Contaminació global i salut Codi:  M3.240    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La contaminació ambiental és responsable d'aproximadament 9 milions de morts anuals, sent la primera causa ambiental de morbiditat i mortalitat, i s'estima que els seus efectes estan en gran part subestimats. Aquesta càrrega es distribueix de manera molt desigual entre països i poblacions, afectant de manera desproporcionada a la població dels països de renda mitjana i baixa, on es produeixen més del 90% de les morts per aquesta causa, i a les poblacions i grups vulnerables com a poblacions indígenes, grups marginals, minories ètniques i nens. Les fonts i vies d'exposició a la contaminació són diverses i inclouen entre altres la indústria, la mineria, la generació d'electricitat, l'agricultura, i la combustió de combustibles fòssils. L'objectiu d'aquesta matèria és analitzar les causes i mecanismes generadors de la contaminació ambiental, els efectes que té per als sistemes ecològics i la salut, tenint en compte les diferències segons regions i grups de vulnerabilitat, i avaluar els mecanismes de reducció de la contaminació tenint en compte factors de cost-benefici, tecnològics i de justícia ambiental.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits del segon bloc del màster. El segon bloc de les assignatures se centra en cadascun dels principals reptes identificats en el marc de la Salut Planetària (sistemes alimentaris, canvi en l'ús del sòl i pèrdua de biodiversitat, recursos hídrics, contaminació global, urbanització i ciutats sostenibles i canvi climàtic).

Amunt

És molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures "Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropocè", "Enfocaments interdisciplinaris per a la Salut Planetària" i "Governança global i multinivell en Salut Planetària".

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Determinar els principals tipus de contaminació, les seves fonts i vies d'exposició per a l'ésser humà
 • Valorar els efectes de la contaminació ambiental global sobre la salut des del punt de vista de la toxicologia, l'epidemiologia ambiental i l'ecologia
 • Comparar críticament la distribució desigual de la contaminació a nivell global i local i identificar les poblacions vulnerables als seus efectes 
 • Avaluar críticament mecanismes i polítiques de reducció de la contaminació, tenint en compte factors geogràfics, socials, econòmics i ètics, i el seu potencial impacte en la salut global

Competències bàsiques i generals:

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CG1 - Buscar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per a recolzar la presa de decisions en escenaris complexos.
 • CG2 - Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació a la Salut Planetària.

Competències específiques:

 • CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.
 • CE3 - Interpretar de manera crítica, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la recerca en les principals disciplines científiques relacionades amb la Salut Planetària (ciències de la salut, ciències naturals i del clima, ciències socials i economia).
 • CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat

Amunt

 • Patrons globals de la contaminació ambiental
 • Contaminació ambiental tractada des de l'ecologia, la toxicologia i l'epidemiologia ambiental
 • Fonts i vies d'exposició a la contaminació ambiental
 • Principals riscos de la contaminació ambiental per a la salut humana
  • Càrrega de malaltia associada a la contaminació ambiental
  • Contaminació i determinants socials de la salut
  • Injustícia ambiental i grups altament vulnerables
 • Mecanismes de reducció, mitigació i remediació i la seva relació amb la salut
  • Cost-benefici de les polítiques de remediació i reducció de la contaminació: limitacions i alternatives
  • Bio-remediació i noves tecnologies
  • Participació ciutadana en la recerca i les intervencions

Amunt

Tutorial per utilitzar les eines de l'estudi de càrrega global de malaltia: GBD Compare i GBD Results Audiovisual

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 4 activitats avaluables (PACs). Per a poder realitzar cadascuna d'aquestes PAC estan disponibles a l'aula diversos recursos d'aprenentatge, com a articles acadèmics i reportis d'organismes internacionals, entre altres. En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionals de com i/o que parts cal treballar/llegir de cada recurs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt