Sistemes distribuïts a gran escala Codi:  M1.310    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura està bàsicament enfocada a conèixer els principals conceptes, pautes de disseny, models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb una bona escalabilitat, i l'avaluació de sistemes a escala Internet.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria dintre del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, dintre del mòdul de Tecnologies Informàtiques.

Amunt

El material de referència és una recopilació d'articles en anglès.
 

Amunt

  • Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols d'Internet de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
  • Conèixer pautes de disseny de sistemes de gran escala.
  • Conèixer models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb bona escalabilitat
  • Conèixer el funcionament de sistemes distribuïts de gran escala populars

Amunt

Una recopilació d'articles que tracten les problemàtiques bàsiques, les tècniques i models, i exemples d'aplicacions o sistemes distribuïts a escala Internet i que el professor publicarà en l'aula.

Els articles estan organitzats en els següents blocs:

Bloc 1. Sistemes d'emmagatzematge: visió de diversos sistemes distribuïts d'emmagatzematge de dades a gran escala.

Bloc 2. Cloud computing: fonaments d'aquest paradigma de computació.

Bloc 3. Sistemes P2P i volunteer computing: visió dels diferents sistemes que utilitzen recursos no dedicats, aportats pels usuaris, com a part integral de la seva arquitectura.

Bloc 4. Networking: aspectes de gran afectació a les xarxes de gran escala.

Bloc. 5. Miscel·lània: aspectes no contemplats en els blocs anteriors.

Amunt

Una recopilació d'articles que el professor publicarà en l'aula

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt