Treball final de Màster Codi:  M3.245    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El treball final és el punt culminant del màster en Salut Planetària. Durant la realització del TFM s'espera que l'estudiant integri i aplicació el coneixement adquirit en les matèries prèvies per a desenvolupar el projecte de recerca en l'àmbit de la Salut Planetària definit en el transcurs de la matèria 11. Els continguts del Treball Final de Màster estan relacionats amb la recerca al voltant d'un repte real relacionat amb la Salut Planetària, triat per l'estudiant segons els seus interessos i abordat de manera transdisciplinar.

Amunt

Assignatura obligatòria. El treball final de màster és un dels elements fonamentals del procés d'aprenentatge, i s'ha dissenyat com un instrument docent que facilita l'aplicació i integració de l'aprenentatge desenvolupat durant el màster en un context real de treball. Així mateix, complementa el procés d'avaluació contínua del programa des d'una perspectiva global i on es posaran de manifest l'adquisició de les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l'àmbit i l'especialitat triada. Per aquests motius, es recomana cursar-la en l'últim semestre de màster.

Amunt

Aquesta assignatura no es pot matricular ni cursar sense haver cursat i superat prèviament l'assignatura "Recerca en Salut Planetària: Des de les hipòtesis fins al protocol de recerca".

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
 • Desenvolupar un projecte de recerca a partir d'una pregunta de recerca rellevant en l'àmbit de la Salut Planetària
 • Aplicar metodologies de recollida de dades innovadores i que incorporin una perspectiva multidisciplinària
 • Recopilar dades a partir de fonts primàries o secundàries i analitzar-los utilitzant metodologies precises per a donar resposta als objectius definits
 • Resoldre dilemes de reconeixement i atribució d'idees o treballs, sobre la base de l'ètica i la integritat del treball intel·lectual
 • Presentar i defensar els resultats obtinguts en un format adequat a l'àmbit professional
Competències bàsiques (CB) 
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
Competencies generals (CG)
 • CG1 - Buscar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per a recolzar la presa de decisions en escenaris complexos.
 • CG2 - Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació a la Salut Planetària.
 • CG3 - Aplicar el pensament creatiu per a aportar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa en relació a la Salut Planetària.
 • CG4 - Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, i avaluant els resultats de la seva implementació.
Competències transversals (CT)
 • CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
Competències específiques (CE)
 • CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.
 • CE2 - Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i/o culturals que interactuen afectant la salut humana i promovent la degradació dels sistemes naturals.
 • CE3 - Interpretar de manera crítica, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la recerca en les principals disciplines científiques relacionades amb la Salut Planetària (ciències de la salut, ciències naturals i del clima, ciències socials i economia).
 • CE4 - Seleccionar i aplicar les metodologies avançades i recursos procedents de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la Salut Planetària per a resoldre de manera estratègica situacions i problemes complexos.
 • CE5 - Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinessis de la Salut Planetària per a poder actuar com a interlocutor en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CE6 - Implementar amb iniciativa i autonomia projectes de recerca o intervencions en l'àmbit de la Salut Planetària, integrant una visió multidisciplinària, i transferir els principals resultats als actors implicats.
 • CE7 - Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, promoció i maneig de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat
 • CE8 - Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i/o culturals.

Amunt

 • Implementació d'un projecte de recerca
 • Recollida de dades de fonts primàries o secundàries
 • Avaluació i anàlisi dels resultats de la recerca realitzada
 • Presentació de resultats
 • Redacció d'articles científics
 • Estratègies de publicació (publicacions professionals i divulgatives)
 • Estratègies de comunicació oral de resultats

Amunt

Investigación cualitativa aplicada a la salud PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Evaluación del impacto Audiovisual
Health Sciences Research Toolkit Web
Comunicació dels resultats científics Audiovisual

Amunt

Biblioteca Virtual de la UOC. Módulo 2. Cómo hay que iniciar una búsqueda". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 5. Cómo encontrar información especializada". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 9. Módulo 9. Cómo organizar la información encontrada". En Competencias Informacionales

Accés directe a:

UOC. Servei lingüístic. "Guia lingüística: català".

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: español"

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: inglés"

Guía práctica para la aplicación de la norma ISO 690 (citación bibliográfica) 2010.

Cómo citar bibliografía

Como citar recursos electrónicos

TERMCAT: Centre de Terminologia

RAE: Real Academia Española

Cerca de Bases de Dades

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt