Investigació en Salut Planetària Codi:  M3.244    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura té com a objectiu la planificació del protocol de recerca que posteriorment es desenvoluparà en el marc del Treball Final de Màster. Per això, la seva finalitat és familiaritzar als i les estudiants amb les àrees rellevants per a la recerca en Salut Planetària i desenvolupar la capacitat per a identificar i desenvolupar un protocol de recerca en una d'aquestes àrees. Els i les estudiants identificaran i se centraran en una àrea determinada per a abordar una pregunta científica rellevant i desenvolupar un breu protocol de recerca. L'àrea de recerca i l'enfocament adoptat seran consistents amb els antecedents acadèmics dels participants i podran abastar des d'enfocaments qualitatius fins a metodologies quantitatives complexes. Igualment, es promourà la inclusió en el projecte d'aportacions transversals com ara la inclusió de components multidisciplinaris i transdisciplinars, l'oportunitat de capitalitzar els ODS, el reconeixement de la incertesa i la capacitat de comunicar-se amb els responsables de les polítiques i amb la societat.

Amunt

Aquesta assignatura és el pas previ a la realització del Treball Final del Màster i, per tant, s'ha de superar prèviament per a poder matricular i cursar el Treball Final de Màster.

Amunt

Es recomana cursar-la el semestre previ a matricular el TFM. 

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
 • Definir una pregunta d'estudi relacionada amb un dels principals reptes de Salut Planetària i formular hipòtesi de recerca rellevants 
 • Aplicar els coneixements avançats adquirits durant el màster per a la planificació d'una recerca en Salut Planetària que permeti abordar les hipòtesis formulades, aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social
 • Proposar la metodologia de recerca més adequada per a donar resposta a les hipòtesis plantejades i utilitzar diversitat d'enfocaments en l'anàlisi i la interpretació de la informació per a generar noves idees 
 • Incorporar capacitats transversals a aquest projecte incloent la multidisciplinarietat i la transdisciplinarietat
 • Valorar la utilitat i viabilitat del projecte tenint en compte factors socioeconòmics, polítics i/o culturals
Competències bàsiques (CB)

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom

Competències generals (CG)

CG3 - Aplicar el pensament creatiu per a aportar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa en relació a la Salut Planetària.

Competències transversals (CT)

CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques (CE)

CE2 - Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i/o culturals que interactuen afectant la salut humana i promovent la degradació dels sistemes naturals

CE3 - Interpretar de manera crítica, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la recerca en les principals disciplines científiques relacionades amb la Salut Planetària (ciències de la salut, ciències naturals i del clima, ciències socials i economia).

CE4 - Seleccionar i aplicar les metodologies avançades i recursos procedents de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la Salut Planetària per a resoldre de manera estratègica situacions i problemes complexos.

CE6 - Implementar amb iniciativa i autonomia projectes de recerca o intervencions en l'àmbit de la Salut Planetària, integrant una visió multidisciplinària, i transferir els principals resultats als actors implicats.

CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat

Amunt

 • Recerca en Salut Planetària
 • Elaboració d'un protocol de recerca en Salut Planetària
  • Formulació de preguntes de recerca, hipòtesi i objectius
  • Elecció de les metodologies necessàries 
  • Planificació recollida de dades i generació de bases de dades
  • Identificació de capacitats transversals
  • Redacció d'un protocol de recerca

Amunt

Investigación cualitativa aplicada a la salud PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Evaluación del impacto Audiovisual
Health Sciences Research Toolkit Web
Comunicació dels resultats científics Audiovisual

Amunt

A l'aula trobareu disponibles diversos recursos d'aprenentatge, com ara articles acadèmics, capítols de llibre o llocs webs, entre altres. Als bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionals de com i/o que parts cal treballar/llegir de cada recurs. Entre els recursos també trobareu recursos de revisió voluntària per aquelles persones que vulguin ampliar coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt