Tendències i enfocaments emergents del disseny Codi:  M3.368    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Tendències i enfocaments emergents del disseny és una assignatura enfocada a analitzar els canvis socials que afecten la pràctica del disseny i que incorporen enfocaments i mètodes de disseny contemporani. La societat canvia vertiginosament en les últimes dècades i les especialitats del Disseny també. En aquest context de canvi gradual i intens l'assignatura obre camins d'estudi cap al disseny amb responsabilitat social. En l'assignatura s'aprofundirà en projectes de construcció de marca que incorporin la noció d'experiència i els principis de sostenibilitat i disseny obert i inclusiu.

Amunt

L'assignatura aporta noves tendències en la construcció de marca que finalment és un dispositiu comunicatiu en evolució.
Aquestes tendències connecten amb assignatures pròpies de la producció d'identitat corporativa i amb les de disseny de comunicació gràfica i audiovisual.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.        
 • CG1 - Identificar les estructures i processos del context professional del disseny, des d'una perspectiva local i global. 

Competencias transversales:

 • CT3 - Aplicar els principis propis d'una pràctica acadèmica i professional ètiques i respectuoses amb els drets humans, els valors democràtics i la sostenibilitat, i actuar amb respecte a la integritat del treball dels altres i la diversitat d'enfocaments teòrics i metodològics.

Competències específiques:

 • CE7 - Identificar les diferents metodologies i tècniques de recerca, tant acadèmica com professional, i aplicar-les de manera eficaç en el disseny i la comunicació de marca.
 • CE8 - Reconèixer les tendències i enfocaments actuals del disseny que tinguin en compte les problemàtiques socials i mediambientals i saber-les aplicar en el disseny de marca.
 • CE9 - Valorar i aplicar el disseny com un factor d'innovació per a transmetre valors estratègics de les marques, fomentant l'anàlisi i la creativitat.

Amunt

 • Del producte a la idea o experiència. El disseny com a experiència.
  • Experiència en el màrqueting
  • Experiència estètica
  • Experiència de marca
  • Fases de l'experiència
  • Disseny de l'experiència
 • Disseny sostenible. Els principis d'Hannover
 • Disseny centrat en l'usuari
 • Disseny universal/inclusiu
 • Open design. Compartir coneixement
 • Disseny participatiu i co-disseny
 • Tecnologia, innovació i disseny conscient
 • Disseny en una cultura de comunitat
 • Disseny especulatiu. Future design

Amunt

Material Suport
Design Thinking XML
Design Thinking DAISY
Design Thinking EPUB 2.0
Design Thinking MOBIPOCKET
Design Thinking HTML5
Design Thinking PDF
Metodologia del disseny XML
Metodologia del disseny DAISY
Metodologia del disseny EPUB 2.0
Metodologia del disseny MOBIPOCKET
Metodologia del disseny HTML5
Metodologia del disseny PDF
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació XML
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació DAISY
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació EPUB 2.0
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació MOBIPOCKET
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació HTML5
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació PDF
Disseny tecnopolític XML
Disseny tecnopolític DAISY
Disseny tecnopolític EPUB 2.0
Disseny tecnopolític MOBIPOCKET
Disseny tecnopolític HTML5
Disseny tecnopolític PDF
Timeline: Nuevo Atlas del Diseño Audiovisual
Teoria del disseny i perspectives crítiques XML
Teoria del disseny i perspectives crítiques DAISY
Teoria del disseny i perspectives crítiques EPUB 2.0
Teoria del disseny i perspectives crítiques MOBIPOCKET
Teoria del disseny i perspectives crítiques HTML5
Teoria del disseny i perspectives crítiques PDF
Tendències d'innovació i disseny d'experiències XML
Tendències d'innovació i disseny d'experiències DAISY
Tendències d'innovació i disseny d'experiències EPUB 2.0
Tendències d'innovació i disseny d'experiències MOBIPOCKET
Tendències d'innovació i disseny d'experiències HTML5
Tendències d'innovació i disseny d'experiències PDF
Toolkit de gènere Web
Disseny i innovació XML
Disseny i innovació DAISY
Disseny i innovació EPUB 2.0
Disseny i innovació MOBIPOCKET
Disseny i innovació HTML5
Disseny i innovació PDF
Disseny i experiència XML
Disseny i experiència DAISY
Disseny i experiència EPUB 2.0
Disseny i experiència MOBIPOCKET
Disseny i experiència HTML5
Disseny i experiència PDF

Amunt

Aprendre fent (learning by doing).
Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos.
Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes.
Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt