Sistemes alimentaris sostenibles i alimentació saludable Codi:  M3.237    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La sostenibilitat del sistema alimentari global és un repte urgent per a assegurar la salut i la qualitat de vida de l'ésser humà i del planeta a mitjà i llarg termini. Proveir una dieta saludable i de suficient qualitat nutritiva per a tota la població sense sobreexplotar els diferents ecosistemes i garantint la seguretat alimentària i la sostenibilitat, és un dels principals desafiaments de la Salut Planetària. Actualment, la distribució dels aliments a nivell global és molt desigual i es relaciona amb elevades prevalences de desnutrició i malnutrició, la qual cosa suposa importants càrregues de malaltia a nivell global. En planificar els canvis necessaris en el sistema alimentari, cal tenir en compte les complexes interaccions sistèmiques des de l'escala local a la global i identificar els límits globals dins dels quals la producció mundial d'aliments ha de romandre per a salvaguardar els processos biofísics que sustenten un sistema terrestre estable. Diferents estratègies tant a nivell de producció com de consum poden implementar-se, com per exemple, canvis dietètics cap a dietes saludables, canvis tecnològics i de gestió en la producció d'aliments, o la reducció de la pèrdua i el desaprofitament d'aliments. L'objectiu d'aquesta matèria és que els estudiants siguin capaços d'analitzar els problemes que comporten els sistemes alimentaris en termes de sostenibilitat ambiental i salut humana, i dissenyar i avaluar propostes de nous models d'alimentació culturalment acceptables i econòmicament accessibles que garanteixin el manteniment de la salut humana i la sostenibilitat a llarg termini.

Amunt

Assignatura obligatòria.

Amunt

És molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures “Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropocè”, “Enfocaments interdisciplinaris per a la Salut Planetària” i “Governança global i multinivell en Salut Planetària”.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
  • Argumentar els desafiaments actuals dels sistemes alimentaris en. relació a la salut humana i a la sostenibilitat i les seves complexes interrelacions.
  • Analitzar críticament els riscos ambientals i sobre la salut associats al sistema de producció i consum d'aliments actual, tenint en compte les diferències culturals i socioeconòmiques en cada territori.
  • Avaluar críticament les estratègies per a promoure uns sistemes alimentaris sostenibles i predir el seu impacte en la salut i en l'entorn
  • Dissenyar accions que promoguin un canvi en el sistema alimentari cap a la sostenibilitat, garantint la salut de la població i tenint en compte les especificitats de cada territori
Competències bàsiques i generals:
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
Competències específiques:
CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.
CE2 - Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i/o culturals que interactuen afectant la salut humana i promovent la degradació dels sistemes naturals.
CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat
CE8 - Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i/o culturals.

Amunt

  • Dieta saludable i sostenible (FAO-OMS): aspectes nutricionals, ambientals, culturals i econòmics
  • Tendències actuals i projeccions en l'evolució de la producció d'aliments
  • Riscos ambientals del sistema de producció intensiu d'aliments
  • Riscos per a la salut humana del sistema de producció intensiu d'aliments
Inequitat en la distribució d'aliments
Malnutrició i desnutrició: deficiències nutricionals, sobrepès i obesitat
Morbiditat i mortalitat
  • Estratègies per a transformar els sistemes alimentaris en saludables i sostenibles
Estratègies integrades per a una alimentació saludable i una producció alimentària sostenible a nivell global
Canvis en el model de consum alimentari
Sobirania alimentària, acords globals i polítiques alimentàries sostenibles
Comunicació alimentària i hàbits del consum d'aliments

Amunt

Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució XML
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució DAISY
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució EPUB 2.0
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució MOBIPOCKET
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució KARAOKE
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució HTML5
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt