Recursos hídrics i Salut Planetària Codi:  M3.239    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'escassetat de recursos hídrics és un problema en augment i es deu principalment a un increment en el consum humà i amb finalitats agrícoles i industrials i, en algunes zones, a una menor disponibilitat a causa del canvi climàtic. La reducció de la qualitat de l'aigua s'explica per una creixent contaminació per compostos orgànics, metalls pesants i nous contaminants com els microplàstics. A més, als països de renda baixa, la falta d'infraestructures continua comprometent el sanejament adequat de l'aigua. L'escassetat de recursos hídrics compromet la salut i benestar humà mitjançant diferents vies: (i) l'afectació de la seguretat alimentària, (ii) l'increment de malalties no-infeccioses relacionades amb la contaminació química, (iii) l'increment de malalties infeccioses transmeses per l'aigua, i (iv) el desencadenament de tensions socials i conflictes bèl·lics, causats pel control de recursos escassos. L'objectiu d'aquesta assignatura és comprendre les tendències globals i regionals de la disponibilitat d'aigua dolça, analitzar les causes de la creixent escassetat i pèrdua de qualitat, avaluar els efectes que això té per a la salut humana i avaluar les estratègies de maneig sostenible dels recursos hídrics per a garantir globalment la disponibilitat d'aigua i el manteniment de la salut humana. Aquesta assignatura també posarà el focus en les recents reconfiguracions en la governança i gestió del subministrament d'aigua (sobretot per a usos essencials) i el sanejament, així com els models comunitaris de gestió del recurs, incloent els debats ajusto al dret humà a l'aigua i al sanejament.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits del segon bloque. El segon bloc de les assignatures se centra en cadascun dels principals reptes identificats en el marc de la Salut Planetària (sistemes alimentaris, canvi en l'ús del sòl i pèrdua de biodiversitat, recursos hídrics, contaminació global, urbanització i ciutats sostenibles i canvi climàtic).

Amunt

Aquesta assignatura es projecta en el camp del vincle entre la gestió dels recursos hídrics i del sanejament i la salut planetària. 

Amunt

És molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures “Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropoceno”, “Enfocaments interdisciplinaris per a la Salut Planetària” i “Governança global i multinivell en Salut Planetària”.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
 • Analitzar les tendències globals i regionals de la disponibilitat i qualitat dels recursos d'aigua dolça
 • Argumentar les diverses vies mitjançant les quals l'escassetat de l'aigua i/o l'accés a aigua de baixa qualitat comprometen la salut humana
 • Examinar les principals causes de la creixent escassetat d'aigua dolça i els factors que comprometen la seva qualitat
 • Analitzar críticament les polítiques i estratègies per al maneig sostenible dels recursos hídrics, i avaluar el seu potencial impacte en la protecció de la salut humana
Competències bàsiques i generals:
CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
CG1 - Buscar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per a recolzar la presa de decisions en escenaris complexos.
Competències específiques:
CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.
CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat

Amunt

 • Evolució global dels recursos d'aigua dolça i factors impulsors de l'escassetat i pèrdua de qualitat
 • Efectes de l'escassetat i/o mala qualitat de l'aigua dolça per a la salut
 • Inseguretat hídrica
 • Sanejament i risc de malalties infeccioses
 • Contaminació química: compostos orgànics, metalls pesants i contaminants emergents
 • Accés a l'aigua i equitat
 • Estratègies per a abordar l'escassetat d'aigua i la creixent demanda dins dels límits ambientals i la seva relació amb la salut
 • Mecanismes per a l'ús eficient de l'aigua i noves tecnologies de reutilització i depuració
 • Instruments econòmics per a la gestió hídrica
 • Gestió dels recursos hídrics

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 4 activitats, que disposen de recursos externs, concretament articles acadèmics i reports d'organismes internacionals). En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionales de com treballar/llegir el recurs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt