Solucions integradores i canvis transformadors Codi:  M3.243    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La Salut Planetària requereix d'un enfocament integrador per a buscar solucions als complexos reptes del Antropocè i promoure els canvis necessaris en diversos sectors de la nostra societat per a fer-la sostenible i garantir la nostra salut i la de generacions futures. Per a revertir, mitigar i/o adaptar-nos i els efectes del canvi ambiental global es requereixen de manera urgent canvis profunds en la nostra manera de consumir i organitzar-nos, alhora que avancis tecnològics que accelerin la mitigació o minimitzin el nostre impacte en els ecosistemes. L'objectiu d'aquesta matèria és aplicar el concepte de canvis transformadors en el marc de la Salut Planetària, avaluar críticament les estratègies actuals de desenvolupament sostenible i sintetitzar iniciatives transdisciplinars per a promoure una societat sana i sostenible.

Amunt

Assignatura obligatòria.

Amunt

És molt recomanable cursar aquesta assignatura en l'últim semestre del màster.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Analitzar de manera crítica el concepte de canvi transformador i contrastar-lo amb el concepte de canvi incremental, així com aplicar aquest concepte en els diferents reptes de salut planetària
 • Establir els elements clau comuns en els canvis transformadors, com l'ètica i els valors culturals, la igualtat i la justícia, la resiliència, i els nous enfocaments per a mesurar el benestar
 • Argumentar la capacitat transformadora del desenvolupament sostenible
 • Avaluar críticament l'agenda 2030, incloent l'anàlisi de potencials i limitacions, l'anàlisi actualitzada del progrés i les barreres per a la consecució els ODS
 • Proposar estratègies per a aconseguir canvis transformadors en Salut Planetària integrant solucions basades en l'economia i les finances, l'acció individual i col·lectiva, la ciència i tecnologia i la governança

Competències bàsiques i generals:

 • CG2 - Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació a la Salut Planetària.
 • CG3 - Aplicar el pensament creatiu per a aportar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa en relació a la Salut Planetària.
 • CG4 - Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, i avaluant els resultats de la seva implementació.

Competències transversals:

 • CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:

 • CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.
 • CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat

Amunt

 • Canvis necessaris per a garantir la salut planetària
 • Desenvolupament sostenible i agenda 2030: potencials i limitacions, monitoratge de progrés i falles
 • Polítiques basades en la ciència i agenda de recerca per al desenvolupament sostenible
 • Principis per al canvi transformador de la salut
 • Ètica, valors i equitat
 • Resiliència
 • Mesurada del progrés humà i el benestar
 • Mecanismes per a transformacions integradores en Salut Planetària
 • Governança
 • Economia i finances: economia circular i decreixement
 • Acció individual i col·lectiva
 • Ciència i Tecnologia

Amunt

Guia per a agents de canvi en salut planetària PDF
Investigació, activisme i política per promoure una societat sana i sostenible Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt