aporta competències prèvies per al plantejament i desenvolupament del TFM. En cas que s'opti per l'orientació investigadora, també és recomanable tenir coneixements metodològics. 

Amunt

Per poder realitzar el treball final de Màster, els estudiants hauran d'haver cursat un mínim de 28 dels crèdits obligatoris. Tot i que pot realitzar-se simultàniament amb alguna altra assignatura, requereix dedicació plena, per tant, pot ser adient,cursar-la en exclusiva en un semestre.

Es recomana haver cursat en semestres anteriors Investigació i consultoria en RH, és un suport fonamental per a un bon plantejament i desenvolupament del TFM.

Addicionalment, en cas d'optar per un TFM amb orientació investigadora, es pot aprofundir en les tècniques i metodologies de recerca, cursant les assignatures optatives Mètodes de recerca qualitativaMètodes de recerca qualitativa.

Amunt

Competències

Transversals:

CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Específiques:

CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

CE2- Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.

CE3- Dissenyar plans i polítiques per promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball, i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.

CE4- Implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, gestió i retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.

CE5- Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per a l'assoliment dels objectius propis, grupals i organitzatius, i per establir i mantenir relacions positives.

CE6- Desenvolupar activitats de recerca i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.

Resultats d'aprenentatge

 • Posar en pràctica els coneixements obtinguts al llarg de la formació del màster.
 • Desenvolupar i realitzar de forma autònoma treballs d'investigació o d'aplicació professional.
 • Redactar el treball final de màster de forma clara i seguint els estàndards de qualitat que marquen les disciplines de les ciències humanes i socials.
 • Saber discutir i justificar les decisions preses.
 • Transmetre de forma eficient i eficaç les parts més importants d'un treball final de màster.
 • Dissenyar i donar resposta a preguntes de recerca adequades als cànons de les ciències humanes i socials.
 • Dissenyar un marc metodològic recerca que permeti respondre a les preguntes d'investigació.

Amunt

Orientació professionalitzadora

 • Introducció. Per a focalitzar el tema d'estudi, els objectius i el problema a estudiar o resoldre.
 • Explicació de la justificació i motivació del tema.
 • Fonaments conceptuals / revisió de la literatura sobre el tema / referents pràctics,  anàlisi i/o diagnòstic d'una situació organitzativa.
 • Proposta d'implantació / intervenció / seguiment.
 • Resultats esperats, recursos, temporalització.
 • Conclusions.

Orientació investigadora

 • Plantejament del problema. Formulació d'una/es pregunta/es.
 • Fonamentació teòrica i conceptual. Aporta els fonaments del problema a investigar per tal d'aconseguir nous coneixements, sempre en el marc en què es desenvolupa la investigació.
 • Disseny metodològic.  Com es durà a terme la investigació, els mètodes que se seguiran i la forma d'aconseguir els objectius planejats.
 • Descripció i anàlisi dels resultats. Que comprendrà l'explicació rigorosa de la recollida de dades, del seu tractament i de la seva anàlisi.
 • Elaboració de les conclusions. Un cop ordenat el procés es presentaran els arguments explicatius i conclusions.
 • Suggeriments i propostes.
 • Referències i bibliografia.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans XML
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans DAISY
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans EPUB 2.0
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans MOBIPOCKET
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans KARAOKE
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans HTML5
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans PDF
Temes d'investigació i àrees de millora a les organitzacions Audiovisual
Fonamentació i disseny de la investigació i els plans d'intervenció Audiovisual
Desenvolupament de la investigació i els plans d'intervenció Audiovisual

Amunt

Donades les característiques del TFM, aquesta assignatura no disposa de materials propis. Es pressuposa que els materials de base estan inclosos en les assignatures cursades i que tenen relació amb l'àmbit d'estudi proposat. En tot cas, es faciliten uns recursos transversals a la matèria.  D'altra banda, el tutor o la tutora de TFM en tant que especialista de la matèria també pot recomanar  a l'estudiant lectures o materials que consideri d'interès; així com les pautes i indicacions per a l'elaboració de la memòria i els corresponents criteris d' avaluació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt