Analítica avanzada en redes sociales Codi:  M1.630    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura l'alumnat aprofundirà en l'anàlisi de xarxes socials (ARS), l'estudi de les relacions i els actors en els social media així com les capacitats i límits dels recursos i eines per fer anàlisis avançades. Comprendre els conceptes i elements que componen l'ARS però també entendre la seva representació i ser capaç de dissenyar un projecte d'ARS optimitzat seran aspectes clau que s'abordaran en aquesta matèria.

Des del moment de dissenyar l'assignatura l'objectiu ha sigut traslladar l'interès per l'ARS amb un plantejament que ajudi a entendre sus fonaments però també explorar les vies que brinda per aprofundir en la comprensió de les xarxes i explotar al màxim les possibilitats que ofereixper a la obtenció de coneixement.

Amunt

Analítica avançada en xarxes socials és una matèria optativa del Màster en Social Media i forma part del focus temàtic del pla d'estudis denominat "Investigació en els social media".

Amunt

Al sector professional, l'analítica és un àmbit estratègic fonamental dins de l'empresa si bé també és una àrea rellevant en l'entorn acadèmic i d'investigació.

Amunt

Es recomana cursar abans l'assignatura obligatòria relacionada amb la mètrica

Amunt

Aquesta materia s'ha dissenyat de manera complementària a l'assignatura també optativa del màster sobre big data i social media 

Amunt

Entre els objectius que es persegueixen aconseguir cursant aquesta asignatura es pot indicar la consecució dels següents resultats d'aprenentatge:

 • Aplicar l'anàlisi de xarxes socials als entorns social media.
 • Comprendre l'abast i les limitacions de la informació que ofereixen les eines d'anàlisis de social media.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i de recerca

Les competències que treballa aquesta assignatura són:

Bàsiques:

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Generals:

- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

- Reconèixer i avaluar de forma cuidada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Transversals:

- Aplicar de forma crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.

- Dissenyar un pla/projecte i gestionar-ho en un entorn professional o de recerca.

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Específiques:

- Formular i desenvolupar una estratègia de curació de continguts i/o gestió de dades en social media que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o de recerca.

- Incorporar la innovació i desenvolupar proves pilot que experimentin amb noves formes d'ús de social mitjana existents, amb nous entorns i tendències de comunicació social o en el seu estudi i anàlisi.

Amunt

Els continguts que s'aborden i s'estudien en aquesta matèria són els següents:

 • Anàlisi de xarxes socials (ARS)
 • L'estudi de les relacions en social media.
 • L'estudi dels actors en social media.
 • Capacitats i limitacions dels recursos i eines d'anàlisis

Per tant l'assignatura combina coneixements tècnics i tecnològics però també conceptuals, reflexius i analítics.

Amunt

Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials XML
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials DAISY
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials EPUB 2.0
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials MOBIPOCKET
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials HTML5
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials PDF
Representació de les xarxes socials XML
Representació de les xarxes socials DAISY
Representació de les xarxes socials EPUB 2.0
Representació de les xarxes socials MOBIPOCKET
Representació de les xarxes socials HTML5
Representació de les xarxes socials PDF
Comprensió de les xarxes socials XML
Comprensió de les xarxes socials DAISY
Comprensió de les xarxes socials EPUB 2.0
Comprensió de les xarxes socials MOBIPOCKET
Comprensió de les xarxes socials HTML5
Comprensió de les xarxes socials PDF
Comprensión de las redes sociales XML
Comprensión de las redes sociales DAISY
Comprensión de las redes sociales EPUB 2.0
Comprensión de las redes sociales MOBIPOCKET
Comprensión de las redes sociales HTML5
Comprensión de las redes sociales PDF
Representación de las redes sociales XML
Representación de las redes sociales DAISY
Representación de las redes sociales EPUB 2.0
Representación de las redes sociales MOBIPOCKET
Representación de las redes sociales HTML5
Representación de las redes sociales PDF
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales XML
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales DAISY
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales EPUB 2.0
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales MOBIPOCKET
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales HTML5
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales PDF
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Análisis programático de redes sociales Audiovisual
Anàlisi programàtica de xarxes socials Audiovisual

Amunt

S'han seleccionat diversos tipus de recursos i en diferents formats per aprofitar-ne les diferents característiques i les oportunitats que brinden per ajudar al desenvolupament de les competències anteriorment assenyalades. Així, des de l'aula es podrà accedir a programari, vídeos, mòduls textuals..., diferents tipus de materials per a ús docent.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt