Canvis en usos del sòl, pèrdua de biodiv. salut humana Codi:  M3.238    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El canvi d'usos del sòl i la pèrdua de biodiversitat són dos dels nou processos que s'han identificat com a clau per a la regulació de l'estabilitat i la resiliència de la Terra, i en base als quals s'han definit les barreres planetàries que delimiten un entorn segur per al desenvolupament de la humanitat (1). Ja el 2015, Will Steffen i col·laboradors indicaven que hem sobrepassat les barreres referents al canvi d'usos del sòl i la pèrdua de diversitat genètica (2).

Més d'una cambra dels hàbitats naturals s'han convertit en terres destinades a altres usos, com zones agrícoles o industrials, i aquesta tendència segueix a l'alça en certes regions, especialment a les zones tropicals i subtropicals. L'agricultura extensiva i els usos industrials del sòl n'afavoreixen l'erosió i en promouen la desertificació. Aquests processos posen en risc la salut humana a la seguretat alimentària i contribuir al canvi climàtic mitjançant la pèrdua de reservoris de carboni. Addicionalment, el canvi d'usos del sòl té un efecte directe sobre la reducció de la biodiversitat, que s'ha accelerat en els darrers 40 anys, i actualment és entre desenes i centenars vegades més alta que l'observada en els darrers 10 milions d'anys. La pèrdua de biodiversitat posa en risc la salut humana mitjançant diverses vies, per exemple, afavorint l'aparició de noves malalties emergents i compromet la seguretat alimentària; portant a la pèrdua d'una font principal d'obtenció de medicines, alterant la diversitat a la microbiota humana, entre d'altres. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és comprendre els factors que impulsen la conversió d'hàbitats naturals i la pèrdua de biodiversitat, analitzar els efectes que aquests esdeveniments tenen sobre la salut humana i avaluar la importància de les polítiques de conservació, restauració i maneig sostenible dels ecosistemes i adaptar-los com a eines per preservar la salut.1. Rockström J, Steffen W, Noone K, Persson Å, Chapin FSI, Lambin E, et al. Límits planetaris: explorant l'espai operatiu segur per a la humanitat. Ecol Soc [Internet]. 2009;14(2):art32. Disponible a: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/; 2. Steffen W, Richardson K, Rockström J, Cornell SE, Fetzer I, Bennett EM, et al. Límits planetaris: guiar el planeta canviant. 2015;1259855.


Amunt

Aquesta assignatura forma part del segon bloc temàtic del màster, centrat en els reptes de l'antropocè. És una assignatura obligatòria.

Amunt

És molt recomanable haver cursat prèviament, o estar cursant simultàniament, les assignatures “Salut Planetària, la resposta als reptes de l'Antropocè” i “Enfocaments interdisciplinaris per a la Salut Planetària”.

Amunt

A l'aula trobareu disponibles diversos recursos d'aprenentatge, com ara articles acadèmics, capítols de llibre, llocs webs, documentals entre d'altres. Als banners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on es donen indicacions addicionals de com utilitzar el recurs i/o quines parts cal treballar o llegir de cada recurs. Entre els recursos també hi trobareu recursos de revisió voluntària per a aquelles persones que vulguin aprofundir en la temàtica.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
 • Avaluar les tendències en el canvi d'usos del sòl i en la pèrdua de biodiversitat
 • Revisar els factors que impulsen els canvis d'usos del sòl i la pèrdua de biodiversitat
 • Analitzar de manera integrada l'impacte que tenen els canvis en l'ús del sòl i la pèrdua de diversitat en la salut humana, des d'una perspectiva interdisciplinària
 • Proposar accions per a protegir la salut a partir de l'anàlisi crítica de polítiques i estratègies per a la conservació, restauració i maneig sostenible dels ecosistemes
Competències bàsiques i generals:
CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
CG1 - Buscar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per a recolzar la presa de decisions en escenaris complexos.
CG2 - Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació a la Salut Planetària.
Competències específiques:
CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.
CE2 -. Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i/o culturals que interactuen afectant la salut humana i promovent la degradació dels sistemes naturals.
CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat
Continguts

Amunt

 • Tendències globals i regionals de la desaparició d¿hàbitats naturals i mecanismes impulsors del canvi d'usos del sòl

 • Tendències globals i regionals de la desaparició pèrdua de biodiversitat i mecanismes impulsors

 • Riscos directes i indirectes per a la salut humana associats al canvi d'usos del sòl i pèrdua de biodiversitat

 • Mecanismes de conservació, restauració i ús sostenible de la natura com a mecanismes de protecció de la salut

Amunt

Investigació d'una nova pandèmia: identificació dels orígens i les causes PDF
Analitzant els orígens de la pandèmia de COVID19 Audiovisual

Amunt

A l'aula trobareu disponibles diversos recursos d'aprenentatge, com ara articles acadèmics, capítols de llibre o llocs webs, entre altres. Als bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionals de com i/o que parts cal treballar/llegir de cada recurs. Entre els recursos també trobareu recursos de revisió voluntària per aquelles persones que vulguin ampliar coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt