Canvi climàtic i salut Codi:  M3.242    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Canvi Climàtic i Salut es centra en un dels principals reptes identificats en el marc de la Salut Planetària, el canvi climàtic. El canvi climàtic és una de les principals amenaces a les quals s'enfronta la humanitat en el segle XXI. Com a resultat, els fenòmens climàtics extrems, com les onades de calor, les inundacions i les sequeres, són cada vegada més freqüents i intensos, ocasionant greus impactes en la salut i produint morts humanes. En el cas particular de  l'increment de temperatures, el fenomen pot desencadenar canvis irreversibles en el funcionament de diversos sistemes naturals imprescindibles per a garantir la nostra salut. Els efectes perjudicials del canvi climàtic en la salut estan mediats per múltiples vies: (i) escalfament global; (ii) fenòmens climàtics extrems i desastres naturals; (iii) reducció de la qualitat de l'aire; (iv) agreujament de les al·lèrgies; (v) major risc de malalties infeccioses; (vi) deficiències nutricionals; (vii) conflictes violents causats per migracions climàtiques; entre altres. 

L'assignatura aportarà els principis i bases teòrico-conceptuals i les eines metodològiques necessàries per a comprendre i analitzar l'origen i causes del canvi climàtic així com els seus efectes sobre la salut, tant directes com indirectes. A continuació, l'assignatura es centrarà en els mecanismes i estratègies de mitigació i d'adaptació transformadora, tenint en compte factors econòmics, socials i tecnològics i reconeixent els diversos nivells de vulnerabilitat climàtica segons zones i poblacions, tot i reflexionant sobre el potencial i oportunitats per la seva implementació en diferents contextos, així com també les seves limitacions. Tot plegat des d'una mirada interseccional per a visibilitzar la dimensió de gènere, classe i altres factors socio-econòmics quan s'examinen conjuntament canvi climàtic i salut.

Amunt

És una assignatura obligatòria que forma part del segon dels tres blocs que estructuren el Màster de Salut Planetària i que engloba els sis reptes que s'han definit com a principals reptes per a la Salut Planetària.Amunt

És molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures "Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropocè", "Enfocaments interdisciplinaris per a la Salut Planetària" i "Governança global i multinivell en Salut Planetària".

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
 • Valorar les causes i els possibles efectes del canvi climàtic des d'una perspectiva global i analitzar els punts de no retorn (“tipping-points”)
 • Argumentar els diferents mecanismes complexos que medien els efectes en salut del canvi climàtic i analitzar les fonts de vulnerabilitat climàtica
 • Analitzar els riscos per a la salut, tant directes com indirectes, del canvi climàtic i comparar diversos escenaris basats en les projeccions d'augment de la temperatura global 
 • Avaluar críticament les estratègies d'adaptació i mitigació al canvi climàtic, i analitzar com poden contribuir a preservar la salut global
 • Transmetre de manera clara les principals conclusions de l'anàlisi d'estratègies d'adaptació i mitigació del canvi climàtic a públics especialitzats i no especialitzats
Competències bàsiques i generals:
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
CG4 - Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, i avaluant els resultats de la seva implementació.
Competències específiques:
CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.
CE5 - Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinessis de la Salut Planetària per a poder actuar com a interlocutor en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats
CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat
CE8 - Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i/o culturals.

Amunt

 • Identificació i caracterització del canvi climàtic
 • Efectes del canvi climàtic en la salut
  • Efectes directes del canvi climàtic per a la salut
  • Efectes indirectes del canvi climàtic per a la salut
  • Efectes específics en poblacions vulnerables
 • Solucions per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic des de la Salut Planetària i reptes per a la seva implementació
  • Planificació de mesures d'adaptació i resiliència per a la salut
  • Accions de mitigació i beneficis per a la salut
  • Justícia climàtica, pobresa i migracions

Amunt

Efectes del canvi climàtic en la salut des de l'epidemiologia ambiental Audiovisual

Amunt

A l'aula l'estudiant trobarà disponibles els recursos d'aprenentatge de cada activitat d'avaluació continuada (PAC), que inclouen articles acadèmics, informes científics, vídeos, entre altres. En els bàners de cada recurs d'aprenentatge figura la lletra "i", on sovint es donen indicacions addicionals sobre com i/o quines parts de cada recurs cal treballar. Entre els recursos també n'hi ha de revisió voluntària per aquelles persones que vulguin ampliar coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt