Sistemes alimentaris sostenibles i alimentació saludable Codi:  M3.237    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La sostenibilitat del sistema alimentari global és un repte urgent per a assegurar la salut i la qualitat de vida de l'ésser humà i del planeta a mitjà i llarg termini. Proveir una dieta saludable i de suficient qualitat nutritiva per a tota la població sense sobreexplotar els diferents ecosistemes i garantint la seguretat alimentària i la sostenibilitat, és un dels principals desafiaments de la Salut Planetària. Actualment, la distribució dels aliments a nivell global és molt desigual i es relaciona amb elevades prevalences de desnutrició i malnutrició, la qual cosa suposa importants càrregues de malaltia a nivell global. En planificar els canvis necessaris en el sistema alimentari, cal tenir en compte les complexes interaccions sistèmiques des de l'escala local a la global i identificar els límits globals dins dels quals la producció mundial d'aliments ha de romandre per a salvaguardar els processos biofísics que sustenten un sistema terrestre estable. Diferents estratègies tant a nivell de producció com de consum poden implementar-se, com per exemple, canvis dietètics cap a dietes saludables, canvis tecnològics i de gestió en la producció d'aliments, o la reducció de la pèrdua i el desaprofitament d'aliments. L'objectiu d'aquesta matèria és que els estudiants siguin capaços d'analitzar els problemes que comporten els sistemes alimentaris en termes de sostenibilitat ambiental i salut humana, i dissenyar i avaluar propostes de nous models d'alimentació culturalment acceptables i econòmicament accessibles que garanteixin el manteniment de la salut humana i la sostenibilitat a llarg termini.

Amunt

Assignatura obligatòria.

Amunt

És molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures “Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropocè”, “Enfocaments interdisciplinaris per a la Salut Planetària” i “Governança global i multinivell en Salut Planetària”.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
 • Argumentar els desafiaments actuals dels sistemes alimentaris en. relació a la salut humana i a la sostenibilitat i les seves complexes interrelacions.
 • Analitzar críticament els riscos ambientals i sobre la salut associats al sistema de producció i consum d'aliments actual, tenint en compte les diferències culturals i socioeconòmiques en cada territori.
 • Avaluar críticament les estratègies per a promoure uns sistemes alimentaris sostenibles i predir el seu impacte en la salut i en l'entorn
 • Dissenyar accions que promoguin un canvi en el sistema alimentari cap a la sostenibilitat, garantint la salut de la població i tenint en compte les especificitats de cada territori
Competències bàsiques i generals:
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
Competències específiques:
CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.
CE2 - Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i/o culturals que interactuen afectant la salut humana i promovent la degradació dels sistemes naturals.
CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat
CE8 - Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i/o culturals.

Amunt

 • Dieta saludable i sostenible (FAO-OMS): aspectes nutricionals, ambientals, culturals i econòmics
 • Tendències actuals i projeccions en l'evolució de la producció d'aliments
 • Riscos ambientals del sistema de producció intensiu d'aliments
 • Riscos per a la salut humana del sistema de producció intensiu d'aliments
Inequitat en la distribució d'aliments
Malnutrició i desnutrició: deficiències nutricionals, sobrepès i obesitat
Morbiditat i mortalitat
 • Estratègies per a transformar els sistemes alimentaris en saludables i sostenibles
Estratègies integrades per a una alimentació saludable i una producció alimentària sostenible a nivell global
Canvis en el model de consum alimentari
Sobirania alimentària, acords globals i polítiques alimentàries sostenibles
Comunicació alimentària i hàbits del consum d'aliments

Amunt

Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució XML
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució DAISY
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució EPUB 2.0
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució MOBIPOCKET
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució HTML5
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt