Urbanització i ciutats saludables i sostenibles Codi:  M3.241    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Més de la meitat de la població mundial viu actualment a les ciutats. Aquest canvi s'ha produït ràpidament en els últims cent anys, i les previsions indiquen que la població urbana continuarà creixent durant el segle XXI. Gran part d'aquest augment es produeix en ciutats de grandària mitjana en països amb ingressos baixos i mitjans, però el nombre de megaciutats (ciutats amb més de 10 milions d'habitants) també augmentarà més notablement en aquests països. Al mateix temps, aquesta nova situació genera grans reptes i oportunitats per a la humanitat. La urbanització implica canvis en l'ús de la terra que es tradueixen en una major emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. No obstant això, amb una planificació adequada, la vida a les ciutats pot ser més sostenible en termes energètics. La vida a les ciutats ofereix moltes oportunitats, però també pot augmentar l'exposició a ambients i hàbits poc saludables, amb una major exposició als nivells d'aire, soroll o contaminació lumínica o calor, nivells més baixos d'activitat física o dietes menys saludables. No obstant això, altres aspectes importants per a la salut, com l'accés al sistema sanitari, l'educació i les instal·lacions, tendeixen a ser millors en les àrees urbanes, especialment a LMICs. És extremadament important planificar la transició urbana d'una manera que estigui alineada amb els principis de la salut planetària, per a evitar els efectes adversos que aquesta tendència podria tenir en els ecosistemes i la salut, i aprofitar-la per a crear centres urbans sostenibles i saludables. L'objectiu d'aquest tema és analitzar les tendències en el procés d'urbanització a escala mundial i les diferències per regions; resumir els reptes d'aquest procés des de la perspectiva de la salut planetària; i avaluar els pros i els contres de les actuals solucions internacionals per a la urbanització saludableogènica i sostenible.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits del segon bloc temàtic del màster. El segon bloc agrupa les assignatures centrades en cadascun dels principals reptes identificats en el marc de Salut Planetària (sistemes alimentaris, canvis en l'ús del sòl i la pèrdua de diversitat, recursos hídrics, contaminació global, urbanització i ciutats sostenibles i saludables i canvi climàtic). Es recomana cursar aquesta assignatura simultàniament o després d'haver cursat l'assignatura "Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropocè".

Amunt

És molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures “Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropoceno”, “Enfocaments interdisciplinaris per a la Salut Planetària” i “Governança global i multinivell en Salut Planetària”.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

 • Integrar els coneixements sobre els processos d'urbanització globals i regionals i aplicar-los per analitzar els efectes en la salut de les projeccions previstes.
 • Debatre els reptes per la salut humana i la sostenibilitat que plantegen els processos d'urbanització, tant de forma directa com indirecta
 • Contrastar els reptes i les oportunitats que representa la vida urbana per la promoció de la salut en el marc de la Salut Planetària
 • Proposar diferents accions de promoció d'entorns saludables i sostenibles, tenint en compte les característiques del territori i les poblacions que els habiten
 • Avaluar críticament iniciatives per una urbanització sostenible i saludable, estimant el seu impacte en la salut , i transmetre de forma clara les principals conclusions a públics especialitzats i no especialitzats. 

Competències bàsiques i generals:

 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 •  CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser autodirigida o autònoma.

 Competències transversals:

 • CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

Competències específiques:

 • CE1: Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per garantir la salut de manera sostenible.
 •  CE2: Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i/o culturals que interactuen afectant la salut humana i promovent la degradació dels sistemes naturals.
 • CE3: Interpretar de manera crítica, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la investigació en les principals disciplines científiques relacionades amb la salut planetària (ciències de la salut, ciències naturals i del clima, ciències socials i economia).
 • CE5 - Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinaris de la Salut Planetària per a poder actuar com a interlocutor en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE7: Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, la promoció i el maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat.

Amunt

 •  Evolució dels patrons d'urbanització
 • Urbanització e impacte en l'entorn natural
 • Vida urbana i riscos per la salut
  • Planificació urbanística
  • Estils de vida
  • Desigualtats socioeconòmiques
  • Exposicións ambientals 
 • Estrategies per planificar ciutats saludables i sostenibles
  • Iniciatives internacionals pel disseny de ciutats saludables i sostenibles
  • Iniciatives per una mobilitat urbana més saludable i sostenible
  • Participació i empoderament ciutadà
  • Justícia ambiental urbana

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 4 activitats avaluables (PACs). Per a poder realitzar cadascuna d'aquestes PACs estan disponibles a l'aula diversos recursos d'aprenentatge, com a articles acadèmics i reportis d'organismes internacionals, entre altres. En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionals de com i/o que parts cal treballar/llegir de cada recurs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt