Entorn de marca i identitat sensorial Codi:  M3.374    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Entorn de marca i identitat sensorial aborda els aspectes de la marca que es tenen lloc en diferents espais on una marca es pot manifestar; és a dir, des de botigues, stands de fira, elements mòbils i tridimensionals, vehicles, vestuari, etc. En tots aquests contextos, -i en altres possibles- es fa necessari activar elements d'identitat sensorial que han de ser pensats de manera consistent amb l'estratègia de branding. Dit d'una altra manera, en aquesta assignatura tractarem tots aquells aspectes de la marca que van més enllà de les aplicacions sobre el paper i la pantalla i que ens porten a altres suports més intangibles que activin les capacitats experiencials d'una marca.

Amunt

Aquesta assignatura es relaciona d'una manera molt directa amb les assignatures del màster: Marca gràfica i identitat visual, i Marca verbal i storytelling.


Amunt

En els camps professionals del branding, retail y marketing.

Amunt

No són necessaris.

Amunt

Competències

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
 • Analitzar críticament els canvis socials, culturals i tecnològics, i exercir un posicionament ètic en relació a la pràctica professional de el disseny i l'impacte de la mateixa.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, Tant en la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Conceptualitzar, planificar i desenvolupar projectes de branding a partir d'una visió global i estratègica establint objectius assolibles i mesurables, des d'una posició de lideratge i en col·laboració amb els diferents professionals que formen part d'aquest procés.
 • Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de forma coherent, elaborant missatges i narratives de marca en entorns online i offline.
 • Presentar i argumentar un projecte d'identitat corporativa de manera professional, dominant de forma consistent els conceptes inherents a la construcció de marca i el disseny de marques.

Amunt

 • La marca en el seu entorn. Retail i punts de venda
 • Aplicacions de la marca en l'entorn arquitectònic
 • Disseny d'aplicacions sobre suports tridimensionals i textures
 • Aplicacions efímeres
 • Wayfinding i senyalètica
 • Disseny de la informació
 • Identitat sensorial:
  • Elements olfactius
  • Elements tàctils
  • Elements gustatius
  • Elements semiòtics

Amunt

Material Suport
Toolkit de gènere Web
Disseny i experiència XML
Disseny i experiència DAISY
Disseny i experiència EPUB 2.0
Disseny i experiència MOBIPOCKET
Disseny i experiència HTML5
Disseny i experiència PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt